ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเสพติด 

ข้อมูลหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเสพติด 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
เว็บไซต์ http://www.aihd.mahidol.ac.th/new/th/index1.html

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาการเสพติด)

จุดเด่นของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรบูรณาการของแขนงวิชา 3 กลุ่มใหญ่ คือ วิทยาศาสตร์ จิตวิทยา และสังคมศาสตร์ (Bio-Psycho -Social) โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป้นผู้นำของสังคมในด้านการศึกษา และการวิจัยทางด้าน วิทยาการเสพติด เพื่อให้เกิดประโยชน์ แก่สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปช่วยในการ ดูแล บำบัด และฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจของผู้ติดสิ่งเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ครบวงจร.

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และองค์กรที่ดำเนินงานเกี่ยวกับงานด้านวิทยาการเสพติด
- นักวิจัยด้านวิทยาการเสพติด

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
สอสต๕๐๓ : บทนำสู่การศึกษาด้านวิทยาการเสพติด 1
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สอสต๕๐๔ : สัมมนาทางวิทยาการเสพติด 2
สอสต๕๐๘ : จิตวิทยาและจิตเวชศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเสพติด 3
สอสต๕๐๙ : สถิติประยุกต์สำหรับงานวิจัยด้านวิทยาการเสพติด 2
สอสต๕๑๑ : การฝึกปฏิบัติงานด้านวิทยาการเสพติด 2
สอสต๕๑๓ : การป้องกันการเสพติด 2
สอสต๕๑๔ : ระเบียบวิธีวิจัยด้านวิทยาการเสพติด 2
สอสต๕๑๕ : ระบบสุขภาพและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการเสพติด 2
สอสต๕๑๖ : ศาสตร์พื้นฐานและทฤษฎีของการเสพติด 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สอสต๕๐๗ : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด 2
สอสต๕๑๐ : การศึกษาและดูงานด้านวิทยาการเสพติด 2
สอสต๕๑๒ : ศาสนากับการเสพติด 2
สอสต๕๑๗ : จิตเภสัชศาสตร์ของยาเสพติดและการเสพติด 2
สอสต๕๑๘ : บริบททางเศรษฐกิจและสังคมของการเสพติดและประเด็นทางวัฒนธรรมในการศึกษาเรื่องการเสพติด 2
สอสม๖๑๕ : การจัดการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพในงานสาธารณสุขมูลฐาน 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สอสต๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12