ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
เว็บไซต์ http://www.music.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิชาเอก

 • วิชาเอกการแสดงดนตรี
 • วิชาเอกการประพันธ์ดนตรี
 • วิชาเอกการอำนวยเพลง
 • จุดเด่นของหลักสูตร

  หลักสูตรดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรที่พัฒนาการศึกษาของประเทศใน ระดับบัณฑิตศึกษาด้านดนตรีที่มุ่งพัฒนาบุคลากรทางดนตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มีทักษะระดับ สูงขึ้น ของอาชีพทางด้านการปฏิบัติดนตรี ได้แก่ วาทยากร และนักประพันธ์ดนตรี

  คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

  โครงสร้างหลักสูตร

  แบบ ๒
  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
  หมวดวิชาแกน 4            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ 14            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 60            หน่วยกิต

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


  - นักแสดงดนตรีที่มีความเชี่ยวชาญในการแสดงดนตรีคลาสสิก หรือ การแสดงดนตรีไทย
  - นักประพันธ์ดนตรี
  - วาทยากร

  รายวิชาในหลักสูตร

  แบบ 2

  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
  ดศดว๕๒๑ : ภาพรวมของประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตก 1
  ดศดว๕๒๒ : ภาพรวมของประวัติศาสตร์ดนตรีไทย 1
  ดศทพ๕๓๐ : ทบทวนทฤษฎีดนตรีตะวันตก 1
  ดศทอ๕๑๒ : ทบทวนทฤษฎีดนตรีไทย 1
  หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
  ดศดน๗๒๓ : ระเบียบวิธีวิจัยดนตรีเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 3
  ดศดน๗๒๔ : พัฒนาความเป็นมืออาชีพในการศึกษาด้านดนตรี 1
  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
     ค. วิชาเอกการอำนวยเพลง
  ดศดน๗๘๑ : วรรณกรรมเครื่องดนตรีเอก ๑ 2
  ดศดน๗๘๘ : วรรณกรรมเครื่องดนตรีเอก ๒ 2
  ดศทพ๖๒๔ : การอ่านสกอร์ขั้นสูง 2
  ดศอพ๖๑๕ : การอำนวยเพลงขั้นสูง ๑ 2
  ดศอพ๖๑๖ : การอำนวยเพลงขั้นสูง ๒ 2
  ดศอพ๖๑๗ : การอำนวยเพลงขั้นสูง ๓ 2
  ดศอพ๖๑๘ : การอำนวยเพลงขั้นสูง ๔ 2
     ข. วิชาเอกการประพันธ์ดนตรี
  ดศทพ๖๑๔ : เคาน์เตอร์พอยท์ 2
  ดศทพ๖๑๖ : การเรียบเรียงสำหรับวงออร์เคสตราในศตวรรษที่ ๒๐ 2
  ดศทพ๖๒๑ : แนวดนตรีร่วมสมัย 2
  ดศทพ๖๒๘ : การประพันธ์ดนตรีขั้นสูง ๑ 2
  ดศทพ๖๒๙ : การประพันธ์ดนตรีขั้นสูง ๒ 2
  ดศทพ๖๓๐ : การประพันธ์ดนตรีขั้นสูง ๓ 2
  ดศทพ๖๓๑ : การประพันธ์ดนตรีขั้นสูง ๔ 2
     ก. วิชาเอกการแสดงดนตรี
  ดศดน๗๑๖ : ปฏิบัติรวมวงเล็ก ๑ 2
  ดศดน๗๑๗ : ปฏิบัติรวมวงเล็ก ๒ 2
  ดศดน๗๑๙ : ปฏิบัติรวมวงใหญ่ ๑ 2
  ดศดน๗๒๐ : ปฏิบัติรวมวงใหญ่ ๒ 2
  ดศดน๗๓๐ : ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอกขั้นสูง ๑ 2
  ดศดน๗๓๑ : ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอกขั้นสูง ๒ 2
  ดศดน๗๓๒ : ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอกขั้นสูง ๓ 2
  ดศดน๗๓๓ : ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอกขั้นสูง ๔ 2
  ดศดน๗๘๑ : วรรณกรรมเครื่องดนตรีเอก ๑ 2
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
  ดศขส๖๐๕ : วรรณกรรมอาร์ตซอง 2
  ดศขส๖๐๖ : วรรณกรรมอุปรากร 2
  ดศดน๗๐๓ : การสอนปฏิบัติดนตรีขั้นสูง ๑ 2
  ดศดน๗๐๔ : การสอนปฏิบัติดนตรีขั้นสูง ๒ 2
  ดศดน๗๐๕ : หัวข้อศึกษาเฉพาะ ๑ 2
  ดศดน๗๐๖ : หัวข้อศึกษาเฉพาะ ๒ 2
  ดศดน๗๐๗ : การศึกษาด้วยตนเอง ๑ 2
  ดศดน๗๐๘ : การศึกษาด้วยตนเอง ๒ 2
  ดศดน๗๑๐ : วรรณกรรมเครื่องดนตรีรอง 2
  ดศดน๗๑๑ : สัมมนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 2
  ดศดน๗๑๒ : วรรณกรรมวงดนตรีเชมเบอร์ ๒ 2
  ดศดน๗๑๓ : ปฏิบัติเครื่องดนตรีโท ๑ 2
  ดศดน๗๑๘ : ปฏิบัติรวมวงเล็ก ๓ 2
  ดศดน๗๒๑ : ปฏิบัติรวมวงใหญ่ ๓ 2
  ดศดน๗๘๔ : ปฏิบัติเครื่องดนตรีโท ๒ 2
  ดศดน๗๘๗ : ปฏิบัติเครื่องดนตรีโท ๓ 2
  ดศดน๗๘๙ : วรรณกรรมเครื่องดนตรีเอก๓ 2
  ดศดน๗๙๒ : วรรณกรรมวงดนตรีเชมเบอร์ ๑ 2
  ดศทพ๖๑๘ : ออร์เคสเตรชั่นขั้นสูง 2
  ดศทพ๖๒๒ : สัมมนาทฤษฎีดนตรี 2
  ดศทพ๖๒๓ : สัมมนาการประพันธ์ดนตรี 2
  ดศทพ๖๒๖ : หัวข้อศึกษาในการสอนทฤษฎีดนตรี 2
  ดศทพ๖๒๗ : หัวข้อศึกษาในประวัติของทฤษฎีดนตรี 2
  ดศทอ๖๐๒ : การแปรทำนองดนตรีไทย 2
  ดศทอ๖๐๓ : การวิเคราะห์ดนตรีไทย 2
  ดศทอ๖๐๖ : สัมมนาดนตรีกับศาสนาและพิธีกรรม 2
  ดศทอ๖๐๗ : การควบคุมวงดนตรีไทย 2
  ดศลพ๖๐๑ : ดนตรีและละครเพลง ๑ 2
  ดศลพ๖๐๒ : ดนตรีและละครเพลง ๒ 2
  ดศอพ๖๐๕ : การอำนวยเพลงวงขับร้องประสานเสียง 2
  ดศอพ๖๐๖ : การอำนวยเพลงสำหรับวงเครื่องเป่า 2
  ดศอพ๖๐๗ : การอำนวยเพลงสำหรับวงออเคสตรา 2
  ดศอพ๖๐๘ : หลักการอำนวยเพลง 2
  ดศอพ๖๐๙ : การปฏิบัติอำนวยเพลง๑ 2
  ดศอพ๖๑๐ : การปฏิบัติอำนวยเพลง ๒ 2
  ดศอพ๖๑๑ : หัวข้อศึกษาดุริยวรรณกรรมวงเครื่องลม 2
  ดศอพ๖๑๒ : หัวข้อศึกษาดุริยวรรณกรรมวงออร์เคสตรา 2
  ดศอพ๖๑๓ : หัวข้อศึกษาดุริยวรรณกรรมวงขับร้องประสานเสียง 2
  ดศอพ๖๑๔ : การตีความบทเพลงและการแสดงสำหรับนักดนตรี 2
  วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
  ดศดน๗๙๙ : วิทยานิพนธ์และการแสดงดนตรีระดับดุษฎีบัณฑิต 36

  ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

  สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

  สอบถามข้อมูล