ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน วิทยาลัยการจัดการ
เว็บไซต์

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาบังคับ 10            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 8            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 45            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 63            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

The program is aimed at several employment groups in the following order of priority: 1. Academics, researchers, experts, lecturers for governmental and private institutions (e.g. universities or colleges) 2. Sustainability professionals in government and private organizations 3. Sustainability consultants 4. Professionals who work in international development agencies such as UNDP, ESCAP and Asian Development Bank 5. Corporate trainers 6.Research and Development professionals

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
กจกจ๖๔๐ : ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณทางการจัดการ ๓ 3
กจภน๕๐๔ : ทฤษฎีและปฏิบัติทางภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน 2
กจภน๕๐๖ : หัวข้อปัจจุบันทางภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน 1
กจภน๕๐๗ : สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1
กจภน๕๐๘ : แนวคิดและปัญหาทางภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
กจภน๕๐๙ : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทางภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน 3
กจภน๖๐๒ : การฝึกงานทางภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน 1
กจภน๖๐๔ : การทบทวนวรรณกรรมด้วยตนเอง (ในสาขาเฉพาะทาง) 1
กจภน๖๐๕ : การฝึกงานวิจัยด้านภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน 1
กจภน๖๐๖ : การออกแบบการวิจัยทางภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน 3
กจภน๖๐๗ : การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงวิธีผสม 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
กจภน๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 45

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล