ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน โครงการร่วมคณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และบัณฑิตวิทยาลัย
เว็บไซต์

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 12            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิจัยด้านการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ
- นักวิชาการด้านการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
บฑปส๖๒๐ : การประเมินทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ 3
บฑปส๖๒๑ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ 2
บฑปส๖๒๓ : หลักการและแนวคิดของการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ 2
บฑปส๖๒๔ : หลักการและแนวคิดของนโยบายสุขภาพและระบบสุขภาพ 2
บฑปส๖๒๕ : สัมมนาทางการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ๑ 1
บฑปส๖๓๒ : สถิติทางการแพทย์สำหรับการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
บฑปส๖๒๖ : การจัดลำดับความสำคัญทางการประกันสุขภาพถ้วนหน้า 2
บฑปส๖๒๘ : หลักการทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ 2
บฑปส๖๒๙ : จริยธรรมและความเสมอภาคในการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ 2
บฑปส๖๓๐ : กฎหมายและการค้าสำหรับการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพระหว่างประเทศ 2
บฑปส๖๓๑ : การประเมินผลกระทบทางสังคมของเทคโนโลยีด้านสุขภาพ 2
บฑปส๖๓๓ : วิทยาการระบาดคลินิกและเวชปฏิบัติอิงหลักฐานสำหรับการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ 2
ภกภส๖๗๗ : การประเมินผลลัพธ์ทางสุขภาพ 3
ภกภส๖๗๙ : การวิเคราะห์ต้นทุนในการดูแลสุขภาพ 3
ภกภส๖๘๓ : การสร้างแบบจำลองต้นทุนประสิทธิผลด้านสุขภาพ 3
ภกภส๖๙๔ : การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลโดยใช้การทดลองทางคลินิกและการศึกษาแบบสังเกต 3
รมรค๖๑๘ : การทบทวนอย่างเป็นระบบและอภิวิเคราะห์ 3
รมรค๖๒๔ : สารสนเทศทางการวิจัยและการจัดการข้อมูล 3
วจปป๖๘๐ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 3
สมสภ๖๐๔ : การวิจัยประเมินผลทางสุขภาพ 3
สศรบ๖๐๑ : แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการเกิดโรคในชุมชนเบื้องต้น 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
บฑปส๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. รองศาสตราจารย์ อุษา ฉายเกล็ดแก้ว   (ประธานหลักสูตร)
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิตาพร ยังคง
 3. ศาสตราจารย์ อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร
 4. รองศาสตราจารย์ อาทร ริ้วไพบูลย์
 5. รองศาสตราจารย์ ลือชัย ศรีเงินยวง
 6. รองศาสตราจารย์ มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์
 7. รองศาสตราจารย์ ภัทรวลัย ตลึงจิตร
 8. รองศาสตราจารย์ สุคนธา คงศีล
 9. รองศาสตราจารย์ ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี
 10. รองศาสตราจารย์ วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บวรศม ลีระพันธ์
 12. รองศาสตราจารย์ ณัฐณีย์ มีมนต์
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธี อยู่สถาพร
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พจนา หันจางสิทธิ์
 15. รองศาสตราจารย์ Seung Chun Paek

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล