ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะศิลปศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.la.mahidol.ac.th/th/

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ภาษาศาสตร์ประยุกต์)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ข
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- อาจารย์ในสถาบันการศึกษา
- วิทยากรอบรมภาษาต่างประเทศ การศึกษาภาษาและการสื่อสารในองค์กร
- นักวิจัยด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์ เน้นการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ข

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
ศศภป๕๐๓ : การเขียนเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ 3
ศศภป๕๐๖ : หลักการสอนภาษา 3
ศศภป๕๐๗ : กระบวนทรรศน์ทางการพัฒนาหลักสูตรภาษา 3
ศศภป๕๑๐ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์ 3
ศศภป๕๑๒ : การทดสอบภาษาและการประเมินผล 3
ศศภป๖๖๗ : การสัมมนาทางภาษาศาสตร์ประยุกต์ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ศศภป๕๑๓ : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทางการเรียนการสอนภาษา 3
ศศภป๕๕๔ : การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ 3
ศศภป๖๓๑ : การบริหารโครงการสอนภาษา 3
ศศภป๖๓๒ : การรับภาษาที่สอง 3
ศศภป๖๓๓ : การออกแบบระบบการสอนสำหรับครูสอนภาษา 3
ศศภป๖๓๔ : สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 3
ศศภป๖๗๑ : การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 3
ศศภป๖๗๒ : ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล 3
ศศภป๖๗๓ : เกมและสถานการณ์จำลองสำหรับการสอนภาษา 3
ศศภป๖๗๔ : กลยุทธ์การสอนภาษาแบบบูรณาการ 3
ศศภป๖๗๕ : การพัฒนาสื่อการสอน 3
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
ศศภป๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล