ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน วิทยาลัยการจัดการ
เว็บไซต์ http://www.cmmu.mahidol.ac.th/cmmu/

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 10            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 8            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 45            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 63            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

The program is aimed at several employment groups in the following order of priority: 1. Faculty members, academics, researchers, experts, for governmental and private institutions (e.g. universities or colleges) 2. Sustainability professionals in government and private organizations 3. Sustainability consultants 4. Professionals who work in international development agencies such as UNDP, ESCAP and Asian Development Bank 5. Corporate trainers 6. Research and Development professionals

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
กจกจ๖๓๘ : วิธีการวิจัยเชิงปริมาณทางการจัดการ ๑ 3
กจกจ๖๓๙ : วิธีการวิจัยเชิงปริมาณทางการจัดการ ๒ 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
กจภน๕๐๓ : แนวคิดและปัญหาในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2
กจภน๕๐๔ : ทฤษฎีและปฏิบัติทางภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน 3
กจภน๕๐๕ : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3
กจภน๕๐๖ : หัวข้อปัจจุบันทางภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน 1
กจภน๕๐๗ : สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
กจกจ๖๔๐ : วิธีการวิจัยเชิงปริมาณทางการจัดการ ๓ 3
กจภน๖๐๒ : การฝึกงานทางภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน 2
กจภน๖๐๓ : วิธีการวิจัยเชิงสำรวจทางภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน 2
กจภน๖๐๔ : การทบทวนวรรณกรรมด้วยตนเอง (ในสาขาเฉพาะทาง) 2
กจภน๖๐๕ : การฝึกงานวิจัยด้านภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน 2
กจภน๖๐๖ : การออกแบบการวิจัยทางภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
กจภน๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 45

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. ศาสตราจารย์ Philip Hallinger
 2. ศาสตราจารย์ Roy Kouwenberg
 3. รองศาสตราจารย์ สุขสรรค์ กันตะบุตร
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มลฤดี สระฏัน
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Peter De Maeyer
 6. รองศาสตราจารย์ วินัย วงศ์สุรวัฒน์
 7. อาจารย์ สุภรักษ์ สุริยันเกียรติแก้ว
 8. รองศาสตราจารย์ ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี
 9. รองศาสตราจารย์ วิชิตา รักธรรม
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Astrid Kainzbauer
 11. รองศาสตราจารย์ พลิศา รุ่งเรือง
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัลลภา ปีติสันต์
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยภัสร ธาระวานิช
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Randall Shannon
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนพล วีราสา
 16. อาจารย์ Simon Zaby
 17. อาจารย์ ศิริสุข รักถิ่น
 18. รองศาสตราจารย์ ปรารถนา ปุณณกิติเกษม
 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนินทร์ อยู่เพชร
 20. อาจารย์ สุเทพ นิ่มสาย