ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
เว็บไซต์ http://www.tm.mahidol.ac.th/bstm/programs.html

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(อายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๑
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒
หมวดวิชาบังคับ 8            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวม ไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
นักศึกษาต้องเข้าสัมมนาวิทยานิพนธ์ทุก 2 สัปดาห์           

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิจัยด้านคลินิกที่มีความเชี่ยวชาญสูงระดับนานาชาติ
- แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางคลินิกระดับนานาชาติ

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 1

วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
: 0
วขสว๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วขสข๖๐๔ : สถิติทางการแพทย์ประยุกต์ ๑ 2
วขอข๖๐๕ : การออกแบบงานวิจัยทางคลินิก 2
วขอข๖๑๕ : การฝึกปฏิบัติทางคลินิกด้านอายุรศาสตร์เขตร้อน 4
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วขมข๖๐๑ : หัวข้อพิเศษทางโรคเด็กในเขตร้อน 2
วขสข๖๐๕ : สถิติทางการแพทย์ประยุกต์ ๒ 2
วขอข๕๑๐ : โรคที่เกิดจากปรสิต 2
วขอข๕๑๑ : โรคที่ไม่ได้เกิดจากปรสิต 2
วขอข๕๑๘ : มาลาเรีย 2
วขอข๕๑๙ : โรคเอดส์ 2
วขอข๖๐๑ : หัวข้อพิเศษทางอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก 2
วขอข๖๐๔ : เภสัชวิทยาคลินิก 2
วขอข๖๐๙ : วิธีการทางโลหิตวิทยาทางอายุรศาสตร์เขตร้อน 3
วขอข๖๑๑ : การทบทวนวรรณด้านเวชศาสตร์เขตร้อน 2
วขอข๖๑๒ : การปฎิบัติทางคลินิกด้านเวชศาสตร์เขตร้อน 3
วขอข๖๑๓ : การรายงานผู้ป่วยที่น่าสนใจ 1
วขอข๖๑๔ : เทคนิคห้องปฏิบัติการทางชีวเคมีคลินิก 1
วขอข๖๑๖ : เภสัชจลนศาสตร์คลินิก 3
วขอข๖๙๖ : สัมมนาทางอายุรศาสตร์เขตร้อน 1
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วขสว๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. อาจารย์ สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญ   (ประธานหลักสูตร)
 2. ศาสตราจารย์ พลรัตน์ วิไลรัตน์
 3. ศาสตราจารย์ พรรณี ปิติสุทธิธรรม
 4. ศาสตราจารย์ เกศินี โชติวานิช
 5. รองศาสตราจารย์ วัฒนา เลี้ยววัฒนา
 6. รองศาสตราจารย์ วิภา ธนาชาติเวทย์
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตติมา ฐิตวัฒน์
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุดมศักดิ์ ศิลาจำรูญ
 10. รองศาสตราจารย์ นพดล ตั้งภักดี
 11. รองศาสตราจารย์ สุพัฒน์ ชำนาญชานันท์
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีรวรรณ ลุวีระ
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประกายแก้ว จรูญวรรธนะ
 14. อาจารย์ วิรงค์รอง เจียรกุล
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตรพร กิตติตระกูล
 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรพงศ์ ปิยะภาณี
 17. อาจารย์ บริมาส หาญบุญคุณูปการ
 18. รองศาสตราจารย์ กิตติยศ ภู่วรวรรณ
 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กอบพร บุญนาค
 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐธิดา ศรีบุญวรกุล
 21. รองศาสตราจารย์ ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล
 22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรี อรุณสดใส
 23. รองศาสตราจารย์ เกรียงศักดิ์ ลิมป์กิตติกุล
 24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีรวรรณ หัตถสิงห์
 25. ศาสตราจารย์ เยาวลักษณ์ สุขธนะ
 26. อาจารย์ วิวัฒน์ จันเจริญฐานะ