ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน โครงการร่วม คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(เวชศาสตร์ระดับโมเลกุล)

จุดเด่นของหลักสูตร

Doctor of Philosophy Programme in Molecular Medicine is a new multidisciplinary program aims to provide students with flexible and integrated approach to medical and dental disciplines using cutting edge molecular biology and genetics technologies.

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๑
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาบังคับ 11            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 51            หน่วยกิต
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ 14            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 74            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- ผู้เชี่ยวชาญทางเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล นักวิจัย ที่ปรึกษาในองค์กรของรัฐหรือเอกชนระดับชาติหรือนานาชาติ
- นักวิจัยและนักวิชาการที่เชี่ยวชาญทางนวัตกรรมด้านเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 1

วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
วทคร๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
วทคร๕๐๒ : วิทยาศาสตร์เรื่องเซลล์ 2
วทคร๕๐๓ : วิทยาศาสตร์ชีวภาพเชิงระบบ 3
วทคร๕๑๘ : ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1
วทคร๕๒๑ : เนื้อหาสาระสำคัญและนวัตกรรมทางเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล 3
วทคร๖๒๔ : สัมมนาเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล ๑ 1
วทคร๖๒๗ : สัมมนาวิทยานิพนธ์เวชศาสตร์ระดับโมเลกุล 1
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
วทคร๕๐๒ : วิทยาศาสตร์เรื่องเซลล์ 2
วทคร๕๑๘ : ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1
วทคร๕๑๙ : เนื้อหาพิเศษเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล 3
วทคร๖๒๔ : สัมมนาเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล ๑ 1
วทคร๖๒๖ : เวชศาสตร์ระดับโมเลกุลสัมมนา ๓ 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ทพกย๖๑๒ : โครงสร้างจุลภาคของเซลล์และเนื้อเยื่อช่องปาก 2
บฑคร๕๒๑ : จริยธรรมการวิจัย 1
รมพธ๖๖๕ : หลักการทางเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์เฉพาะบุคคล 2
รมพธ๖๖๖ : หัวข้อเฉพาะทางเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์เฉพาะบุคคล 1
รมพธ๖๘๑ : ทักษะทางห้องปฏิบัติการเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์เฉพาะบุคคล 1
รมวป๕๑๑ : หลักการพื้นฐานระดับโมเลกุลของโรคที่เกิดในมนุษย์ 3
วขชพ๖๐๑ : หัวข้อพิเศษทางอายุรศาสตร์เขตร้อนระดับโมเลกุล ๑ 2
วขชพ๖๐๒ : หัวข้อพิเศษทางอายุรศาสตร์เขตร้อนระดับโมเลกุล ๒ 2
วทคร๕๐๓ : วิทยาศาสตร์ชีวภาพเชิงระบบ 3
วทคร๕๐๖ : หลักการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับโมเลกุล 2
วทคร๕๐๗ : เทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์ 1
วทคร๕๐๘ : เทคนิคด้านชีวโมเลกุลและด้านสเปกโทรสโกปี 1
วทคร๕๐๙ : เทคนิคการแยกสาร 1
วทคร๕๑๐ : ระเบียบวิธีวิทยาภูมิคุ้มกัน 1
วทคร๕๑๑ : เทคโนโลยีด้านยีน 1
วทคร๕๑๒ : การสอบปริมาณการจับตัวรับและเอนไซม์เชิงจลน 1
วทคร๕๑๓ : เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ 1
วทคร๕๑๔ : การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยทางชีวการแพทย์ 1
วทคร๕๑๖ : ชีวสถิติ 3
วทจว๖๐๒ : วิทยาภูมิคุ้มกันขั้นสูง 3
วทจว๖๐๓ : ปรสิตวิทยาขั้นสูง 3
วทจว๖๐๔ : วิทยาไวรัสขั้นสูง 3
วทพย๖๑๐ : พยาธิวิทยาระดับเซลล์ 2
วทพษ๖๐๔ : พิษวิทยาระดับโมเลกุลและระดับพันธุกรรม 2
วทภส๕๐๒ : หลักการออกฤทธิ์ของยา 2
วทภส๖๑๗ : การวิจัยขั้นสูงและนวัตกรรมทางเภสัชวิทยา 3
ศรชค๖๐๓ : ชีวเคมีของโรค 2
ศรชค๖๐๖ : ชีวเคมีขั้นสูง 4
ศรวภ๖๑๑ : วิทยาภูมิคุ้มกันระดับโมเลกุล 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
วทคร๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
วทคร๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. ศาสตราจารย์ เทวัญ จันทร์วิไลศรี   (ประธานหลักสูตร)
 2. ศาสตราจารย์ นรัตถพล เจริญพันธุ์
 3. ศาสตราจารย์ ประเสริฐ เอื้อวรากุล
 4. ศาสตราจารย์ ฉัตรชัย เหมือนประสาท
 5. ศาสตราจารย์ ชาครีย์ กิติยากร
 6. ศาสตราจารย์ ธีรพงษ์ กระแจะจันทร์
 7. ศาสตราจารย์ ฤทัยวรรณ โต๊ะทอง
 8. ศาสตราจารย์ ศราวุฒิ จิตรภักดี
 9. ศาสตราจารย์ สุพิน ชมภูพงษ์
 10. ศาสตราจารย์ มัลลิกา อิ่มวงศ์
 11. ศาสตราจารย์ ศุภโชค มั่งมูล
 12. ศาสตราจารย์ วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด
 13. รองศาสตราจารย์ ปฐมพล วงศ์ตระกูลเกตุ
 14. รองศาสตราจารย์ ชลภัทร สุขเกษม
 15. รองศาสตราจารย์ อรภัค เรี่ยมทอง
 16. รองศาสตราจารย์ อุษา บุญยืน
 17. รองศาสตราจารย์ ณัฐวุธ สิบหมู่
 18. รองศาสตราจารย์ เสาวรส สวัสดิวัฒน์
 19. รองศาสตราจารย์ ณฐินี จินาวัฒน์
 20. รองศาสตราจารย์ ณัฏฐิณี จันทรรัตโนทัย
 21. รองศาสตราจารย์ พรพรรณ วิวิธนาภรณ์
 22. รองศาสตราจารย์ ธีระพงศ์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา
 23. รองศาสตราจารย์ พรทิพย์ ชัยชมภู
 24. รองศาสตราจารย์ พรทิพย์ เพ็ชรมิตร
 25. รองศาสตราจารย์ เพิ่มพันธุ์ ธรรมสโรช
 26. รองศาสตราจารย์ เจริญศรี ธนบุญสมบัติ
 27. รองศาสตราจารย์ นพวรรณ ภู่มาลา มอราเลส
 28. รองศาสตราจารย์ ไกร มีมล
 29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยรัตน์ เติบไพบูลย์
 30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐพล ภาณุพินธุ
 31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชริยา พรรณศิลป์
 32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรษกร ตันรัตนะ
 33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มุทิตา จุลกิ่ง
 34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิรดา ศรีหิรัญ
 35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรานต์ สุขนันทร์ธะ
 36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรกมล เลิศสุวรรณ
 37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มรกต สร้อยระย้า
 38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนรรถ ชูขจร
 39. อาจารย์ วราภรณ์ คำยอด

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล