ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน โครงการร่วมคณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และบัณฑิตวิทยาลัย
เว็บไซต์

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๑
แบบ ๑.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
แบบ ๒
แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาบังคับ 7            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 5            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิจัยที่มีสมรรถนะสูงด้านการประเมินนโยบายและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ
- ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการด้านการประเมินนโยบายและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 1

วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท
บฑปส๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรี
บฑปส๖๒๐ : การประเมินทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ 3
บฑปส๖๒๑ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ 2
บฑปส๖๒๒ : วิธีการทางสถิติและเวชศาสตร์บนพื้นฐานของหลักฐานสำหรับการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ 2
บฑปส๖๒๓ : หลักการและแนวคิดของการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ 2
บฑปส๖๒๔ : หลักการและแนวคิดของนโยบายสุขภาพและระบบสุขภาพ 2
บฑปส๖๗๕ : เทคโนโลยีด้านสุขภาพและผลกระทบต่อสังคม 3
บฑปส๖๗๖ : ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีด้านสุขภาพ 3
บฑปส๖๗๗ : สัมมนาทางการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ๒ 1
   สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท
บฑปส๖๗๕ : เทคโนโลยีด้านสุขภาพและผลกระทบต่อสังคม 3
บฑปส๖๗๖ : ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีด้านสุขภาพ 3
บฑปส๖๗๗ : สัมมนาทางการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ๒ 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สศบส๖๐๕ : เศรษฐศาสตร์สุขภาพประยุกต์ 3
   รายวิชาที่แนะนำในการประเมินเทคโนโลยีลีด้านสุขภาพทางด้านประสิทธิผลและความปลอดภัย
ภกภก๖๗๗ : การประเมินผลลัพธ์ทางสุขภาพ 3
รมรค๖๑๔ : สารสนเทศทางการแพทย์และการจัดการข้อมูล 2
รมรค๖๑๖ : การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงทางการแพทย์ 3
รมรค๖๑๘ : การทบทวนอย่างเป็นระบบและอภิวิเคราะห์ 2
สศชส๖๒๙ : ชีวสถิติขั้นสูงทางสาธารณสุข 3
   รายวิชาที่แนะนำในการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพทางด้านเศรษฐศาสตร์
บฑปส๖๒๘ : หลักการทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ 2
ภกภก๖๗๙ : การวิเคราะห์ต้นทุนในการดูแลสุขภาพ 3
ภกภก๖๘๓ : การสร้างแบบจำลองต้นทุนประสิทธิผลด้านสุขภาพ 3
ภกภก๖๙๔ : การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลร่วมกับการทดลองทางคลินิกและการศึกษาแบบสังเกต 3
สศบส๖๐๕ : เศรษฐศาสตร์สุขภาพประยุกต์ 3
สศรบ๖๐๑ : แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการเกิดโรคในชุมชนเบื้องต้น 2
   รายวิชาที่แนะนำในการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพทางด้านสังคม จริยธรรม ความเสมอภาค กฎหมาย และนโยบายด้านสุขภาพ
บฑปส๖๒๖ : การจัดลำดับความสำคัญในการประกันสุขภาพถ้วนหน้า 2
บฑปส๖๒๗ : ระบบการดูแลสุขภาพและการเงินการคลังนานาชาติ 2
บฑปส๖๒๙ : จริยธรรมและความเสมอภาคในการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ 2
บฑปส๖๓๐ : กฎหมายและการค้าระหว่างประเทศสำหรับการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ 2
บฑปส๖๓๑ : การประเมินผลกระทบทางสังคมของเทคโนโลยีด้านสุขภาพ 2
วจปช๖๘๐ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 3
วจอจ๖๓๙ : นโยบายสุขภาพโลก 3
สมสภ๖๐๔ : การวิจัยประเมินผลทางสุขภาพ 3
สมสภ๖๐๖ : จากการวิจัยสู่การปฏิบัติทางการพัฒนาสุขภาพ 3
สมสภ๖๐๘ : การวิจัยนโยบายสุขภาพและการวิจัยระบบสุขภาพ 3
สศบส๖๗๘ : การจัดทำนโยบายสาธารณสุข ดำเนินการ และการประเมินผล 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรี
บฑปส๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48
   สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท
บฑปส๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. รองศาสตราจารย์ อุษา ฉายเกล็ดแก้ว   (ประธานหลักสูตร)
 2. รองศาสตราจารย์ ชะอรสิน สุขศรีวงศ์
 3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
 4. รองศาสตราจารย์ นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์
 5. รองศาสตราจารย์ ลือชัย ศรีเงินยวง
 6. ศาสตราจารย์ อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร
 7. รองศาสตราจารย์ อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย
 8. อาจารย์ ณัฐนีย์ มีมนต์
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พจนา หันจางสิทธิ์
 10. รองศาสตราจารย์ ภัทรวลัย ตลึงจิตร
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิตาพร ยังคง
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธี อยู่สถาพร
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Seung Chun Paek
 14. รองศาสตราจารย์ เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข
 15. รองศาสตราจารย์ สุคนธา คงศีล
 16. รองศาสตราจารย์ อาทร ริ้วไพบูลย์
 17. รองศาสตราจารย์ ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี
 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บวรศม ลีระพันธ์
 19. รองศาสตราจารย์ มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์