ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
เว็บไซต์ http://www.music.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิชาเอก

 • วิชาเอกการประพันธ์ดนตรี
 • วิชาเอกการอำนวยเพลง
 • วิชาเอกการแสดงดนตรี
 • วิชาเอกดนตรีแจ๊ส
 • จุดเด่นของหลักสูตร

  หลักสูตรดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรที่พัฒนาการศึกษาของประเทศใน ระดับบัณฑิตศึกษาด้านดนตรีที่มุ่งพัฒนาบุคลากรทางดนตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มีทักษะระดับ สูงขึ้น ของอาชีพทางด้านการปฏิบัติดนตรี ได้แก่ วาทยากร และนักประพันธ์ดนตรี

  คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

  โครงสร้างหลักสูตร

  แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
  หมวดวิชาแกน 2            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ 12            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. Performers/instructors with expertise in classical, jazz or Thai music styles in a graduate level music institution 2. Composers/instructors in a graduate level music institution 3. Conductors/instructors in a graduate level music institution

  รายวิชาในหลักสูตร

  ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

  สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

  สอบถามข้อมูล