ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน สถาบันโภชนาการ
เว็บไซต์ https://inmu2.mahidol.ac.th/foodsci/

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ)

จุดเด่นของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่บูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการคณาจารย์ในหลักสูตรมีความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ทั้งทางวิชาการ วิจัย และความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 20            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิชาการหรือนักวิจัยในสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหาร และการบริการอาหาร
- นักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
- นักวิชาการหรือนักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การอาหารและ โภชนาการ
- ที่ปรึกษาองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การระหว่างประเทศ โครงการวิจัย หน่วยงานส่งเสริมสุขภาพ

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
สภอภ๖๖๓ : เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 2
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สภอภ๖๐๒ : การประเมินคุณภาพของอาหาร 1
สภอภ๖๖๔ : อาหาร โภชนาการ และสุขภาพ 2
สภอภ๖๖๕ : อาหารและโภชนาการทันยุค 2
สภอภ๖๖๖ : การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ ๑ 1
สภอภ๖๖๗ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ 2
สภอภ๖๖๘ : การกำหนดสูตรอาหารเพื่อโภชนาการและสุขภาพ 2
สภอภ๖๖๙ : การประเมินคุณค่าทางโภชนาการ และความปลอดภัยของอาหาร 2
สภอภ๖๗๐ : การแปรรูปอาหารและคุณภาพด้านโภชนาการ 2
สภอภ๖๗๑ : การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ ๒ 1
สภอภ๖๗๒ : ระบบคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร 2
สภอภ๖๘๑ : หลักการจัดการธุรกิจอาหาร 2
สภอภ๖๘๒ : การศึกษาดูงานกิจกรรมทางอาหารและโภชนาการ 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สภอภ๖๗๓ : การวิเคราะห์ทางสถิติสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ 2
สภอภ๖๗๔ : ฝึกปฏิบัติการในการวิเคราะห์คาร์โบไฮเดรตและแร่ธาตุ 1
สภอภ๖๗๕ : ฝึกปฏิบัติการในการวิเคราะห์สมบัติของแป้ง 1
สภอภ๖๗๖ : ฝึกปฏิบัติการในการวิเคราะห์ไขมันและน้ำมัน 1
สภอภ๖๗๗ : การเขียนเพื่อการตีพิมพ์งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 2
สภอภ๖๗๘ : วิทยาศาสตร์ประสาทสัมผัสเพื่อโภชนาการ 2
สภอภ๖๗๙ : ประสบการณ์ทางวิชาการด้านอาหารและโภชนาการระดับนานาชาติ 2
สภอภ๖๘๐ : ฝึกปฏิบัติการในการวิเคราะห์อาหารด้วยเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง 1
สภอภ๖๘๓ : เทคโนโลยีเกิดใหม่ทางการผลิตอาหาร 2
สภอภ๖๘๔ : ฝึกปฏิบัติการในการประเมินทางประสาทสัมผัสของอาหาร 1
สภอภ๖๘๕ : ฝึกปฏิบัติการในการวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของอาหาร 1
สภอภ๖๘๖ : ฝึกปฏิบัติการในการวิเคราะห์สมบัติการไหลของอาหาร 1
สภอภ๖๘๗ : ฝึกปฏิบัติการในการศึกษาอายุการเก็บของอาหาร 1
สภอภ๖๘๘ : ฝึกปฏิบัติการในการใช้วิธีทางเอนไซม์เพื่อการวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ 1
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สภอภ๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นัฐพล ตั้งสุภูมิ   (ประธานหลักสูตร)
 2. อาจารย์ ภมรินทร์ ไวเมลืองอรเอก
 3. อาจารย์ สุวภัทร กิตติบัญชากุล
 4. รองศาสตราจารย์ พรรัตน์ สินชัยพานิช
 5. ศาสตราจารย์ วิสิฐ จะวะสิต
 6. รองศาสตราจารย์ ครรชิต จุดประสงค์
 7. รองศาสตราจารย์ รัชนี คงคาฉุยฉาย
 8. รองศาสตราจารย์ วรางคณา ศรีจำนงค์
 9. รองศาสตราจารย์ เอกราช เกตวัลห์
 10. รองศาสตราจารย์ ชลัท ศานติวรางคณา
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐิรา อ่อนน้อม
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรงค์ศิริ เข็มสวัสดิ์
 15. รองศาสตราจารย์ กิตติ สรณเจริญพงศ์

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล