ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
เว็บไซต์ http://www.ss.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(วิทยาศาสตร์การกีฬา)

จุดเด่นของหลักสูตร

มีรายวิชาที่เน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน ครอบคุลม 5 สาขาหลัก ด้านวิทยา ศาสตร์การกีฬาา ทำให้เกิดการบูรรณาการทางด้านการวิจัยเพื่อตอบปัญหาของประเทศได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นที่ต้องการของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริการ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและเความเป็นเลิศ อาทิ กระทรวงสาธารณสุข การกีฬาแห่งประเทศไทย ฯลฯ หลักสูตรนี้สามารถผลิตบัรฑิตในระดับปริญญาเอกที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ และการวิจัย ที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ วิทยาลัยมีโครงการความร่วมมือ และอยู่ระหว่างดำเนินการวิจัยกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เช่น Liverpool John Moores University ในด้าสรีรวิทยาการออกกำลังกาย ชีวกลศาสตร์การกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัย Stanford (USA) ในด้านสมดุลอุณหภูมิภายใน นักมวยไทย มหาวิทยาลัย Georgia (USA) ในด้านชีวกลศาสตร์เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายในนักกีฬา คนพิการ มหาวิทยาลัย Mutah (Jordan) ในด้านการตรวจสอบความตรงของแบบประเมินระดับความรู้สึก เหนื่อย (OMNI scales) ขณะออกกำลังกายฉบับภาษาไทย ฯลฯ จะเกิดผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติจาก ผลงานวิจัยเหล่านี้ ซึ่งทำให้วิทยาลัยฯ สามารถเป็นผู้นำทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาอันนำไปสู่ความเป็น ผู้นำด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในระดับชาติ และนานาชาติ

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และมีผลงานตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาบังคับ 10            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 2            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ในองค์กรกีฬาและหน่วยงานด้านส่งเสริมสุขภาพในประเทศ และต่างประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน
- เป็นนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษา ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากีฬาและการสร้างเสริม สุขภาพทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
- ผู้เชี่ยวชาญในสถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 1

วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วกกฬ๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วกกฬ๕๑๑ : วิทยาศาสตร์การกีฬาขั้นสูงและสมรรถนะของมนุษย์ 3
วกกฬ๕๑๒ : วิทยาศาสตร์สุขภาพในกีฬาและการออกกำลังกาย 2
วกกฬ๕๑๓ : สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
วกกฬ๕๑๕ : สถิติทางวิทยาศาสตร์การกีฬาขั้นสูง 3
วกกฬ๖๒๖ : สัมมนางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเฉพาะทาง 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วกกฬ๖๒๑ : ชีวกลศาสตร์ขั้นสูงสำหรับการกีฬาและการออกกำลังกาย 2
วกกฬ๖๒๒ : สรีรวิทยาขั้นสูงสำหรับการฝึกกีฬาและการออกกำลังกาย 2
วกกฬ๖๒๓ : เวชศาสตร์การกีฬาขั้นสูง 2
วกกฬ๖๒๔ : โภชนาการขั้นสูงสำหรับการกีฬาและการออกกำลังกาย 2
วกกฬ๖๒๕ : พฤติกรรมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย 2
วกกฬ๖๒๗ : วิทยาศาสตร์การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาขั้นสูง 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วกกฬ๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่