ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
เว็บไซต์ https://lc.mahidol.ac.th/th/Program/PHdLinguistics.htm

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๑.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาบังคับ 9            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- ที่ปรึกษานโยบายด้านภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
- นักวิชาการด้านภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
- นักวิจัยด้านภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 1

วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
วภสว๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
วภสว๗๐๑ : กระบวนทัศน์และทฤษฎีด้านภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 3
วภสว๗๐๒ : ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง 3
วภสว๗๐๓ : สัมมนาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วภสว๗๐๔ : ประเด็นร่วมสมัยด้านภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 3
วภสว๗๐๕ : ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3
วภสว๗๐๖ : การปฏิบัติการวิจัยในพื้นที่ 3
วภสว๗๐๗ : การศึกษาประเด็นเฉพาะ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วภสว๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่