ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะสัตวแพทยศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.vs.mahidol.ac.th/

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์)

วิชาเอก

 • วิชาเอกวิทยาศาสตร์การวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์
 • วิชาเอกเวชศาสตร์ประยุกต์ทางการสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข
 • วิชาเอกการจัดการสุขภาพสัตว์ สวนสัตว์ และสัตว์ป่า
 • คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

  โครงสร้างหลักสูตร

  แผน ก แบบ ก๒
  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
  หมวดวิชาแกน 4            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ 11            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9            หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


  - นักวิจัยที่ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ในสาขาการวินิจฉัยทาง การสัตวแพทย์ เวชศาสตร์ประยุกต์ทางการสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข การจัดการสุขภาพสัตว์ สวนสัตว์ และสัตว์ป่า และการสาธารณสุขในองค์กรภาครัฐและเอกชน
  - นักวิทยาศาสตร์ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการชันสูตรขั้นสูงในองค์กรภาครัฐและเอกชน
  - ผู้เชี่ยวชาญพิเศษของบริษัทจำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์ และน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ทางการสัตวแพทย์

  รายวิชาในหลักสูตร

  แผน ก แบบ ก2

  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
  วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
  หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
  บฑคร๖๐๓ : ชีวสถิติ 3
  สพคร๘๐๒ : จรรยาบรรณทางสัตวแพทย์และสวัสดิภาพสัตว์ 1
  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
     วิชาเอกวิทยาศาสตร์การวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์
  สพคร๗๐๐ : สัมมนาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ ๑ 1
  สพคร๗๐๑ : สัมมนาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ ๒ 1
  สพคร๗๑๐ : สาเหตุและการดำเนินของโรค 3
  สพคร๘๐๐ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 2
  สพปส๗๑๑ : เทคนิคการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ 3
  สพปส๗๑๒ : ชีวนิรภัยและความปลอดภัยด้านชีวภาพในการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ 1
     วิชาเอกเวชศาสตร์ประยุกต์ทางการสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข
  สพคร๗๐๐ : สัมมนาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ ๑ 1
  สพคร๗๐๑ : สัมมนาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ ๒ 1
  สพคร๗๑๐ : สาเหตุและการดำเนินของโรค 3
  สพคร๘๐๐ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 2
  สพวค๗๓๐ : วิทยาการระบาดคลินิกทางการสัตวแพทย์ 2
  สพวค๗๓๑ : เวชวิจักษณ์ทางการสัตวแพทย์ 1
  สพวค๗๓๒ : กรณีศึกษาทางชีวเวชศาสตร์ 1
     วิชาเอกการจัดการสุขภาพสัตว์ สวนสัตว์ และสัตว์ป่า
  สพคร๗๐๐ : สัมมนาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ ๑ 1
  สพคร๗๐๑ : สัมมนาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ ๒ 1
  สพคร๗๑๐ : สาเหตุและการดำเนินของโรค 3
  สพคร๗๗๐ : เวชศาสตร์เชิงอนุรักษ์ 1
  สพคร๘๐๐ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 2
  สพวค๗๓๐ : วิทยาการระบาดคลินิกทางการสัตวแพทย์ 2
  สพวค๗๓๑ : เวชวิจักษณ์ทางการสัตวแพทย์ 1
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
  สพปส๗๒๓ : พิษวิทยาวิเคราะห์ 3
     วิชาเอกวิทยาศาสตร์การวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์
  สพคร๗๑๓ : หัวข้อเลือกสรรด้านวิทยาศาสตร์การวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ 3
  สพคร๗๑๔ : ชีวเคมีทางคลินิกขั้นสูง 3
  สพคร๘๐๑ : การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1
  สพปส๗๑๕ : ไวรัสวิทยาคลินิกทางการสัตวแพทย์ขั้นสูง 3
  สพปส๗๑๖ : วิทยาแบคทีเรียคลินิกและวิทยาเชื้อราคลินิกทางการสัตวแพทย์ขั้นสูง 3
  สพปส๗๑๗ : พิษวิทยาคลินิกทางการสัตวแพทย์ขั้นสูง 3
  สพปส๗๑๘ : พยาธิวิทยาคลินิกประยุกต์ทางการสัตวแพทย์ 3
  สพปส๗๑๙ : การประยุกต์วิธีการตรวจวินิจฉัยปรสิตวิทยาทางการสัตวแพทย์ 3
  สพปส๗๒๐ : ชีววิทยาระดับโมเลกุลทางการสัตวแพทย์ประยุกต์ 3
  สพปส๗๒๑ : การใช้และการบริหารจัดการสัตว์ทดลอง 2
  สพปส๗๒๒ : วิทยาภูมิคุ้มกันทางการสัตวแพทย์ขั้นสูง 3
  สพปส๘๖๐ : แนวคิดปัจจุบันทางพยาธิวิทยา 2
  สพปส๘๖๑ : พยาธิวิทยาเฉพาะระบบขั้นสูง 2
     วิชาเอกเวชศาสตร์ประยุกต์ทางการสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข
  ศรวภ๖๑๖ : วิทยาศาสตร์เซลล์ต้นกำเนิด 3
  สพคร๗๓๓ : ประสาทวิทยาทางการสัตวแพทย์ 3
  สพคร๗๓๔ : ประสาทพยาธิวิทยาทางการสัตวแพทย์ 3
  สพคร๗๓๕ : จุลชีววิทยาการอาหารและวิทยาภูมิคุ้มกันประยุกต์ 3
  สพคร๗๓๖ : ความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร 3
  สพคร๗๓๗ : กฎหมายและข้อบังคับระหว่างประเทศด้านอาหาร 2
  สพคร๗๔๐ : การสื่อสารระดับโมเลกุลสำหรับการพัฒนายาทางการสัตวแพทย์ 3
  สพคร๘๐๑ : การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1
  สพปส๗๓๘ : เซลล์ต้นกำเนิดและการฟื้นฟูสภาวะเสื่อมทางเวชศาสตร์การสัตวแพทย์ 3
  สพปส๗๓๙ : เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ 3
  สพวค๗๔๑ : วิทยาการระบาดทางการสัตวแพทย์ขั้นสูง 2
  สพวค๗๔๒ : ชีวสถิติทางการสัตวแพทย์ขั้นสูง 2
  สพวค๗๔๔ : เศรษฐศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร 1
     วิชาเอกการจัดการสุขภาพสัตว์ สวนสัตว์ และสัตว์ป่า
  สพคร๗๒๒ : เวชศาสตร์สัตว์สวนสัตว์ประยุกต์ 2
  สพคร๗๗๓ : เวชศาสตร์สัตว์ป่าประยุกต์ 2
  สพคร๗๗๔ : หัวข้อเลือกสรรด้านการจัดการสัตว์สวนสัตว์ และสัตว์ป่า 2
  สพคร๗๗๕ : โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์ 3
  สพคร๘๐๑ : การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1
  สพวค๗๗๖ : วัตถุดิบอาหาร การให้อาหาร และการประกอบสูตรอาหารสัตว์ 3
  สพวค๗๗๗ : การจัดการสัตว์ป่านอกถิ่นอาศัย 2
  สพวค๗๗๘ : การจัดการสัตว์ป่าในถิ่นอาศัย 2
  สพวค๗๗๙ : นิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่า 2
  สพวค๗๘๐ : นิติกีฏวิทยา 2
  สพวค๗๘๑ : นิติพยาธิวิทยาทางการสัตวแพทย์ 2
  วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
  สพคร๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

