ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เว็บไซต์ http://www.ict.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๑.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาบังคับ 9            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

- ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาและองค์กรต่างๆ - นักวิชาการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ - นักวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ - ผู้จัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - ที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรต่างๆ - นักวิจัยด้านวิทยาการข้อมูล

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 1

วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
ทสคพ๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
ทสคพ๕๓๑ : คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
ทสคพ๕๓๒ : พื้นฐานของวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ 3
ทสคพ๖๗๑ : การสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ๑ 1
ทสคพ๖๗๒ : การสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ๒ 1
ทสคพ๖๗๓ : การสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ๓ 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   (๓) กลุ่มปัญญาประดิษฐ์
ทสคพ๖๖๐ : วิธีการแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 3
ทสคพ๖๖๑ : ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง 3
ทสคพ๖๖๒ : การรู้จำรูปแบบขั้นสูง 3
ทสคพ๖๖๓ : การประมวลผลภาพและสัญญาณ 3
ทสคพ๖๖๕ : การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 3
ทสคพ๖๖๗ : คอมพิวเตอร์วิทัศน์ขั้นสูง 3
   (๑) กลุ่มฐานข้อมูล
ทสคพ๖๒๘ : เหมืองข้อมูลและการค้นพบความรู้ 3
ทสคพ๖๒๙ : วิศวกรรมความรู้ 3
ทสคพ๖๘๒ : ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง 3
   (๒) กลุ่มเครือข่ายสื่อสารและความมั่นคง
ทสคพ๕๕๑ : การคำนวณเชิงบริการและคลาวด์ 3
ทสคพ๕๕๔ : การจัดการความมั่นคงของสารสนเทศ 3
ทสคพ๖๓๔ : การจำลองแบบแถวคอยในเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ 3
ทสคพ๖๓๘ : ความมั่นคงของระบบเครือข่ายและระบบแบบกระจาย 3
ทสคพ๖๕๓ : สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3
ทสคพ๖๘๗ : ความมั่นคงของคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3
   (๔) กลุ่มวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ทสคพ๖๔๒ : การจัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3
ทสคพ๖๔๔ : การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ 3
ทสคพ๖๔๖ : วิศวกรรมความต้องการ 3
ทสคพ๖๕๑ : การออกแบบและการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยแบบจำลอง 3
ทสคพ๖๕๗ : การตรวจสอบความสมเหตุสมผลและการทวนสอบ 3
   กลุ่มวิชาเลือกอื่นๆ
ทสคพ๕๗๑ : วิธีเชิงตัวเลขสำหรับการทำให้เหมาะสมที่สุดเชิงคณิตศาสตร์ 3
ทสคพ๖๙๕ : การศึกษาอิสระ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
ทสคพ๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา   (ประธานหลักสูตร)
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธันวดี สุเนตนันท์
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยนุช ศิลปโชติ
 4. รองศาสตราจารย์ วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกัญญา พงษ์สุภาพ
 6. รองศาสตราจารย์ สุดสงวน งามสุริยโรจน์
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนันต์ ศรีสุภาพ
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐิตินันท์ ตันติธรรม
 9. อาจารย์ พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภวงศ์ ทั่วรอบ
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิรักษ์ หุ่นหล่อ
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Robert Egrot
 13. ศาสตราจารย์ Peter Fereed Haddawy
 14. รองศาสตราจารย์ เจริญศรี มิตรภานนท์
 15. รองศาสตราจารย์ ชมทิพ พรพนมชัย
 16. รองศาสตราจารย์ ดำรัส วงศ์สว่าง
 17. รองศาสตราจารย์ วัสกา วิสุทธิวิเศษ
 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช
 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงศรี ตั้งศรีไพโรจน์