ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
เว็บไซต์ https://il.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

1. DOCTOR OF PHILOSOPHY(SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION)
2. 

จุดเด่นของหลักสูตร

To produce graduates who are able to research and develop educational innovations, to manage learning in appropriate way and correspond to social context, and to effectively and efficiency transform knowledge in science, mathematics, and technology.

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๑
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมวดวิชาบังคับ 8            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาอื่นๆ
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 11            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 51            หน่วยกิต
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 16            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 8            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาสำหรับระดับอุดมศึกษาใน รูปแบบการจัดการที่หลากหลายตามบริบทของสังคมโลกที่ปรับเปลี่ยน
- นักวิชาการและนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีศึกษาในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การศึกษาในระดับชาติ

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 1

วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
นววศ๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48

แบบ 2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
นววศ๖๐๓ : ความรู้พื้นฐานทางการศึกษา 2
นววศ๖๐๗ : ความรู้พื้นฐานสำหรับงานวิจัยทางการศึกษา 2
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
นววศ๖๐๐ : ศาสตร์การจัดการเรียนรู้ 3
นววศ๖๐๙ : ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และปรัชญาของวิทยาศาสตร์ 3
นววศ๖๑๖ : การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 3
นววศ๖๕๕ : การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา 2
นววศ๖๕๗ : สัมมนางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 1
นววศ๖๕๘ : สัมมนางานวิจัยทางนวัตกรรมการเรียนรู้ 1
นววศ๖๕๙ : นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3
   สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท สาขาอื่นๆ
นววศ๖๐๐ : ศาสตร์การจัดการเรียนรู้ 3
นววศ๖๐๙ : ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และปรัชญาของวิทยาศาสตร์ 3
นววศ๖๕๗ : สัมมนางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 1
นววศ๖๕๘ : สัมมนางานวิจัยทางนวัตกรรมการเรียนรู้ 1
นววศ๖๕๙ : นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
นววศ๖๐๙ : ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และปรัชญาของวิทยาศาสตร์ 3
นววศ๖๕๗ : สัมมนางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 1
นววศ๖๕๘ : สัมมนางานวิจัยทางนวัตกรรมการเรียนรู้ 1
นววศ๖๕๙ : นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
นววศ๖๐๖ : โครงการวิจัยขนาดเล็กทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 3
นววศ๖๑๕ : การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 3
นววศ๖๑๗ : เทคโนโลยีอุบัติใหม่เพื่อการเรียนรู้ 2
นววศ๖๒๕ : เคมีศึกษา 3
นววศ๖๓๑ : ชีววิทยาศึกษา 3
นววศ๖๔๒ : ฟิสิกส์ศึกษา 3
นววศ๖๕๒ : คณิตศาสตร์ศึกษา 3
นววศ๖๕๓ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ศึกษา 3
นววศ๖๖๐ : จิตวิทยาและปรัชญาเพื่อการศึกษา 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
นววศ๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
นววศ๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่