ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะกายภาพบำบัด
เว็บไซต์ http://www.pt.mahidol.ac.th/en/course/grad_phd.php

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(กายภาพบำบัด)

จุดเด่นของหลักสูตร


- First Ph.D. program (Physical Therapy) (International program) in South East Asia
- Expertise in various areas of physical therapy and movement science e.g. manipulation,neurology, padiatrics, biomechanics, ergonomics, motor control and learning.
- Well equipped with research instruments

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๒
(๑) แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท           
หมวดวิชาบังคับ 8            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
(๒) แบบ ๒.๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี           
หมวดวิชาบังคับ 21            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 75            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา
- นักวิจัย นักวิชาการสาขาที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานของภาครัฐเละเอกชน
- ที่ปรึกษาด้านการวิจัยและวิชาชีพกายภาพบำบัดในหน่วยงานสาธารณสุข
- นักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท
กภกภ๗๐๒ : การวัดและการประเมินผลสำหรับนักกายภาพบำบัดขั้นสูง 3
กภกภ๗๐๔ : สถิติศาสตร์ขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3
กภกภ๗๐๕ : หัวข้อร่วมสมัยทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและกายภาพบำบัด 1
ภกภก๗๐๘ : สัมมนากายภาพบำบัด 1
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
กภกภ๖๑๗ : การควบคุมและเรียนรู้การเคลื่อนไหวขั้นสูง 3
กภกภ๗๐๑ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3
กภกภ๗๐๒ : การวัดและการประเมินผลสำหรับนักกายภาพบำบัดขั้นสูง 3
กภกภ๗๐๓ : ชีวกลศาสตร์ขั้นสูงของการเคลื่อนไหวมนุษย์ 3
กภกภ๗๐๔ : สถิติศาสตร์ขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3
กภกภ๗๐๕ : หัวข้อร่วมสมัยทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและกายภาพบำบัด 1
กภกภ๗๐๙ : ปฏิบัติการวิจัย 1
บฑคร๖๐๓ : ชีวสถิติ 3
ภกภก๗๐๘ : สัมมนากายภาพบำบัด 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
กภกภ๗๑๐ : หัวข้อคัดสรรทางกายภาพบำบัด 1
กภกภ๗๑๑ : การปฏิบัติงานการสอน 1
กภกภ๗๑๒ : ปฏิบัติการคลินิกขั้นสูงเพื่อการวิจัย 1
กภกภ๗๑๓ : ความก้าวหน้าทางกายภาพบำบัดระบบหายใจ และหัวใจหลอดเลือด 2
กภกภ๗๑๔ : ชีวกลศาสตร์ทางการวิจัย 2
กภกภ๗๑๕ : ชีวกลศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ทางคลินิก 3
กภกภ๗๑๖ : การยศาสตร์ประยุกต์ทางความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 2
กภกภ๗๑๗ : การพัฒนาการเคลื่อนไหวตลอดช่วงชีวิต 3
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท
กภกภ๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
กภกภ๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48

อาจารย์ประจำหลักสูตร