ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
เว็บไซต์ https://il.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๑.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 9            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. Lecturers in the field of science and technology education 2. Researchers in the field of science and technology education 3. Educators in the field of science and technology education

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 1

วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
นววศ๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48

แบบ 2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
นววศ๖๐๕ : หลักการของงานวิจัยทางการศึกษา 2
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
นววศ๖๐๐ : ศาสตร์การจัดการเรียนรู้ 3
นววศ๖๑๖ : การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 3
นววศ๖๕๕ : การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 2
นววศ๖๕๙ : นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3
นววศ๖๖๗ : สัมมนางานวิจัยทางนวัตกรรมการเรียนรู้ 1
นววศ๖๖๘ : การวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 2
นววศ๖๗๓ : การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 3
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
นววศ๖๕๙ : นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3
นววศ๖๖๗ : สัมมนางานวิจัยทางนวัตกรรมการเรียนรู้ 1
นววศ๖๖๘ : การวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 2
นววศ๖๗๓ : การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
นววศ๖๐๙ : ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และปรัชญาทางวิทยาศาสตร์ 3
นววศ๖๑๘ : ปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ทางสะเต็มศึกษา 3
นววศ๖๒๕ : เคมีศึกษา 3
นววศ๖๓๑ : ชีววิทยาศึกษา 3
นววศ๖๔๒ : ฟิสิกส์ศึกษา 3
นววศ๖๕๒ : คณิตศาสตร์ศึกษา 3
นววศ๖๕๓ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ศึกษา 3
นววศ๖๕๗ : สัมมนางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 1
นววศ๖๖๑ : การพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา 2
นววศ๖๖๖ : การคิดเชิงออกแบบสำหรับนักการศึกษา 2
นววศ๖๗๑ : โครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาขั้นสูง 3
นววศ๖๗๕ : การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานวิจัยเชิงปริมาณ 2
นววศ๖๗๖ : การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ 2
นววศ๖๗๗ : การใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการเรียนรู้เชิงรุก 2
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
นววศ๖๐๙ : ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และปรัชญาทางวิทยาศาสตร์ 3
นววศ๖๕๗ : สัมมนางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 1
นววศ๖๗๒ : โครงการวิจัยชั้นแนวหน้าทางนวัตกรรมการเรียนรู้ 3
นววศ๖๗๔ : พหุวิทยาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 3
นววศ๖๗๕ : การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานวิจัยเชิงปริมาณ 2
นววศ๖๗๖ : การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ 2
นววศ๖๗๗ : การใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการเรียนรู้เชิงรุก 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
นววศ๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
นววศ๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล