ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร อายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

อายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
เว็บไซต์ http://www.tm.mahidol.ac.th/mctm/

ชื่อปริญญา

อายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน 1.2 แบบวิชาการ (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)
หมวดวิชาบังคับ 23            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 2            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 37            หน่วยกิต
แผน 2 แบบวิชาชีพ
หมวดวิชาบังคับ 23            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 8            หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 37            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. Medical doctors with in-depth knowledge in tropical medicine, both in theory and practice, working in hospitals, travel clinics, medical and organisations, both in government and public sectors 2. General physicians with tropical medicine expertise, who can be community leaders, consultants or policy makers for prevention of tropical diseases in communities, national, region or worldwide 3. General physicians with the expertise in clinical research especially in tropical medicine

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วขอข๕๐๓ : บทนำสู่การวิจัยทางคลินิก 1
วขอข๕๐๔ : เวชปฏิบัติทางคลินิก 6
วขอข๕๒๖ : เวชปฎิบัติทางอายุรศาสตร์เขตร้อน 6
วขอข๕๒๗ : สอนกรณีศึกษาทางคลินิก 3
วขอข๕๓๔ : สถิติปฏิบัติการสำหรับการวิจัยทางคลินิก 1
วขอข๕๓๕ : สัมมนาอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก 3
วขอส๕๐๒ : โรคที่ติดต่อทางอาหารและน้ำ: โรคหนอนพยาธิที่ติดต่อทางดิน 2
วขอส๕๐๓ : โรคที่ติดต่อทางอาหารและน้ำ: โรคปรสิตในเนื้อเยื่อ 2
วขอส๕๐๔ : โรคติดต่อสำคัญที่นำโดยยุง 3
วขอส๕๐๕ : โรคติดต่อจากพาหะอื่นนอกจากยุงและโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วขสว๕๑๐ : สถิติสำหรับการวิจัยทางคลินิก 3
วขอข๕๒๑ : ทบทวนวรรณกรรม 2
วขอข๕๒๓ : การตรวจห้องปฏิบัติการทางคลินิกสำหรับงานวิจัย 1
วขอข๕๒๔ : รายงานผู้ป่วยที่น่าสนใจ 1
วขอข๕๓๐ : กรณีศึกษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อเขตร้อน 1
วขอข๕๓๑ : พยาธิวิทยาเขตร้อนคลินิก 1
วขอข๕๓๒ : เวชศาสตร์การเดินทาง ๒ 2
วขอข๕๓๓ : คลินิกเฉพาะทางในอายุรศาสตร์เขตร้อน 1
วขอส๕๐๗ : ปัญหาสุขภาพทั่วไปและโรคที่พบบ่อยในเขตร้อน 2
วขอส๕๐๘ : เวชศาสตร์การเดินทาง ๑ 1
วขอส๕๑๐ : กรณีศึกษาโรคเขตร้อนด้วยสหสาขาวิชา 1
วขอส๕๑๑ : โรคที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วขอข๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วขอข๕๐๓ : บทนำสู่การวิจัยทางคลินิก 1
วขอข๕๐๔ : เวชปฏิบัติทางคลินิก 6
วขอข๕๒๖ : เวชปฎิบัติทางอายุรศาสตร์เขตร้อน 6
วขอข๕๒๗ : สอนกรณีศึกษาทางคลินิก 3
วขอข๕๓๔ : สถิติปฏิบัติการสำหรับการวิจัยทางคลินิก 1
วขอข๕๓๕ : สัมมนาอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก 3
วขอส๕๐๒ : โรคที่ติดต่อทางอาหารและน้ำ: โรคหนอนพยาธิที่ติดต่อทางดิน 2
วขอส๕๐๓ : โรคที่ติดต่อทางอาหารและน้ำ: โรคปรสิตในเนื้อเยื่อ 2
วขอส๕๐๔ : โรคติดต่อสำคัญที่นำโดยยุง 3
วขอส๕๐๕ : โรคติดต่อจากพาหะอื่นนอกจากยุงและโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วขสว๕๑๐ : สถิติสำหรับการวิจัยทางคลินิก 3
วขอข๕๒๑ : ทบทวนวรรณกรรม 2
วขอข๕๒๓ : การตรวจห้องปฏิบัติการทางคลินิกสำหรับงานวิจัย 1
วขอข๕๒๔ : รายงานผู้ป่วยที่น่าสนใจ 1
วขอข๕๓๐ : กรณีศึกษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อเขตร้อน 1
วขอข๕๓๑ : พยาธิวิทยาเขตร้อนคลินิก 1
วขอข๕๓๒ : เวชศาสตร์การเดินทาง ๒ 2
วขอข๕๓๓ : คลินิกเฉพาะทางในอายุรศาสตร์เขตร้อน 1
วขอส๕๐๗ : ปัญหาสุขภาพทั่วไปและโรคที่พบบ่อยในเขตร้อน 2
วขอส๕๐๘ : เวชศาสตร์การเดินทาง ๑ 1
วขอส๕๑๐ : กรณีศึกษาโรคเขตร้อนด้วยสหสาขาวิชา 1
วขอส๕๑๑ : โรคที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
วขอข๖๙๖ : การค้นคว้าอิสระ 6

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. ฉัตรพร กิตติตระกูล   (ประธานหลักสูตร)
 2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ. พรรณี ปิติสุทธิธรรม
 3. ศาสตราจารย์ พญ. ศรีวิชา ครุฑสูตร
 4. ศาสตราจารย์ พญ. วิภา ธนาชาติเวทย์
 5. ศาสตราจารย์ ดร.นพ. ดิเรก ลิ้มมธุรสกุล
 6. ศาสตราจารย์ ดร. เกศินี โชติวานิช
 7. ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พรรณเพ็ญ วิริยเวชกุล
 8. ศาสตราจารย์ ดร.นพ. พลรัตน์ วิไลรัตน์
 9. รองศาสตราจารย์ ดร.พญ. จิตติมา ฐิตวัฒน์
 10. รองศาสตราจารย์ นพ. กิตติยศ ภู่วรวรรณ
 11. รองศาสตราจารย์ ดร. นพดล ตั้งภักดี
 12. รองศาสตราจารย์ ดร.พญ. สารนาถ ล้อพูลศรี นิยม
 13. รองศาสตราจารย์ นพ. สุพัฒน์ ชำนาญชานันท์
 14. รองศาสตราจารย์ ดร.พญ. วีรวรรณ ลุวีระ
 15. รองศาสตราจารย์ ดร. หวัง หงุ่ยตระกูล
 16. รองศาสตราจารย์ นพ. วัชรพงศ์ ปิยะภาณี
 17. รองศาสตราจารย์ ดร.นพ. วัฒนา เลี้ยววัฒนา
 18. รองศาสตราจารย์ นพ. วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ
 19. รองศาสตราจารย์ ดร. วิริชดา ปานงาม
 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พญ. บริมาส หาญบุญคุณูปการ
 21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชวรัช โรจนประเสริฐ
 22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ญ. ชญาสินธุ์ แม้นสงวน
 23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐธิดา ศรีบุญวรกุล
 24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. งามพล สุนทรวรสิริ
 25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์เพ็ญ เจริญ
 26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พจนีย์ จิตตะมาลา
 27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พญ. ประกายแก้ว จรูญวรรธนะ
 28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญ
 29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. สุพิชชา กมลรัตนกุล
 30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. ธีระ กุศลสุข
 31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ. ธันดร งามประเสริฐชัย
 32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. อุดมศักดิ์ ศิลาจำรูญ
 33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. วศิน แมตสี
 34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. วีรวรรณ หัตถสิงห์
 35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พญ. วิรงค์รอง เจียรกุล
 36. อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา ไทยผดุงพานิช
 37. อาจารย์ พญ. พิมพ์พรรณ พิสุทธิ์ศาล
 38. อาจารย์ พญ. ธนยา ศิริปุณย์
 39. อาจารย์ ดร.นพ. วิวัฒน์ จันเจริญฐานะ
 40. อาจารย์ ดร. Hisham Ahmed Imad
 41. อาจารย์ ดร. ขวัญชัย กุมภาพงษ์

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่