ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะกายภาพบำบัด
เว็บไซต์ http://www.pt.mahidol.ac.th/en/course/grad_phd.php

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(กายภาพบำบัด)

จุดเด่นของหลักสูตร


- First Ph.D. program (Physical Therapy) (International program) in South East Asia
- Expertise in various areas of physical therapy and movement science e.g. manipulation,neurology, padiatrics, biomechanics, ergonomics, motor control and learning.
- Well equipped with research instruments

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาบังคับ 8            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ 20            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. Scholars in higher education institutions 2. Researchers and scholars in related fields in public and private sector 3. Research consultant and physical therapy counselors in public health agency 4. Physical Therapist experts

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
กภกภ ๗๒ : การบูรณาการทฤษฏีและการวิจัยทางกายภาพบำบัด 1
กภกภ๖๖๑ : การประเมินและการวัดสำหรับกายภาพบำบัด 1
กภกภ๖๖๒ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะห์สถิติ 3
กภกภ๖๖๖ : การปฏิบัติโดยอิงหลักฐานเชิงประจักษ์สำหรับกายภาพบำบัด 3
กภกภ๖๖๗ : การควบคุมและเรียนรู้การเคลื่อนไหวขั้นสูงเพื่อการรักษาด้วยการเคลื่อนไหว 3
กภกภ๗๐๒ : การวัดและการประเมินผลสำหรับนักกายภาพบำบัดขั้นสูง 2
กภกภ๗๒๑ : การสร้างกรอบแนวคิดทางกายภาพบำบัด 1
กภกภ๗๒๓ : หัวข้อทางกายภาพบำบัดขั้นสูง 2
กภกภ๗๒๔ : ชีวกลศาสตร์ทางคลินิกสำหรับกายภาพบำบัด 2
กภกภ๗๓๑ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางกายภาพบำบัดขั้นสูง 2
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
กภกภ ๗๒ : การบูรณาการทฤษฏีและการวิจัยทางกายภาพบำบัด 1
กภกภ๗๐๒ : การวัดและการประเมินผลสำหรับนักกายภาพบำบัดขั้นสูง 2
กภกภ๗๒๑ : การสร้างกรอบแนวคิดทางกายภาพบำบัด 1
กภกภ๗๒๓ : หัวข้อทางกายภาพบำบัดขั้นสูง 2
กภกภ๗๓๑ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางกายภาพบำบัดขั้นสูง 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
กภกภ๖๖๓ : หัวข้อร่วมสมัยทางกายภาพบำบัด 2
กภกภ๖๗๔ : สรีรวิทยาเชิงบูรณาการเพื่อกายภาพบำบัด 2
กภกภ๗๐๔ : สถิติศาสตร์ขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
กภกภ๗๐๙ : ปฏิบัติการวิจัย 1
กภกภ๗๑๐ : หัวข้อคัดสรรทางกายภาพบำบัด 1
กภกภ๗๑๑ : การปฏิบัติงานการสอน 1
กภกภ๗๑๒ : ปฏิบัติการคลินิกเพื่อการวิจัยขั้นสูง 1
กภกภ๗๑๓ : กายภาพบำบัดก้าวหน้าทางระบบหายใจ และหัวใจหลอดเลือด 2
กภกภ๗๑๔ : ชีวกลศาสตร์ทางการวิจัย 2
กภกภ๗๑๕ : ชีวกลศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ทางคลินิก 3
กภกภ๗๑๖ : การยศาสตร์ประยุกต์ทางความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 2
กภกภ๗๑๗ : การพัฒนาการเคลื่อนไหวตลอดช่วงชีวิต 3
กภกภ๗๑๙ : กายภาพบำบัดก้าวหน้าในกลุ่มผู้สูงอายุ 1
กภกภ๗๒๐ : กายภาพบำบัดก้าวหน้าในชุมชน 1
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
กภกภ๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
กภกภ๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. อาจารย์ นันทินี นวลนิ่ม   (ประธานหลักสูตร)
 2. รองศาสตราจารย์ ชุติมา ชลายนเดชะ
 3. รองศาสตราจารย์ จารุกูล ตรีไตรลักษณะ
 4. รองศาสตราจารย์ รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ
 5. รองศาสตราจารย์ วิมลวรรณ เหียงแก้ว
 6. รองศาสตราจารย์ วรรธนะ ชลายนเดชะ
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จตุพร สุทธิวงษ์
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คีรินท์ เมฆโหรา
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมศักดิ์ สินสุรินทร์
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภครตี ชัยวัฒน์
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีร์มงคล วัฒนานนท์
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพชรรัตน์ ภูอนันตานนท์
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ สกุลศรีประเสริฐ
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย
 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายพิณ ประเสริฐสุขดี
 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนีย์ บวรสุนทรชัย
 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภลักษณ์ เข็มทอง
 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพย์วดี บรรพระจันทร์
 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วนาลี กล่อมใจ
 21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรินทร์ กฤตยาเกียรณ
 22. อาจารย์ อัมพร นันทาภรณ์ศักดิ์
 23. อาจารย์ เบญจพร เอนกแสน
 24. อาจารย์ เฟื่องฟ้า ขอบคุณ
 25. อาจารย์ จุฑามาศ สุระพงษ์ชัย
 26. อาจารย์ ผกามาศ พิริยะประสาธน์
 27. อาจารย์ พีรเดช ธิจันทร์เปียง
 28. อาจารย์ รัชนก ไกรวงศ์
 29. อาจารย์ สิริกาญจน์ สมประสงค์
 30. อาจารย์ สุรชาต ทองชุมสิน
 31. อาจารย์ สุธาสินี ทองอ่อน
 32. อาจารย์ เวทสินี แก้วขันตี
 33. อาจารย์ วรรณเพ็ญ จันทร์ศิรินุเคราะห์