ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน วิทยาลัยนานาชาติ
เว็บไซต์ http://www.muic.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

การจัดการมหาบัณฑิต(การจัดการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ)

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรที่ปรับปรุงมีการออกแบบรายวิชาให้เน้นไปในด้านการจัดการ (Management) และ การประกอบการ (Entrepreneur) ธุรกิจหรือองค์กรที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและบริการ ในโลกปัจจุบันที่มีดิจิตัลแพลตฟอร์มเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ อีกทั้งเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนโยบายรัฐบาล
- 0 ตลาดแรงงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้แล้วหลักสูตรได้วางแนวทางการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาคิด วิเคราะห์ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับสถานะการณ์จริง ที่มีความเชื่อมโยงไปสู่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 24            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 15            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 45            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ 24            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 45            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ 2. ผู้จัดการและผู้บริหารในบริษัทการท่องเที่ยว และการบริการ 3. พนักงานของรัฐ/เอกชน หรือหน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไร ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ 4. นักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการข้อมูล 5. ที่ปรึกษาทางด้านการท่องเที่ยว และการบริการ 6. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วนทบ๕๐๑ : การจัดการการตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 3
วนทบ๕๐๒ : การจัดการและการพัฒนาคุณภาพบริการ 3
วนทบ๕๐๓ : การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในบริบทการท่องเที่ยวและการบริการระดับโลก 3
วนทบ๕๐๔ : การจัดการการเงินและสินทรัพย์ในวิสาหกิจการท่องเที่ยวและการบริการ 3
วนทบ๕๐๕ : การจัดการรายได้ในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ 3
วนทบ๕๐๖ : เศรษฐกิจดิจิทัลในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 3
วนทบ๕๐๗ : ระเบียบวิธีวิจัยในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 3
วนทบ๕๐๘ : การจัดการเชิงกลยุทธ์และการประกอบการในวิสาหกิจการท่องเที่ยวและการบริการ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วนทบ๖๐๑ : การจัดการและการพัฒนาธุรกิจร้านอาหาร 3
วนทบ๖๐๒ : การจัดการและการพัฒนาธุรกิจการจัดงานอีเวนต์ 3
วนทบ๖๐๓ : การจัดการและการพัฒนาธุรกิจที่พัก 3
วนทบ๖๐๔ : การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 3
วนทบ๖๐๕ : ภาวะผู้นำและจรรยาบรรณในการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 3
วนทบ๖๐๖ : สัมมนาประเด็นปัจจุบันในโลกการท่องเที่ยวและการบริการ 3
วนทบ๖๐๗ : หัวข้อพิเศษ ๑ 3
วนทบ๖๐๘ : หัวข้อพิเศษ ๒ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วนทบ๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 15

แผน ข

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วนทบ๕๐๑ : การจัดการการตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 3
วนทบ๕๐๒ : การจัดการและการพัฒนาคุณภาพบริการ 3
วนทบ๕๐๓ : การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในบริบทการท่องเที่ยวและการบริการระดับโลก 3
วนทบ๕๐๔ : การจัดการการเงินและสินทรัพย์ในวิสาหกิจการท่องเที่ยวและการบริการ 3
วนทบ๕๐๕ : การจัดการรายได้ในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ 3
วนทบ๕๐๖ : เศรษฐกิจดิจิทัลในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 3
วนทบ๕๐๗ : ระเบียบวิธีวิจัยในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 3
วนทบ๕๐๘ : การจัดการเชิงกลยุทธ์และการประกอบการในวิสาหกิจการท่องเที่ยวและการบริการ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วนทบ๖๐๑ : การจัดการและการพัฒนาธุรกิจร้านอาหาร 3
วนทบ๖๐๒ : การจัดการและการพัฒนาธุรกิจการจัดงานอีเวนต์ 3
วนทบ๖๐๓ : การจัดการและการพัฒนาธุรกิจที่พัก 3
วนทบ๖๐๔ : การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 3
วนทบ๖๐๕ : ภาวะผู้นำและจรรยาบรรณในการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 3
วนทบ๖๐๖ : สัมมนาประเด็นปัจจุบันในโลกการท่องเที่ยวและการบริการ 3
วนทบ๖๐๗ : หัวข้อพิเศษ ๑ 3
วนทบ๖๐๘ : หัวข้อพิเศษ ๒ 3
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
วนทบ๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6