ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
เว็บไซต์ https://il.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา)

จุดเด่นของหลักสูตร

To produce graduates who are able to research and develop educational innovations, to manage learning in appropriate way and correspond to social context, and to effectively and efficiency transform knowledge in science, mathematics, and technology.

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 15            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- บุคลากรทางการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ และ/หรือเทคโนโลยีศึกษา สำหรับระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบการจัดการที่หลากหลายตามบริบทของสังคมโลกที่ปรับเปลี่ยนหรือในกลุ่มประเทศ อาเซียน
- นักวิชาการและนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือเทคโนโลยีศึกษา

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
นววศ๖๐๓ : ความรู้พื้นฐานทางการศึกษา 2
นววศ๖๐๗ : ความรู้พื้นฐานสำหรับงานวิจัยทางการศึกษา 2
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
นววศ๖๐๐ : ศาสตร์การจัดการเรียนรู้ 3
นววศ๖๐๘ : วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 2
นววศ๖๑๓ : นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 3
นววศ๖๑๖ : การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 3
นววศ๖๒๓ : สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 1
นววศ๖๒๔ : สัมมนาทางนวัตกรรมการเรียนรู้ 1
นววศ๖๕๕ : การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
นววศ๖๐๖ : โครงการวิจัยขนาดเล็กทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 3
นววศ๖๑๕ : การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 3
นววศ๖๑๗ : เทคโนโลยีอุบัติใหม่เพื่อการเรียนรู้ 2
นววศ๖๒๕ : เคมีศึกษา 3
นววศ๖๓๑ : ชีววิทยาศึกษา 3
นววศ๖๔๒ : ฟิสิกส์ศึกษา 3
นววศ๖๕๒ : คณิตศาสตร์ศึกษา 3
นววศ๖๕๓ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ศึกษา 3
นววศ๖๖๐ : จิตวิทยาและปรัชญาเพื่อการศึกษา 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
นววศ๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่