ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
เว็บไซต์ http://www.mb.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ประสาทวิทยาศาสตร์)

จุดเด่นของหลักสูตร

The Neurosciences Program at Mahidol University has signed MOU contracts with several prominent Universities in the UK, USA, Norway, Sweden, Denmark, Austral;ia, etc.

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๑
แบบ ๑.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
แบบ ๒
แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาประสาทวิทยาศาสตร์
หมวดวิชาบังคับ 8            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาอื่น ๆ
หมวดวิชาบังคับ 15            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 5            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 56            หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ 21            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 5            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 74            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- ผู้เชี่ยวชาญทางด้านประสาทวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน และบริษัทเอกชน
- นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ทางด้านประสาทวิทยาศาสตร์ในภาครัฐและเอกชน
- ที่ปรึกษาด้านประสาทวิทยาศาสตร์

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 1

วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
ชมปว๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์
ชมปว๖๕๑ : ประสาทชีววิทยาของระบบต่อมไร้ท่อ 2
ชมปว๖๕๓ : ประสาทวิทยาศาสตร์ทางคลินิก 3
ชมปว๖๕๔ : หัวข้อที่เลือกสรรทางประสาทวิทยาศาสตร์ร่วมสมัย 1
ชมปว๖๙๐ : สัมมนาทางประสาทวิทยาศาสตร์ขั้นสูง 1
ชมปว๖๙๔ : สัมมนาทางประสาทวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ 1
   - สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาอื่นๆ
ชมปว๖๐๐ : ประสาทชีววิทยา 3
ชมปว๖๐๓ : เภสัชวิทยาของจิตประสาท 2
ชมปว๖๐๕ : ประสาทเคมี 2
ชมปว๖๕๑ : ประสาทชีววิทยาของระบบต่อมไร้ท่อ 2
ชมปว๖๕๓ : ประสาทวิทยาศาสตร์ทางคลินิก 3
ชมปว๖๕๔ : หัวข้อที่เลือกสรรทางประสาทวิทยาศาสตร์ร่วมสมัย 1
ชมปว๖๙๐ : สัมมนาทางประสาทวิทยาศาสตร์ขั้นสูง 1
ชมปว๖๙๔ : สัมมนาทางประสาทวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ 1
   แบบ ๒.๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ชมปว๖๐๐ : ประสาทชีววิทยา 3
ชมปว๖๐๓ : เภสัชวิทยาของจิตประสาท 2
ชมปว๖๐๔ : เทคนิคและวิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางประสาทวิทยาศาสตร์ 3
ชมปว๖๐๕ : ประสาทเคมี 2
ชมปว๖๕๑ : ประสาทชีววิทยาของระบบต่อมไร้ท่อ 2
ชมปว๖๕๓ : ประสาทวิทยาศาสตร์ทางคลินิก 3
ชมปว๖๕๔ : หัวข้อที่เลือกสรรทางประสาทวิทยาศาสตร์ร่วมสมัย 1
ชมปว๖๙๐ : สัมมนาทางประสาทวิทยาศาสตร์ขั้นสูง 1
ชมปว๖๙๔ : สัมมนาทางประสาทวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ 1
ศรคร๕๐๑ : ชีวเวชศาสตร์พื้นฐานระดับโมเลกุลและเซลล์ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ชมปว๖๕๐ : ประสาทวิทยาศาสตร์เชิงพัฒนาการ 2
ชมปว๖๕๕ : พยาธิกำเนิดของโรคทางระบบประสาท 3
ชมปว๖๕๖ : ประสาทวิทยาศาสตร์เชิงพฤติกรรมและการรู้คิด 3
ศรสร๖๐๓ : ประสาทวิทยาศาสตร์เชิงพฤติกรรม 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
ชมปว๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36
ชมปว๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล