ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร การจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

การจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน วิทยาลัยการจัดการ
เว็บไซต์ http://www.cmmu.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

การจัดการมหาบัณฑิต

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 21            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 15            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 45            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 21            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 18            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 45            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

The program is aimed at several employment groups in the following order of priority: 1. Managers in public and private organizations 2. Business owners or Entrepreneurs 3. Career improvement 4. Academics, researchers, experts in Management for public and private institutions (e.g. universities or colleges)

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
กจกจ๕๙๑ : บัญชี 1
กจกจ๕๙๓ : ภาษาอังกฤษ ๑ 1
กจกจ๕๙๔ : ภาษาอังกฤษ ๒ 1
กจกจ๕๙๕ : ภาษาอังกฤษ ๓ 1
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
กจกจ๕๐๘ : การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์ 3
กจกจ๕๐๙ : การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3
กจกจ๕๑๓ : การจัดการทางการเงิน 3
กจกจ๕๑๕ : เศรษฐกิจเอเชียในสภาวะแวดล้อมโลก 3
กจกจ๕๔๗ : การบริหารบุคลากรในองค์กร 3
กจกจ๕๙๘ : การจัดการข้อมูลทางธุรกิจและเทคโนโลยีเกิดใหม่ 3
กจกจ๖๖๙ : การวิจัยธุรกิจและการจัดการขั้นแนะนำ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
กจกจ๕๐๓ : การจัดการดำเนินการ 3
กจกจ๕๑๔ : ความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ 3
กจกจ๕๑๗ : การจัดการด้านการลงทุน 3
กจกจ๕๒๐ : พฤติกรรมผู้บริโภค 3
กจกจ๕๓๒ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการตลาด 3
กจกจ๕๓๖ : การตลาดการบริการ 3
กจกจ๕๓๗ : การตลาดค้าปลีก 3
กจกจ๕๕๒ : การพัฒนาทักษะพฤติกรรม 3
กจกจ๕๕๓ : การเรียนรู้และการพัฒนา 3
กจกจ๕๖๔ : พื้นฐานสำหรับการสร้างธุรกิจใหม่ 3
กจกจ๕๗๘ : ทักษะการสื่อสารสำหรับผู้บริหารธุรกิจสุขภาพ 3
กจกจ๕๘๓ : การคิดเชิงออกแบบ 3
กจกจ๕๘๔ : กลยุทธ์ภาวะผู้นำ 3
กจกจ๕๘๕ : กลยุทธ์ในการจัดการตราสินค้า 3
กจกจ๕๘๖ : วิธีการเชิงปริมาณทางการเงิน 3
กจกจ๕๙๐ : การตลาดระหว่างประเทศ 3
กจกจ๖๐๒ : การพัฒนาองค์การและการจัดการเพื่อการเปลี่ยนแปลง 3
กจกจ๖๐๕ : การจัดการโครงการ 3
กจกจ๖๐๖ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3
กจกจ๖๐๘ : การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3
กจกจ๖๑๓ : การจัดการนวัตกรรม 3
กจกจ๖๑๔ : การจัดการเพื่อการถ่ายโอนเทคโนโลยี 3
กจกจ๖๑๕ : การออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และรูปแบบการบริการเชิงพาณิชย์ 3
กจกจ๖๒๒ : รางวัลและการจัดการปฏิบัติการ 3
กจกจ๖๒๔ : การออกแบบและโครงสร้างองค์การ 3
กจกจ๖๒๙ : กลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางการจัดการ 3
กจกจ๖๓๒ : การจัดการวิจัยและพัฒนาและการวางแผนด้านเทคโนโลยี 3
กจกจ๖๓๘ : วิธีการวิจัยเชิงปริมาณทางการจัดการ ๑ 3
กจกจ๖๓๙ : วิธีการวิจัยเชิงปริมาณทางการจัดการ ๒ 3
กจกจ๖๔๐ : วิธีการวิจัยเชิงปริมาณทางการจัดการ ๓ 3
กจกจ๖๔๑ : วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพทางการจัดการ 3
กจกจ๖๔๔ : การตลาดดิจิทัล 3
กจกจ๖๔๕ : สัมมนาทางการจัดการ 3
กจกจ๖๔๙ : การใช้ประโยชน์จากข่าวสารและข้อมูล 3
กจกจ๖๕๐ : กลยุทธ์ขององค์กรและการวัดผลประกอบการ 3
กจกจ๖๕๑ : การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 3
กจกจ๖๕๕ : การศึกษาด้วยตนเอง (ในสาขาเฉพาะทาง) 2
กจกจ๖๕๘ : การจัดการข้ามวัฒนธรรม 3
กจกจ๖๖๑ : นวัตกรรมและกลยุทธ์สำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3
กจกจ๖๘๐ : การเงินระหว่างประเทศ 3
กจกจ๖๘๒ : การรวมและควบกิจการ 3
กจกจ๗๑๐ : สัมมนาทางการเขียนและตีพิมพ์งานวิชาการ 3
กจกจ๗๑๕ : การออกแบบการวิจัยทางการจัดการศึกษา 3
กจกจ๗๓๘ : เครื่องมือสำหรับที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 3
กจกจ๗๓๙ : ภาวะผู้นำอย่างยั่งยืนในทางปฏิบัติ 3
กจกจ๗๔๐ : กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน 3
กจกจ๗๔๑ : การจัดการโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน 3
กจกจ๗๔๒ : การจัดการความรู้เพื่อความยั่งยืน 3
กจกจ๗๔๓ : การจัดการธุรกิจสุขภาพแบบองค์รวมแบบใหม่ 3
กจกจ๗๔๔ : การนำและการจัดการองค์กรเพื่อสุขภาพ 3
กจกจ๗๔๕ : หลักการและแนวคิดของระบบสุขภาพและนโยบายสุขภาพ 3
กจกจ๗๔๖ : สัมมนาด้านการจัดการสุขภาพและเวลเนสแนวใหม่ 3
กจกจ๗๔๗ : การโฆษณา 3
กจกจ๗๔๘ : การวางแผน กลยุทธ์ และการสร้างคุณค่าทางการเงิน 3
กจกจ๗๔๙ : การวางแผนธุรกิจ 3
กจกจ๗๕๐ : การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและธุรกิจครอบครัว 3
กจกจ๗๕๑ : กลยุทธ์ผู้ประกอบการและพลวัตการแข่งขัน 3
กจกจ๗๕๒ : การบัญชีการจัดการ 3
กจกจ๗๕๓ : การจัดการธุรกิจค้าปลีกออมนิแชนแนล 3
กจกจ๗๕๔ : ธุรกิจเริ่มแรก และธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อม 3
กจกจ๗๕๕ : จริยธรรม กฎหมายและการกำกับดูแลองค์กรด้านสุขภาพ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
กจกจ๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 15

แผน ข

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
กจกจ๕๙๑ : บัญชี 1
กจกจ๕๙๓ : ภาษาอังกฤษ ๑ 1
กจกจ๕๙๔ : ภาษาอังกฤษ ๒ 1
กจกจ๕๙๕ : ภาษาอังกฤษ ๓ 1
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
กจกจ๕๐๘ : การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์ 3
กจกจ๕๐๙ : การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3
กจกจ๕๑๓ : การจัดการทางการเงิน 3
กจกจ๕๑๕ : เศรษฐกิจเอเชียในสภาวะแวดล้อมโลก 3
กจกจ๕๒๓ : ทักษะการตัดสินใจ 3
กจกจ๕๔๗ : การบริหารบุคลากรในองค์กร 3
กจกจ๕๙๘ : การจัดการข้อมูลทางธุรกิจและเทคโนโลยีเกิดใหม่ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
กจกจ๕๐๓ : การจัดการดำเนินการ 3
กจกจ๕๑๔ : ความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ 3
กจกจ๕๑๗ : การจัดการด้านการลงทุน 3
กจกจ๕๒๐ : พฤติกรรมผู้บริโภค 3
กจกจ๕๓๒ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการตลาด 3
กจกจ๕๓๖ : การตลาดการบริการ 3
กจกจ๕๓๗ : การตลาดค้าปลีก 3
กจกจ๕๕๒ : การพัฒนาทักษะพฤติกรรม 3
กจกจ๕๕๓ : การเรียนรู้และการพัฒนา 3
กจกจ๕๖๔ : พื้นฐานสำหรับการสร้างธุรกิจใหม่ 3
กจกจ๕๗๘ : ทักษะการสื่อสารสำหรับผู้บริหารธุรกิจสุขภาพ 3
กจกจ๕๘๓ : การคิดเชิงออกแบบ 3
กจกจ๕๘๔ : กลยุทธ์ภาวะผู้นำ 3
กจกจ๕๘๕ : กลยุทธ์ในการจัดการตราสินค้า 3
กจกจ๕๘๖ : วิธีการเชิงปริมาณทางการเงิน 3
กจกจ๕๙๐ : การตลาดระหว่างประเทศ 3
กจกจ๖๐๒ : การพัฒนาองค์การและการจัดการเพื่อการเปลี่ยนแปลง 3
กจกจ๖๐๕ : การจัดการโครงการ 3
กจกจ๖๐๖ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3
กจกจ๖๐๘ : การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3
กจกจ๖๑๓ : การจัดการนวัตกรรม 3
กจกจ๖๑๔ : การจัดการเพื่อการถ่ายโอนเทคโนโลยี 3
กจกจ๖๑๕ : การออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และรูปแบบการบริการเชิงพาณิชย์ 3
กจกจ๖๒๒ : รางวัลและการจัดการปฏิบัติการ 3
กจกจ๖๒๔ : การออกแบบและโครงสร้างองค์การ 3
กจกจ๖๒๙ : กลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางการจัดการ 3
กจกจ๖๓๒ : การจัดการวิจัยและพัฒนาและการวางแผนด้านเทคโนโลยี 3
กจกจ๖๓๘ : วิธีการวิจัยเชิงปริมาณทางการจัดการ ๑ 3
กจกจ๖๓๙ : วิธีการวิจัยเชิงปริมาณทางการจัดการ ๒ 3
กจกจ๖๔๐ : วิธีการวิจัยเชิงปริมาณทางการจัดการ ๓ 3
กจกจ๖๔๑ : วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพทางการจัดการ 3
กจกจ๖๔๔ : การตลาดดิจิทัล 3
กจกจ๖๔๕ : สัมมนาทางการจัดการ 3
กจกจ๖๔๙ : การใช้ประโยชน์จากข่าวสารและข้อมูล 3
กจกจ๖๕๐ : กลยุทธ์ขององค์กรและการวัดผลประกอบการ 3
กจกจ๖๕๑ : การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 3
กจกจ๖๕๕ : การศึกษาด้วยตนเอง (ในสาขาเฉพาะทาง) 2
กจกจ๖๕๘ : การจัดการข้ามวัฒนธรรม 3
กจกจ๖๖๑ : นวัตกรรมและกลยุทธ์สำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3
กจกจ๖๘๐ : การเงินระหว่างประเทศ 3
กจกจ๖๘๒ : การรวมและควบกิจการ 3
กจกจ๗๑๐ : สัมมนาทางการเขียนและตีพิมพ์งานวิชาการ 3
กจกจ๗๑๕ : การออกแบบการวิจัยทางการจัดการศึกษา 3
กจกจ๗๓๘ : เครื่องมือสำหรับที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 3
กจกจ๗๓๙ : ภาวะผู้นำอย่างยั่งยืนในทางปฏิบัติ 3
กจกจ๗๔๐ : กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน 3
กจกจ๗๔๑ : การจัดการโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน 3
กจกจ๗๔๒ : การจัดการความรู้เพื่อความยั่งยืน 3
กจกจ๗๔๓ : การจัดการธุรกิจสุขภาพแบบองค์รวมแบบใหม่ 3
กจกจ๗๔๔ : การนำและการจัดการองค์กรเพื่อสุขภาพ 3
กจกจ๗๔๕ : หลักการและแนวคิดของระบบสุขภาพและนโยบายสุขภาพ 3
กจกจ๗๔๖ : สัมมนาด้านการจัดการสุขภาพและเวลเนสแนวใหม่ 3
กจกจ๗๔๗ : การโฆษณา 3
กจกจ๗๔๘ : การวางแผน กลยุทธ์ และการสร้างคุณค่าทางการเงิน 3
กจกจ๗๔๙ : การวางแผนธุรกิจ 3
กจกจ๗๕๐ : การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและธุรกิจครอบครัว 3
กจกจ๗๕๑ : กลยุทธ์ผู้ประกอบการและพลวัตการแข่งขัน 3
กจกจ๗๕๒ : การบัญชีการจัดการ 3
กจกจ๗๕๓ : การจัดการธุรกิจค้าปลีกออมนิแชนแนล 3
กจกจ๗๕๔ : ธุรกิจเริ่มแรก และธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อม 3
กจกจ๗๕๕ : จริยธรรม กฎหมายและการกำกับดูแลองค์กรด้านสุขภาพ 3
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
กจกจ๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนินทร์ อยู่เพชร
 2. อาจารย์ Simon Zaby
 3. ศาสตราจารย์ Philip Hallinger
 4. ศาสตราจารย์ Roy Kouwenberg
 5. รองศาสตราจารย์ สุขสรรค์ กันตะบุตร
 6. รองศาสตราจารย์ วิชิตา รักธรรม
 7. รองศาสตราจารย์ ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Astrid Kainzbauer
 9. รองศาสตราจารย์ ณัฐวุฒิ พิมพา
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Randall Shannon
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรเกษม กันตามระ
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นรีรัตน์ เตชะพิรุณทอง
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนพล วีราสา
 14. รองศาสตราจารย์ พลิศา รุ่งเรือง
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยภัสร ธาระวานิช
 16. รองศาสตราจารย์ วินัย วงศ์สุรวัฒน์
 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงพร อาภาศิลป์
 18. อาจารย์ ศิริสุข รักถิ่น
 19. อาจารย์ สุภรักษ์ สุริยันเกียรติแก้ว
 20. อาจารย์ ตฤณ ธนานุศักดิ์
 21. อาจารย์ ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช
 22. รองศาสตราจารย์ ปรารถนา ปุณณกิติเกษม
 23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัลลภา ปีติสันต์
 24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มลฤดี สระฏัน
 25. อาจารย์ บุญยิ่ง คงอาชาภัทร