ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน วิทยาลัยการจัดการ
เว็บไซต์ http://www.cmmu.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(การจัดการ)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๒
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 12            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 45            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 63            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. Faculty members, academics, researchers, experts, lecturers for governmental and private institutions (e.g. universities or colleges) 2. Leaders or high-level managers in governmental organizations 3. Research development and management consultants 4. Business owners or entrepreneurs

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
กจกจ๖๓๘ : วิธีการวิจัยเชิงปริมาณทางการจัดการ ๑ 3
กจกจ๖๓๙ : วิธีการวิจัยเชิงปริมาณทางการจัดการ ๒ 3
กจกจ๗๑๐ : สัมมนาทางการเขียนและตีพิมพ์งานวิชาการ 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
กจกจ๖๔๘ : หัวข้อปัจจุบันทางการจัดการ 1
กจกจ๖๕๕ : การศึกษาด้วยตนเอง (ในสาขาเฉพาะทาง) 2
กจกจ๗๑๑ : ทฤษฎีการจัดการขั้นสูง 3
กจกจ๗๑๒ : การจัดการศึกษาขั้นสูง 3
กจกจ๗๑๓ : สัมมนาทางปัญหาการจัดการขั้นสูง 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
กจกจ๖๐๐ : การวิจัยและตีพิมพ์ทางการตลาด 3
กจกจ๖๔๐ : วิธีการวิจัยเชิงปริมาณทางการจัดการ ๓ 3
กจกจ๖๔๑ : วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพทางการจัดการ 3
กจกจ๖๔๒ : หัวข้อทางการจัดการขั้นสูง 3
กจกจ๖๔๓ : สัมมนาทางการจัดการขั้นสูง 3
กจกจ๖๗๐ : วิธีการวิจัยเชิงประจักษ์ทางการเงิน 3
กจกจ๖๗๑ : พฤติกรรมองค์การขั้นสูง 3
กจกจ๖๗๒ : ทักษะการสื่อสารสำหรับผลงานวิจัยเชิงวิชาการ 3
กจกจ๖๙๕ : การฝึกงานวิจัย (ในสาขาเฉพาะทาง) 3
กจกจ๗๑๔ : การวิจัยทางการจัดการ 3
กจกจ๗๑๕ : การออกแบบการวิจัยทางการจัดการศึกษา 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
กจกจ๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 45

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. อาจารย์ สุเทพ นิ่มสาย
 2. ศาสตราจารย์ Roy Kouwenberg
 3. รองศาสตราจารย์ สุขสรรค์ กันตะบุตร
 4. รองศาสตราจารย์ วิชิตา รักธรรม
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Astrid Kainzbauer
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นรีรัตน์ เตชะพิรุณทอง
 7. รองศาสตราจารย์ พลิศา รุ่งเรือง
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัลลภา ปีติสันต์
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยภัสร ธาระวานิช
 10. รองศาสตราจารย์ ปรารถนา ปุณณกิติเกษม
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Randall Shannon
 12. อาจารย์ ศิริสุข รักถิ่น
 13. รองศาสตราจารย์ ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี
 14. รองศาสตราจารย์ วินัย วงศ์สุรวัฒน์
 15. อาจารย์ Simon Zaby
 16. อาจารย์ สุภรักษ์ สุริยันเกียรติแก้ว
 17. อาจารย์ ตฤณ ธนานุศักดิ์
 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนินทร์ อยู่เพชร
 19. รองศาสตราจารย์ กัญญาภัสส์ ปันจัยสีห์
 20. รองศาสตราจารย์ ณัฐวุฒิ พิมพา
 21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัฒน์ธนะ บุญชู