ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
เว็บไซต์ https://www.tm.mahidol.ac.th/phd-tropmed/

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(อายุรศาสตร์เขตร้อน)

วิชาเอก

 • วิชาเอกอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก
 • วิชาเอกเภสัชวิทยาคลินิก
 • วิชาเอกวิทยาการระบาด
 • วิชาเอกจุลชีววิทยา
 • วิชาเอกวิทยาภูมิคุ้มกัน
 • วิชาเอกโภชนศาสตร์ทางชีวเคมี
 • วิชาเอกพยาธิวิทยาเขตร้อน
 • วิชาเอกเวชศาสตร์สังคม
 • วิชาเอกสุขภาพสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา
 • วิชาเอกปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาการแพทย์
 • วิชาเอกอายุรศาสตร์เขตร้อนระดับโมเลกุล
 • วิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม
 • จุดเด่นของหลักสูตร

  English is the language of instruction and learning in Faculty of Tropical Medicine programmes and research

  คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

  โครงสร้างหลักสูตร

  แบบ ๑
  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
  วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
  แบบ ๒
  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
  หมวดวิชาบังคับ 8            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4            หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
  หมวดวิชาบังคับ 20            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 10            หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


  - นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่มีทักษะและความสามารถทางโรคเขตร้อน ในสถาบันวิชาการของภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
  - ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์เขตร้อน

  รายวิชาในหลักสูตร

  แบบ 1

  วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
     สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
  วขสว๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48

  แบบ 2

  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
     สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
  วขสว๕๑๓ : ชีวสถิติ 2
  วขสว๕๓๔ : เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุลของโรคเขตร้อน 2
  วขสว๕๓๖ : โฮสต์และลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมของโรคเขตร้อน 2
  วขสว๕๓๗ : เชื้อก่อโรคเขตร้อนและพาหะนำโรค 2
  วขสว๕๓๘ : การฝึกภาคสนามทางอายุรศาสตร์เขตร้อน 1
  วขสว๕๔๔ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 2
  วขสว๕๔๘ : แนวคิดด้านวิทยาการระบาดทางเวชศาสตร์เขตร้อน 1
  วขสว๖๐๖ : สัมมนาดุษฎีบัณฑิตทางเวชศาสตร์เขตร้อน 2
  วขสว๖๐๗ : โรคเขตร้อนที่ติดต่อทางอาหารและน้ำ 3
  วขสว๖๐๘ : โรคเขตร้อนที่ติดต่อทางเลือดและพาหะ 3
     สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
  วขสว๖๐๖ : สัมมนาดุษฎีบัณฑิตทางเวชศาสตร์เขตร้อน 2
  วขสว๖๐๗ : โรคเขตร้อนที่ติดต่อทางอาหารและน้ำ 3
  วขสว๖๐๘ : โรคเขตร้อนที่ติดต่อทางเลือดและพาหะ 3
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
     สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
  วขกข๕๑๓ : กีฏวิทยาการแพทย์ 2
  วขจอ๕๑๐ : จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2
  วขจอ๕๑๑ : วิทยาภูมิคุ้มกัน ๑ 2
  วขจอ๕๑๒ : วิทยาภูมิคุ้มกัน ๒ 2
  วขจอ๕๑๓ : จุลชีววิทยาขั้นสูง 2
  วขจอ๕๑๕ : จุลชีววิทยาภาคปฏิบัติ 2
  วขจอ๕๑๖ : วิทยาภูมิคุ้มกันภาคปฏิบัติ 2
  วขชพ๕๐๘ : อายุรศาสตร์เขตร้อนระดับโมเลกุลและพันธุศาสตร์ 2
  วขชพ๕๐๙ : สัมมนาอายุรศาตร์เขตร้อนระดับโมเลกุล 2
  วขชพ๕๑๐ : ปฏิบัติการวิจัยทางชีววิทยาระดับโมเลกุล 2
  วขชพ๕๑๑ : การวิจัยเชิงปฏิบัติการขั้นสูง 2
  วขปน๕๐๕ : วิทยาหนอนพยาธิการแพทย์ 2
  วขพข๕๐๒ : จุลกายวิภาคศาสตร์ 2
  วขพข๕๐๓ : สรีรวิทยา 2
  วขพข๕๐๔ : พยาธิวิทยา 2
  วขพข๕๐๕ : พยาธิวิทยาโรคเขตร้อน 2
  วขพป๕๐๓ : โปรโตซัววิทยาการแพทย์ 2
  วขภข๕๐๖ : โภชนศาสตร์ 2
  วขภข๕๑๐ : ชีวเคมี 2
  วขภข๕๑๖ : ปฏิบัติการโภชนศาสตร์ 2
  วขภข๕๑๗ : ชีวเคมีและโภชนศาสตร์ขั้นสูง 2
  วขวส๕๐๒ : สังคมศาสตร์ประยุกต์ทางเวชศาสตร์เขตร้อน 2
  วขวส๕๐๓ : วิทยาการระบาดทางสังคม 2
  วขวส๕๐๔ : ปัญหาปัจจุบันทางสังคมศาสตร์การแพทย์ 2
  วขวส๕๒๔ : หลักการทางสุขภาพสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา 2
  วขวส๕๒๕ : การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ 2
  วขวส๕๒๖ : เทคนิคการวิเคราะห์ทางสุขภาพสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา 2
  วขวส๕๒๘ : การจัดการสิ่งแวดล้อม 2
  วขวส๕๒๙ : หลักการทางเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม 2
  วขวส๕๓๑ : เทคโนโลยีชีวภาพประยุกต์ 2
  วขวส๕๓๓ : เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงเพื่อพัฒนาชีวภัณฑ์และควบคุมโรคเขตร้อน 2
  วขวส๕๓๘ : วิธีศึกษาด้านเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม 2
  วขสข๕๒๐ : วิทยาการระบาดขั้นสูง 2
  วขสข๕๒๑ : ชีวสถิติขั้นกลาง 2
  วขสข๕๒๒ : การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงทางวิทยาการระบาด 2
  วขสว๕๑๖ : ปรสิตวิทยาภาคปฏิบัติ 2
  วขอข๕๑๐ : โรคที่เกิดจากปรสิต 2
  วขอข๕๑๑ : โรคที่ไม่ได้เกิดจากปรสิต 2
  วขอข๕๑๓ : หลักการวิจัยทางคลินิก 2
  วขอข๕๑๔ : เภสัชวิทยาเขตร้อนคลินิก 2
  วขอข๕๑๕ : เภสัชจลนพลศาสตร์คลินิก ๑ 2
  วขอข๕๑๖ : เภสัชจลนพลศาสตร์คลินิก ๒ 2
  วขอข๕๑๗ : การประเมินผลการวิจัยทางเภสัชวิทยาคลินิก 2
     หัวข้อพิเศษ สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรี และสำเร็จปริญญาโท
  วขกข๖๐๑ : หัวข้อพิเศษทางกีฏวิทยาการแพทย์ 2
  วขจอ๖๐๑ : หัวข้อพิเศษทางจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน 2
  วขจอ๖๐๒ : หัวข้อพิเศษทางชีววิทยาระดับโมเลกุลของการติดเชื้อ/โรคเขตร้อน 2
  วขจอ๖๐๓ : หัวข้อพิเศษทางปรสิตวิทยาภูมิคุ้มกัน 2
  วขชพ๖๐๑ : หัวข้อพิเศษทางอายุรศาสตร์เขตร้อนระดับโมเลกุล ๑ 2
  วขชพ๖๐๒ : หัวข้อพิเศษทางอายุรศาสตร์เขตร้อนระดับโมเลกุล ๒ 2
  วขปน๖๐๑ : หัวข้อพิเศษทางวิทยาหนอนพยาธิ 2
  วขพข๖๐๑ : หัวข้อพิเศษทางพยาธิวิทยา 2
  วขพข๖๐๒ : สัมมนาทางพยาธิวิทยาโรคเขตร้อน ๒ 2
  วขพป๖๐๒ : หัวข้อพิเศษทางพยาธิโปรโตซัววิทยาการแพทย์ 2
  วขภข๖๐๓ : หัวข้อพิเศษทางวิทยาการระบาดโภชนาการ 2
  วขภข๖๐๕ : หัวข้อพิเศษทางโภชนาการชีวเคมี 2
  วขมข๖๐๑ : หัวข้อพิเศษทางโรคเด็กในเขตร้อน 2
  วขวส๖๐๔ : การเตรียมโครงร่างการวิจัย 2
  วขวส๖๐๗ : การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยาขั้นสูง 2
  วขวส๖๐๘ : สัมมนาด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา 2
  วขวส๖๐๙ : ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม 2
  วขวส๖๑๐ : สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม 2
  วขวส๖๑๑ : หัวข้อพิเศษทางเวชศาสตร์สังคม 2
  วขสข๖๐๑ : หัวข้อพิเศษทางระบาดวิทยาและการควบคุมโรคติดต่อ 2
  วขสข๖๐๒ : หัวข้อพิเศษทางสุขวิทยาเขตร้อน 2
  วขสว๖๐๑ : หัวข้อพิเศษทางโลหิตวิทยา 2
  วขสว๖๐๒ : หัวข้อพิเศษทางปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาการแพทย์ 2
  วขอข๖๐๑ : หัวข้อพิเศษทางอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก 2
  วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
     สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
  วขสว๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48
     สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
  วขสว๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

  อาจารย์ประจำหลักสูตร

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มุทิตา วนาภรณ์   (ประธานหลักสูตร)
  2. ศาสตราจารย์ เกศินี โชติวานิช
  3. ศาสตราจารย์ พรรณี ปิติสุทธิธรรม
  4. ศาสตราจารย์ พลรัตน์ วิไลรัตน์
  5. ศาสตราจารย์ มัลลิกา อิ่มวงศ์
  6. ศาสตราจารย์ ศรีวิชา ครุฑสูตร
  7. ศาสตราจารย์ พรรณเพ็ญ วิริยเวชกุล
  8. ศาสตราจารย์ นริศรา จันทราทิตย์
  9. ศาสตราจารย์ รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร
  10. รองศาสตราจารย์ จิตติมา ฐิตวัฒน์
  11. รองศาสตราจารย์ จิราภรณ์ เรืองสิทธิชัย
  12. รองศาสตราจารย์ ภัสเนศวร์ สุขโพธิ์เพชร
  13. รองศาสตราจารย์ พงศ์ราม รามสูต
  14. รองศาสตราจารย์ พรทิพย์ เพ็ชรมิตร
  15. รองศาสตราจารย์ พารณ ดีคำย้อย
  16. รองศาสตราจารย์ ภูมิ อดิศักดิ์วัฒนา
  17. รองศาสตราจารย์ เยาวพา มณีรัตน์
  18. รองศาสตราจารย์ วัฒนา เลี้ยววัฒนา
  19. รองศาสตราจารย์ วิภา ธนาชาติเวทย์
  20. รองศาสตราจารย์ กอบพร บุญนาค
  21. รองศาสตราจารย์ กิตติยศ ภู่วรวรรณ
  22. รองศาสตราจารย์ กรุณี ขวัญบุญจัน
  23. รองศาสตราจารย์ เกรียงศักดิ์ ลิมป์กิตติกุล
  24. รองศาสตราจารย์ ไกรชาติ ตันตระการอาภา
  25. รองศาสตราจารย์ ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล
  26. รองศาสตราจารย์ ดร วัฒนกุลพานิชย์
  27. รองศาสตราจารย์ ดิเรก ลิ้มมธุรสกุล
  28. รองศาสตราจารย์ นพดล ตั้งภักดี
  29. รองศาสตราจารย์ นิตยา อินทราวัฒนา
  30. รองศาสตราจารย์ เนาวรัตน์ ศรลัมพ์
  31. รองศาสตราจารย์ ปานน้ำทิพย์ พิทักษ์สัจจะกุล
  32. รองศาสตราจารย์ พรพรรณ ภูมิรัตน์
  33. รองศาสตราจารย์ พรสวรรค์ เหลืองวุฒิวงษ์
  34. รองศาสตราจารย์ พัชรา ศรีวิชัย
  35. รองศาสตราจารย์ พัฒนียา ปรางทิพย์
  36. รองศาสตราจารย์ เพียงจันทร์ สนธยานนท์
  37. รองศาสตราจารย์ รัชรินทร์ โพธิวัฒน์
  38. รองศาสตราจารย์ ณฐมน โกศลธนาภิวัฒน์
  39. รองศาสตราจารย์ วัชรพงศ์ ปิยะภาณี
  40. รองศาสตราจารย์ วิริชดา ปานงาม
  41. รองศาสตราจารย์ วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ
  42. รองศาสตราจารย์ วีรวรรณ ลุวีระ
  43. รองศาสตราจารย์ สารนาถ ล้อพูลศรี นิยม
  44. รองศาสตราจารย์ สุชาดา สำรวยผล
  45. รองศาสตราจารย์ สุพัฒน์ ชำนาญชานันท์
  46. รองศาสตราจารย์ สุภลัคน์ โพธิ์พฤกษ์
  47. รองศาสตราจารย์ สุวลีย์ วรคุณพิเศษ
  48. รองศาสตราจารย์ สุเมธ อำภาวงษ์
  49. รองศาสตราจารย์ แสงเดือน มูลสม
  50. รองศาสตราจารย์ หวัง หงุ่ยตระกูล
  51. รองศาสตราจารย์ องอาจ มหิทธิกร
  52. รองศาสตราจารย์ อรภัค เรี่ยมทอง
  53. รองศาสตราจารย์ อุรุษา แทนขำ
  54. รองศาสตราจารย์ อุษา บุญยืน
  55. รองศาสตราจารย์ อุไร ไชยศรี
  56. รองศาสตราจารย์ อาทิตย์ เพ็ชร์รักษ์
  57. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระ กุศลสุข
  58. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชญาสินธุ์ แม้นสงวน
  59. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรัศมิ์ จินตฤทธิ์
  60. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภชัย โตภาณุรักษ์
  61. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรงค์รอง เจียรกุล
  62. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยสิทธิ์ ศิวากรณ์
  63. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธรรมณิษฐ์พล เด่นเพชรกุล
  64. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรรัตน์ อรุณนวล
  65. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตรพร กิตติตระกูล
  66. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐธิดา ศรีบุญวรกุล
  67. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บริมาส หาญบุญคุณูปการ
  68. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประกายแก้ว จรูญวรรธนะ
  69. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุดมศักดิ์ ศิลาจำรูญ
  70. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีรวรรณ หัตถสิงห์
  71. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สันติ มณีวัชระรังษี
  72. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรี อรุณสดใส
  73. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดำรงเกียรติ อาจหาญ
  74. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนรรถ ชูขจร
  75. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ronald Enrique Morales Vargas
  76. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พจนีย์ จิตตะมาลา
  77. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภวัฒน์ จัดเจน
  78. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติพงษ์ ฉายศิริ
  79. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวรัช โรจนประเสริฐ
  80. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธันดร งามประเสริฐชัย
  81. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมพ์เพ็ญ เจริญ
  82. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศิน แมตสี
  83. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ งามพล สุนทรวรสิริ
  84. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ญาณิน ลิมปานนท์
  85. อาจารย์ วิวัฒน์ จันเจริญฐานะ
  86. อาจารย์ สุภารัตน์ พันนุกูลนนท์
  87. อาจารย์ สรวงสุดา สุภาสัย
  88. อาจารย์ ทิพย์ฤทัย พานิชชาติ
  89. อาจารย์ จันทร์จิรา ไทยผดุงพานิช
  90. อาจารย์ พัณณมาศ มณีกาญจน์
  91. อาจารย์ ชรินทร์ ถาวรคุโณ
  92. อาจารย์ มัทธิว พันชนะ
  93. อาจารย์ อรวรรณ พู่พิสุทธิ์
  94. อาจารย์ สังสิทธิ์ สังวรโยธิน
  95. อาจารย์ สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญ
  96. อาจารย์ สุพิชชา กมลรัตนกุล
  97. อาจารย์ ธนยา ศิริปุณย์
  98. อาจารย์ พิมพ์พรรณ พิสุทธิ์ศาล

  ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

  สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

  สอบถามข้อมูล