ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะศิลปศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.la.mahidol.ac.th/th/

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ภาษาศาสตร์ประยุกต์)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๑ วิทยานิพนธ์
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า -            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ 2 ศึกษารายวิชาและวิทยานิพนธ์
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 12            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 51            หน่วยกิต
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 21            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 75            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักวิจัยด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์หรือการสอนภาษาต่างประเทศ 2. นักวิชาการด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์หรือการสอนภาษาต่างประเทศ 3. ผู้ที่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับภาษาศาสตร์ประยุกต์หรือการสอนภาษาต่างประเทศ

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 1

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
   นักศึกษาที่ไม่เคยเรียนรายวิชาทางภาษาศาสตร์ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ โดยไม่นับหน่วยกิต
ศศภป๗๐๐ : การศึกษาทางภาษาศาสตร์ 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
   ศึกษารายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต
ศศภป๗๐๑ : สัมมนาดุษฎีบัณฑิตภาษาศาสตร์ประยุกต์ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
ศศภป๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48

แบบ 2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
   นักศึกษาที่ไม่เคยเรียนรายวิชาทางภาษาศาสตร์ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ โดยไม่นับหน่วยกิต
ศศภป๗๐๐ : การศึกษาทางภาษาศาสตร์ 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
ศศภป๕๐๓ : การเขียนเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ 3
ศศภป๕๐๖ : หลักการสอนภาษา 3
ศศภป๕๐๗ : กระบวนทรรศน์ทางการพัฒนาหลักสูตรภาษา 3
ศศภป๗๐๑ : สัมมนาดุษฎีบัณฑิตภาษาศาสตร์ประยุกต์ 3
ศศภป๗๑๐ : ลักษณะของภาษาและการใช้ภาษาสำหรับการสอนภาษาต่างประเทศ 3
ศศภป๗๑๑ : ประเด็นสำคัญของการศึกษาทางภาษาศาสตร์ประยุกต์ขั้นสูง 3
ศศภป๗๑๒ : การสร้างแบบทดสอบและประเมินผลภาษา 3
ศศภป๗๒๑ : การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางภาษาศาสตร์ประยุกต์ขั้นสูง 3
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
ศศภป๗๐๑ : สัมมนาดุษฎีบัณฑิตภาษาศาสตร์ประยุกต์ 3
ศศภป๗๑๐ : ลักษณะของภาษาและการใช้ภาษาสำหรับการสอนภาษาต่างประเทศ 3
ศศภป๗๑๑ : ประเด็นสำคัญของการศึกษาทางภาษาศาสตร์ประยุกต์ขั้นสูง 3
ศศภป๗๑๒ : การสร้างแบบทดสอบและประเมินผลภาษา 3
ศศภป๗๒๑ : การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางภาษาศาสตร์ประยุกต์ขั้นสูง 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ศศภป๗๕๐ : ประเด็นเกี่ยวกับการรับภาษาที่สองขั้นสูง 3
ศศภป๗๕๑ : ภาษา วัฒนธรรมและการรู้คิด 3
ศศภป๗๕๒ : สัทศาสตร์สำหรับการสอนและวิจัยภาษาที่สอง 3
ศศภป๗๕๓ : การศึกษาอิสระ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
ศศภป๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
ศศภป๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล