ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะกายภาพบำบัด
เว็บไซต์ http://www.pt.mahidol.ac.th/en/course/grad_phd.php

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(กายภาพบำบัด)

จุดเด่นของหลักสูตร


- First Ph.D. program (Physical Therapy) (International program) in South East Asia
- Expertise in various areas of physical therapy and movement science e.g. manipulation,neurology, padiatrics, biomechanics, ergonomics, motor control and learning.
- Well equipped with research instruments

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๒
(๑) แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท           
หมวดวิชาบังคับ 8            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
(๒) แบบ ๒.๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี           
หมวดวิชาบังคับ 21            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 75            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา
- นักวิจัย นักวิชาการสาขาที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานของภาครัฐเละเอกชน
- ที่ปรึกษาด้านการวิจัยและวิชาชีพกายภาพบำบัดในหน่วยงานสาธารณสุข
- นักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท
กภกภ๗๐๒ : การวัดและการประเมินผลสำหรับนักกายภาพบำบัดขั้นสูง 3
กภกภ๗๐๔ : สถิติศาสตร์ขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3
กภกภ๗๐๕ : หัวข้อร่วมสมัยทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและกายภาพบำบัด 1
ภกภก๗๐๘ : สัมมนากายภาพบำบัด 1
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
กภกภ๖๑๗ : การควบคุมและเรียนรู้การเคลื่อนไหวขั้นสูง 3
กภกภ๗๐๑ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3
กภกภ๗๐๒ : การวัดและการประเมินผลสำหรับนักกายภาพบำบัดขั้นสูง 3
กภกภ๗๐๓ : ชีวกลศาสตร์ขั้นสูงของการเคลื่อนไหวมนุษย์ 3
กภกภ๗๐๔ : สถิติศาสตร์ขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3
กภกภ๗๐๕ : หัวข้อร่วมสมัยทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและกายภาพบำบัด 1
กภกภ๗๐๙ : ปฏิบัติการวิจัย 1
บฑคร๖๐๓ : ชีวสถิติ 3
ภกภก๗๐๘ : สัมมนากายภาพบำบัด 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
กภกภ๗๑๐ : หัวข้อคัดสรรทางกายภาพบำบัด 1
กภกภ๗๑๑ : การปฏิบัติงานการสอน 1
กภกภ๗๑๒ : ปฏิบัติการคลินิกขั้นสูงเพื่อการวิจัย 1
กภกภ๗๑๓ : ความก้าวหน้าทางกายภาพบำบัดระบบหายใจ และหัวใจหลอดเลือด 2
กภกภ๗๑๔ : ชีวกลศาสตร์ทางการวิจัย 2
กภกภ๗๑๕ : ชีวกลศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ทางคลินิก 3
กภกภ๗๑๖ : การยศาสตร์ประยุกต์ทางความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 2
กภกภ๗๑๗ : การพัฒนาการเคลื่อนไหวตลอดช่วงชีวิต 3
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท
กภกภ๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
กภกภ๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. อาจารย์ นันทินี นวลนิ่ม   (ประธานหลักสูตร)
 2. อาจารย์ จุฑามาศ สุระพงษ์ชัย
 3. อาจารย์ รัชนก ไกรวงศ์
 4. อาจารย์ สุธาสินี ทองอ่อน
 5. อาจารย์ สุรชาต ทองชุมสิน
 6. อาจารย์ สิริกาญจน์ สมประสงค์
 7. อาจารย์ อัมพร นันทาภรณ์ศักดิ์
 8. รองศาสตราจารย์ รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ
 9. รองศาสตราจารย์ วิมลวรรณ เหียงแก้ว
 10. รองศาสตราจารย์ จารุกูล ตรีไตรลักษณะ
 11. รองศาสตราจารย์ ชุติมา ชลายนเดชะ
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ สกุลศรีประเสริฐ
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภครตี ชัยวัฒน์
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย
 16. รองศาสตราจารย์ วรรธนะ ชลายนเดชะ
 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนีย์ บวรสุนทรชัย
 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คีรินท์ เมฆโหรา
 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพย์วดี บรรพระจันทร์
 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพชรรัตน์ ภูอนันตานนท์
 21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมศักดิ์ สินสุรินทร์
 22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีร์มงคล วัฒนานนท์
 23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วนาลี กล่อมใจ
 24. อาจารย์ เวทสินี แก้วขันตี
 25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรินทร์ กฤตยาเกียรณ
 26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายพิณ ประเสริฐสุขดี
 27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จตุพร สุทธิวงษ์
 28. อาจารย์ ผกามาศ พิริยะประสาธน์
 29. อาจารย์ เบญจพร เอนกแสน
 30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภลักษณ์ เข็มทอง
 31. อาจารย์ พีรเดช ธิจันทร์เปียง