  อาจารย์ประจำหลักสูตร

  1. อาจารย์ กฤษฎา ใจชื้น   (ประธานหลักสูตร)
  2. รองศาสตราจารย์ กัมพล แก้วเกษ
  3. รองศาสตราจารย์ จิตรกมล ธนศักดิ์
  4. รองศาสตราจารย์ บรรลือ กรมาทิตย์สุข
  5. รองศาสตราจารย์ ชุติเพ็ญ บูรณะสินทรัพย์
  6. รองศาสตราจารย์ พนิดา ชนาภิวัตน์
  7. รองศาสตราจารย์ วลาสินี ศักดิ์คำดวง
  8. รองศาสตราจารย์ วิทวัช วิริยะรัตน์
  9. รองศาสตราจารย์ สุกัญญา มณีอินทร์
  10. รองศาสตราจารย์ สุขฤทัย บุญมาไสว
  11. รองศาสตราจารย์ สุดสายใจ กรมาทิตย์สุข
  12. รองศาสตราจารย์ ธนศักดิ์ ช่างบรรจง
  13. รองศาสตราจารย์ อนุวัตน์ วิรัชสุดากุล
  14. รองศาสตราจารย์ ศิวะพงษ์ สังข์ประดิษฐ์
  15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณฐารินทร์ งามวงศ์สถิต
  16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงทิพย์ ฉัตรชัยศักดิ์
  17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญ สุวรรณประภา
  18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีวัลย์ ตันสถิตย์
  19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จารุญลักษณ์ จิรภัทรเศรษฐ์
  20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นรสุทธิ์ บางภูมิ
  21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นลิน อารียา
  22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญรัตน์ จันทร์ทอง
  23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปารณีย์ ญาติมาก
  24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรณา ศิริมานะพงษ์
  25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรินทร์ สุวรรณภักดี
  26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิธร รุ่งอรุณเลิศ
  27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดุสิต เลาหสินณรงค์
  28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมเกียรติ ห้วยจันทึก
  29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกอร เอื้อเกษมสิน แอนตร้าดรึ รึคิชะ ฟึเร้ยระ
  30. อาจารย์ รวงรัตน์ พุทธิรงควัตร
  31. อาจารย์ มุกมนี ตันสกุล
  32. อาจารย์ พจนา วรรธนะนิตย์
  33. อาจารย์ รศชงค์ บุณยฤทธิชัยกิจ
  34. อาจารย์ สุรศักดิ์ จิตตะโคตร์

  ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

  สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

  สอบถามข้อมูล