ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ
เว็บไซต์ http://www.inmu.mahidol.ac.th/th/academics/curriculum/index.php
http://med.mahidol.ac.th/nutrition

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(โภชนศาสตร์)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิจัย นักวิชาการด้านโภชนศาสตร์ ในสถาบันศึกษา สถาบันวิจัย อุตสาหกรรมอาหาร โรงพยาบาล
- นักโภชนาการในโรงพยาบาล สถาบันสุขภาพ สถานบริการอาหาร สถานออกกำลังกาย บริษัท ผู้ประกอบการด้านอาหารและโภชนาการ หรือกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ
- ที่ปรึกษา ผู้บริหารองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การระหว่างประเทศ โครงการวิจัย หน่วยงานส่งเสริมสุขภาพ บริษัทผู้ประกอบการ ด้านอาหารและโภชนาการ

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
รมภศ501 : พื้นฐานโภชนชีววิทยาและชีวเคมี 2
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
รมภศ๖๐๑ : วิทยาศาสตร์โภชนาการ 3
รมภศ๖๐๓ : ชีวสถิติทางโภชนาการ 2
รมภศ๖๐๔ : การสื่อสารโภชนาการ 2
รมภศ๖๐๘ : การประเมินทางโภชนาการ 3
รมภศ๖๐๙ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางโภชนาการ 3
รมภศ๖๑๑ : การศึกษาโดยใช้ปัญหาทางโภชนาการเป็นฐาน 2
รมภศ๖๒๙ : พิษวิทยาโภชนาการ 1
สภภศ๖๓๗ : การอ่านและการคิดเชิงวิพากษ์ทางโภชนศาสตร์ 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   กลุ่มโภชนาการคลินิก
รมภศ๖๑๓ : โภชนาการกับโรค 2
รมภศ๖๓๘ : โภชนาการในเวชปฏิบัติ ๑ 3
รมภศ๖๓๙ : โภชนาการในเวชปฏิบัติ ๒ 3
รมภศ๖๔๐ : ประเด็นสำคัญทางโภชนาการ 1
รมภศ๖๔๑ : แผนบริการด้านโภชนาการ 2
   กลุ่มโภชนาการเชิงการทดลองและชีวเคมี
รมภศ๖๑๘ : เครื่องมือและวิธีการวิเคราะห์ด้านอาหารและโภชนาการ 3
รมภศ๖๒๔ : การประยุกต์เทคนิคระดับเซลล์และโมเลกุลในการศึกษาทางอาหารและโภชนาการ 1
รมภศ๖๓๑ : บทบาทและหน้าที่ของสารอาหาร และ สารออกฤทธิ์ชีวภาพในอาหาร 3
รมภศ๖๔๒ : โครงการพิเศษในงานวิจัยโภชนาการ 1
รมภศ๖๔๓ : เทคนิคพิเศษทางสารอาหารและสมบัติการทำงานของสารอาหาร 1
รมภศ๖๔๔ : เทคนิคพิเศษในการวิเคราะห์สารอาหารและสารพฤกษเคมี 1
รมภศ๖๔๕ : เทคนิคพิเศษทางการประเมินปริมาณและประสิทธิผลของสารต้านอนุมูลอิสระ 1
รมภศ๖๔๖ : การใช้สัตว์ทดลองเพื่อการวิจัยทางโภชนาการ 2
   กลุ่มพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ
รมภศ๖๒๓ : การวิเคราะห์สารพิษในอาหารและการทดสอบสารที่เป็นพิษ 2
รมภศ๖๔๗ : ความปลอดภัยอาหารเพื่อสุขภาพผู้บริโภค 2
รมภศ๖๔๘ : พิษวิทยาโภชนาการประยุกต์ 3
รมภศ๖๔๙ : ผลกระทบของภาวะเครียดออกซิเดชันและสารต้านอนุมูลอิสระต่อ สุขภาพและโรค 3
รมภศ๖๕๐ : ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพสำหรับการประเมินภาวะโภชนาการและการรับสัมผัสสารพิษจากอาหาร 3
   กลุ่มโภชนาการชุมชน
รมภศ๖๕๑ : โภชนาการชุมชน 2
รมภศ๖๕๒ : ระบาดวิทยาทางโภชนาการ 2
รมภศ๖๕๓ : การดูแลทางโภชนาการสำหรับโรคที่พบบ่อยในชุมชน 2
รมภศ๖๕๔ : โภชนาการ การสัมผัสทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
รมภส๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินตนา ศิริวราศัย   (ประธานหลักสูตร)
 2. ศาสตราจารย์ ฉัตรชัย เหมือนประสาท
 3. ศาสตราจารย์ วิสิฐ จะวะสิต
 4. รองศาสตราจารย์ มธุรส ทิพยมงคลกุล
 5. อาจารย์ ฐิติวัฒน์ สังขวร
 6. อาจารย์ นิธิ อัศวภาณุมาศ
 7. อาจารย์ พิมลรัตน์ เกตุสวัสดิ์สมคร
 8. อาจารย์ พร้อมสุข ชุตาภา
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิรสา เรืองฤทธิ์ชาญกุล
 10. อาจารย์ ปริย พรรณเชษฐ์
 11. อาจารย์ เคนจิโร่ มูต้า
 12. รองศาสตราจารย์ ครรชิต จุดประสงค์
 13. รองศาสตราจารย์ พรรัตน์ สินชัยพานิช
 14. รองศาสตราจารย์ รัชนี คงคาฉุยฉาย
 15. รองศาสตราจารย์ วันทนีย์ เกรียงสินยศ
 16. รองศาสตราจารย์ ศิริพร ตันติโพธิ์พิพัฒน์
 17. รองศาสตราจารย์ ชนิพรรณ บุตรยี่
 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร
 19. รองศาสตราจารย์ ดุลยพร ตราชูธรรม
 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เวณิกา เบ็ญจพงษ์
 21. รองศาสตราจารย์ เอกราช เกตวัลห์
 22. รองศาสตราจารย์ อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์
 23. รองศาสตราจารย์ ชลัท ศานติวรางคณา
 24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชาวนี ชูพีรัชน์
 25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ
 26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์
 27. รองศาสตราจารย์ ประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย (ฉันทวศินกุล)
 28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะ เต็มวิริยะนุกูล
 29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รจนา ชุณหบัณฑิต
 30. อาจารย์ วราภรณ์ มลิลาศ
 31. รองศาสตราจารย์ กิตติ สรณเจริญพงศ์
 32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุลพงษ์ ชัยนาม
 33. รองศาสตราจารย์ วรางคณา ศรีจำนงค์
 34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มลฤดี สุขประสารทรัพย์
 35. อาจารย์ วีรยา การพานิช
 36. รองศาสตราจารย์ นพวรรณ เปียซื่อ
 37. รองศาสตราจารย์ วราภรณ์ เสถียรนพเก้า
 38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภรณี วัฒนสมบูรณ์
 39. อาจารย์ ชวัลพัชร เมืองน้อย

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล