ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
เว็บไซต์

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตร์การวิเคราะห์)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ข
หมวดวิชาบังคับ 20            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 10            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. Analytical science specialists and researcher in educational institution 2. Analytical scientist in research institution (chemicals, food, medicine, and/or environment) 3. Enterprise Quality Manager

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ข

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สววส๕๐๑ : วิทยาศาสตร์การวิเคราะห์เพื่ออุตสาหกรรมและสังคม 2
สววส๕๐๒ : ทักษะวิจัยทางวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ 2
สววส๕๐๓ : ระบบคุณภาพสำหรับทดสอบและสอบเทียบห้องปฏิบัติการ 2
สววส๕๐๔ : วิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และสารต้องห้ามในการกีฬา 2
สววส๕๐๕ : แมสสเปกโตรเมทรีและระบบเชื่อมต่อ 2
สววส๕๐๖ : โครมาโทกราฟีและวิทยาศาสตร์การแยกสาร 2
สววส๕๐๗ : เทคนิควิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของสารชีวโมเลกุล 2
สววส๕๐๘ : การบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือวิเคราะห์ 2
สววส๕๐๙ : การฝึกปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ 3
สววส๕๑๐ : สัมมนาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สววส๕๕๑ : มาตรวิทยาและการวัดทางเคมี 2
สววส๕๕๒ : ไฟฟ้าเคมีและเซ็นเซอร์ 2
สววส๕๕๓ : เรโซแนนซ์แม่เหล็ก 2
สววส๕๕๔ : กลยุทธ์ในการพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ใหม่ 2
สววส๕๕๕ : การเตรียมวัสดุอ้างอิงและการควบคุมคุณภาพ 2
สววส๕๕๖ : เทคโนโลยีเกิดใหม่ทางวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ 2
สววส๕๕๗ : อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 1
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
สววส๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล