ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน วิทยาลัยการจัดการ
เว็บไซต์ http://www.cmmu.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(การจัดการ)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 12            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 45            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 63            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

The program is aimed at several employment groups in the following order of priority: 1. Academics, researchers, experts for governmental and private institutions (e.g. universities or colleges) 2. Leaders or high-level managers in governmental organizations 3. Research development and management consultants 4. Business owners or entrepreneurs

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
กจกจ๖๓๘ : ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณทางการจัดการ ๑ 3
กจกจ๖๓๙ : ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณทางการจัดการ ๒ 3
กจกจ๗๕๗ : การเขียนและตีพิมพ์งานวิชาการ 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
กจกจ๗๑๑ : ทฤษฎีการจัดการขั้นสูง 3
กจกจ๗๑๒ : การศึกษาทางการจัดการขั้นสูง 3
กจกจ๘๐๐ : ปัญหาการจัดการขั้นสูงและจริยธรรม 3
กจกจ๘๐๑ : การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงสำหรับการวิจัยทางการจัดการ 2
กจกจ๘๐๒ : สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางการจัดการ 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
กจกจ๖๐๐ : การวิจัยและตีพิมพ์ทางการตลาด 3
กจกจ๖๓๖ : การอ่านตามกำกับในสาขาเฉพาะทาง 3
กจกจ๖๓๗ : การฝึกงานวิจัยในสาขาเฉพาะทาง 3
กจกจ๖๔๐ : ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณทางการจัดการ ๓ 3
กจกจ๖๔๑ : ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพทางการจัดการ 3
กจกจ๖๔๒ : หัวข้อทางการจัดการขั้นสูง 3
กจกจ๖๔๓ : สัมมนาทางการจัดการขั้นสูง 3
กจกจ๖๔๘ : หัวข้อปัจจุบันทางการจัดการ 1
กจกจ๖๗๐ : วิธีการวิจัยเชิงประจักษ์ทางการเงิน 3
กจกจ๖๗๑ : พฤติกรรมองค์การขั้นสูง 3
กจกจ๖๗๒ : ทักษะการสื่อสารสำหรับการวิจัยเชิงวิชาการ 3
กจกจ๗๑๔ : การวิจัยทางการจัดการ 3
กจกจ๗๑๕ : การออกแบบการวิจัยด้านการศึกษาทางการจัดการ 3
กจกจ๘๐๔ : แมชชีนเลิร์นนิ่งและปัญญาประดิษฐ์ด้านการศึกษาทางการจัดการ 3
กจกจ๘๐๕ : ทักษะการศึกษาการจัดการ 3
กจกจ๘๐๖ : การตลาดดิจิทัลและการจัดการสื่อทางสังคม 3
กจกจ๘๐๗ : สัมมนาด้านการศึกษาทางการจัดการเชิงคุณภาพ 1
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
กจกจ๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 45

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. ศาสตราจารย์ Dr. Roy Kouwenberg
 2. รองศาสตราจารย์ ดร. กัญญาภัสส์ ปันจัยสีห์
 3. รองศาสตราจารย์ ดร. ชนินทร์ อยู่เพชร
 4. รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ พิมพา
 5. รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี
 6. รองศาสตราจารย์ ดร. ปรารถนา ปุณณกิติเกษม
 7. รองศาสตราจารย์ ดร. พลิศา รุ่งเรือง
 8. รองศาสตราจารย์ ดร. วิชิตา รักธรรม
 9. รองศาสตราจารย์ ดร. วินัย วงศ์สุรวัฒน์
 10. รองศาสตราจารย์ ดร. สุขสรรค์ กันตะบุตร
 11. รองศาสตราจารย์ ดร. Randall Shannon
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Simon Zaby
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนพล วีราสา
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัลลภา ปีติสันต์
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริสุข รักถิ่น
 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภรักษ์ สุริยันเกียรติแก้ว
 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Dr. Astrid Kainzbauer
 18. อาจารย์ ดร. สุเทพ นิ่มสาย
 19. อาจารย์ ดร. ตฤณ ธนานุศักดิ์

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล