ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะพยาบาลศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.ra.mahidol.ac.th
http://www.ns.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(พยาบาลศาสตร์)

จุดเด่นของหลักสูตร

The Doctor of Philosophy programme in Nursing at Mahidol University is a collaborative programme between the Ramathibodi School of Nursing, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital , The Faculty of Nursing, and foreign universities in the U.S. ,Canada and Australia. Students have a chance to study in collaborating institutions for one year.

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๑.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาบังคับ 12            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 52            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

๑ นักวิจัยทางการพยาบาลและสุขภาพ ๒ นักบริหารการพยาบาล ๓ นักวิชาการทางการพยาบาลและสุขภาพ

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
พยคร๕๕๑ : ภาวะผู้นำทางการพยาบาลในระบบบริการสุขภาพ 2
พยคร๕๕๒ : การพัฒนาทฤษฎีการพยาบาล 2
พยคร๕๕๘ : การวิจัยเชิงคุณภาพ 2
รมพย๖๐๘ : ปรัชญาวิทยาศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ 2
รมพย๖๐๙ : การออกแบบการวิจัยขั้นสูงทางการพยาบาล 2
รมพย๖๕๑ : สถิติขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
พยคร๕๒๕ : สัมมนาการพัฒนานโยบายทางการพยาบาลและสุขภาพ 2
พยคร๕๕๕ : การส่งเสริมสุขภาพ 2
พยคร๕๕๗ : ความเครียด การเผชิญความเครียดและการปรับตัว 2
พยคร๕๖๗ : หัวข้อคัดสรรทางการพยาบาล 2
พยคร๖๗๑ : การวิจัยเชิงผสมผสาน 2
พยคร๖๗๒ : การจัดการดูแลความเจ็บป่วยเรื้อรังในชุมชน 2
พยคร๖๗๓ : ระบบการดูแลผู้ป่วยวิกฤติและฉุกเฉิน 2
พยคร๖๗๔ : การค้นคว้าเชิงวิชาการสาขาพยาบาลศาสตร์ 2
รมพย๖๒๙ : เพศภาวะและสุขภาพ: ทฤษฎีและการวิจัย 2
รมพย๖๓๐ : สุขภาพครอบครัวศึกษา 2
รมพย๖๕๒ : การวัดและเครื่องมือวัดในการวิจัย 2
รมพย๖๖๙ : หัวข้อคัดสรรทางการพยาบาล 2
รมพย๖๙๐ : การวิจัยเชิงผลลัพธ์: การวัดและการจัดการ 2
รมพย๖๙๕ : ความเจ็บป่วยเรื้อรัง 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
พยคร๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36
รมพย๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. รองศาสตราจารย์ มณี อาภานันทิกุล
 2. รองศาสตราจารย์ นพวรรณ เปียซื่อ
 3. รองศาสตราจารย์ พัชรินทร์ นินทจันทร์
 4. รองศาสตราจารย์ พิศสมัย อรทัย
 5. รองศาสตราจารย์ พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์
 6. รองศาสตราจารย์ เรณู พุกบุญมี
 7. รองศาสตราจารย์ ศรีสมร ภูมนสกุล
 8. รองศาสตราจารย์ สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม
 9. รองศาสตราจารย์ สุภาพ อารีเอื้อ
 10. รองศาสตราจารย์ แสงทอง ธีระทองคำ
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนา ทวีคูณ
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพวัลย์ ดารามาศ
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิราภรณ์ จันทร์ดา
 14. รองศาสตราจารย์ บัวหลวง สำแดงฤทธิ์
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผจงจิต ไกรถาวร
 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มุกดา เดชประพนธ์
 17. รองศาสตราจารย์ วันทนา มณีศรีวงศ์กูล
 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริรัตน์ ลีลาจรัส
 19. รองศาสตราจารย์ สุปรีดา มั่นคง
 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสภิณ แสงอ่อน
 21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ
 22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัจฉรียา ปทุมวัน
 23. รองศาสตราจารย์ จงจิต เสน่หา
 24. รองศาสตราจารย์ ทัศนี ประสบกิตติคุณ
 25. รองศาสตราจารย์ นันทนา ธนาโนวรรณ
 26. รองศาสตราจารย์ นิตยา สินสุกใส
 27. รองศาสตราจารย์ ปรางทิพย์ ฉายพุทธ
 28. รองศาสตราจารย์ ปิยะธิดา นาคะเกษียร
 29. รองศาสตราจารย์ ยาใจ สิทธิมงคล
 30. รองศาสตราจารย์ วนิดา เสนะสุทธิพันธุ์
 31. รองศาสตราจารย์ วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช
 32. รองศาสตราจารย์ สุพร ดนัยดุษฎีกุล
 33. รองศาสตราจารย์ อรวมน ศรียุกตศุทธ
 34. รองศาสตราจารย์ อาภาวรรณ หนูคง
 35. รองศาสตราจารย์ อุษาวดี อัศดรวิเศษ
 36. รองศาสตราจารย์ เอมพร รตินธร
 37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กีรดา ไกรนุวัตร
 38. รองศาสตราจารย์ นพพร ว่องสิริมาศ
 39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นภาพร วาณิชย์กุล
 40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรณา พาหุวัฒนกร
 41. รองศาสตราจารย์ วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์
 42. รองศาสตราจารย์ วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์
 43. รองศาสตราจารย์ สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง
 44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง
 45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์
 46. รองศาสตราจารย์ เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์
 47. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะวรรณ โภคพลากรณ์
 48. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์
 49. รองศาสตราจารย์ ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ
 50. รองศาสตราจารย์ วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์
 51. รองศาสตราจารย์ สมสิริ รุ่งอมรรัตน์
 52. รองศาสตราจารย์ ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง