ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
เว็บไซต์ http://www.mb.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาบังคับ 6            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ 21            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 5            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 74            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. Academic staff in Molecular Genetics and relevant disciplines in the university 2. Researchers in research institutes, universities or private sectors 3. Biotechnology entrepreneurs

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 1

วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
ชมพพ๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
ชมพพ๕๐๐ : หลักสำคัญทางชีววิทยาระดับโมเลกุล 2
ชมพพ๕๐๔ : ทักษะวิจัยด้านชีววิทยาระดับโมเลกุลขั้นสูง 3
ชมพพ๕๑๒ : ดีเอ็นเอวิศวกรรม 2
ชมพพ๕๑๓ : การแสดงออกของยีนและการประยุกต์ 3
ชมพพ๕๑๔ : โครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีน 3
ชมพพ๕๑๕ : เทคโนโลยีโปรตีนและการประยุกต์ 2
ชมพพ๕๑๖ : เทคโนโลยีเซลล์และการประยุกต์ 3
ชมพพ๖๒๑ : สัมมนาปริญญาเอกด้านพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ 1
ชมพพ๖๒๒ : สัมมนางานวิจัยปริญญาเอกด้านพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ 1
ชมพพ๖๒๓ : สัมมนางานวิจัยปริญญาเอกด้านพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ขั้นสูง 1
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
ชมพพ๕๐๔ : ทักษะวิจัยด้านชีววิทยาระดับโมเลกุลขั้นสูง 3
ชมพพ๖๒๑ : สัมมนาปริญญาเอกด้านพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ 1
ชมพพ๖๒๒ : สัมมนางานวิจัยปริญญาเอกด้านพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ 1
ชมพพ๖๒๓ : สัมมนางานวิจัยปริญญาเอกด้านพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ขั้นสูง 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
ชมชช๖๐๔ : ปฎิสัมพันธ์ระหว่างเซลล์และไวรัสและการสร้างภูมิคุ้มกัน 3
ชมพพ๖๑๔ : การวิเคราะห์งานวิจัยที่ตีพิมพ์ทางชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 2
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
วทคร๕๑๘ : ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1
วทชค๖๑๒ : พันธุศาสตร์และจีโนมเชิงหน้าที่ 2
อชอพ๖๑๐ : นวัตกรรมจากงานวิจัย 1
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
ชมชช๕๐๑ : ชีววิทยาศาสตร์เชิงระบบ 3
ชมชช๖๐๓ : การวินิจฉัยและการบำบัดระดับโมเลกุล 2
ชมพพ๖๑๔ : การวิเคราะห์งานวิจัยที่ตีพิมพ์ทางชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 2
วทชค๖๑๒ : พันธุศาสตร์และจีโนมเชิงหน้าที่ 2
อชอพ๖๑๐ : นวัตกรรมจากงานวิจัย 1
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
ชมพพ๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
ชมพพ๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36