ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
เว็บไซต์ http://www.music.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต()

วิชาเอก

 • วิชาเอกการแสดงดนตรีและการสอนดนตรี
 • วิชาเอกการประพันธ์ดนตรี
 • วิชาเอกการอำนวยเพลง
 • วิชาเอกการบรรเลงเปียโนประกอบ
 • วิชาเอกดนตรีแจ๊ส
 • คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

  โครงสร้างหลักสูตร

  แผน ก แบบ ก๒
  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
  หมวดวิชาแกน 4            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ 16            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 38            หน่วยกิต
  แผน ข
  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
  หมวดวิชาแกน 4            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ 16            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12            หน่วยกิต
  สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 38            หน่วยกิต

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


  - นักแสดงดนตรีที่มีความเชี่ยวชาญในการแสดงดนตรีคลาสสิก การแสดงดนตรีไทย หรือ การแสดง ดนตรีแจ๊ส
  - อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติเครื่องดนตรีหรือการร้องเพลงหรือทฤษฏีดนตรี
  - นักประพันธ์ดนตรี
  - วาทยากร
  - อาชีพที่เกี่ยวข้องกับดนตรี เช่น อุตสาหกรรมทางดนตรี สิ่งพิมพ์ด้านดนตรี สื่อสารมวลชน การบริหาร จัดการด้านดนตรี ห้องสมุดดนตรี พิพิธภัณฑ์ดนตรี นักวิจารณ์ดนตรี การบันทึกเสียง เป็นต้น

  รายวิชาในหลักสูตร

  แผน ก แบบ ก2

  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
  ดศดจ๕๑๑ : ภาพรวมของประวัติศาสตร์ดนตรีแจ๊ส 1
  ดศดจ๕๑๒ : ทบทวนทฤษฎีดนตรีแจ๊ส 1
  ดศดว๕๒๑ : ภาพรวมของประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตก 1
  ดศดว๕๒๒ : ภาพรวมของประวัติศาสตร์ดนตรีไทย 1
  ดศทพ๕๓๐ : ทบทวนทฤษฎีดนตรีตะวันตก 1
  ดศทอ๕๑๒ : ทบทวนทฤษฎีดนตรีไทย 1
  หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
  ดศดน๕๐๑ : ระเบียบวิธีวิจัยดนตรี 2
  ดศดน๕๐๒ : สัมมนาวิจัยดนตรี ๑ 2
  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
     ก. วิชาเอกการแสดงดนตรีและการสอนดนตรี
  ดศดน๕๐๙ : ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๑ 2
  ดศดน๕๑๖ : ปฏิบัติรวมวงเล็ก ๑ 2
  ดศดน๕๑๗ : ปฏิบัติรวมวงเล็ก ๒ 2
  ดศดน๕๑๙ : ปฏิบัติรวมวงใหญ่ ๑ 2
  ดศดน๕๒๐ : ปฏิบัติรวมวงใหญ่ ๒ 2
  ดศดน๕๒๗ : การสอนปฏิบัติดนตรี ๑ 2
  ดศดน๕๕๒ : ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๒ 2
  ดศดน๕๕๓ : ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๓ 2
  ดศดน๕๕๗ : ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๔ 2
  ดศดน๕๖๖ : การฝึกสอน 2
  ดศดษ๕๐๓ : หลักการเรียนรู้และการสอนวิชาดนตรี 2
     ค. วิชาเอกการอำนวยเพลง
  ดศดน๕๘๑ : วรรณกรรมเครื่องดนตรีเอก ๑ 2
  ดศดน๕๘๘ : วรรณกรรมเครื่องดนตรีเอก ๒ 2
  ดศดษ๕๐๓ : หลักการเรียนรู้และการสอนวิชาดนตรี 2
  ดศทพ๕๒๕ : การอ่านสกอร์ 2
  ดศอพ๕๐๑ : การอำนวยเพลง ๑ 2
  ดศอพ๕๐๒ : การอำนวยเพลง ๒ 2
  ดศอพ๕๐๓ : การอำนวยเพลง ๓ 2
  ดศอพ๕๐๔ : การอำนวยเพลง ๔ 2
     ง. วิชาเอกการบรรเลงเปียโนประกอบ
  ดศขส๕๐๕ : วรรณกรรมอาร์ทซอง 2
  ดศปน505 : ทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบ 2
  ดศปน๕๐๑ : การบรรเลงเปียโนประกอบ ๑ 2
  ดศปน๕๐๒ : การบรรเลงเปียโนประกอบ ๒ 2
  ดศปน๕๐๓ : การบรรเลงเปียโนประกอบ ๓ 2
  ดศปน๕๐๔ : การบรรเลงเปียโนประกอบ ๔ 2
  ดศปน๕๐๖ : ทักษะการขับร้องประกอบ 2
  ดศปน๕๐๗ : วรรณกรรมดนตรีเชมเบอร์สำหรับเครื่องคีย์บอร์ด 2
     จ. วิชาเอกดนตรีแจ๊ส
  ดศดจ๕๐๖ : สัมมนาการประพันธ์และเรียบเรียงดนตรีแจ๊ส 2
  ดศดจ๕๐๙ : สัมมนาคีตปฏิภาณในดนตรีแจ๊ส 2
  ดศดน๕๐๙ : ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๑ 2
  ดศดน๕๑๖ : ปฏิบัติรวมวงเล็ก ๑ 2
  ดศดน๕๑๗ : ปฏิบัติรวมวงเล็ก ๒ 2
  ดศดน๕๕๒ : ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๒ 2
  ดศดน๕๕๓ : ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๓ 2
  ดศดน๕๕๗ : ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๔ 2
     ข. วิชาเอกการประพันธ์ดนตรี
  ดศทพ๕๐๓ : การประพันธ์ดนตรี ๑ 2
  ดศทพ๕๐๔ : การประพันธ์ดนตรี ๒ 2
  ดศทพ๕๐๕ : การประพันธ์ดนตรี ๓ 2
  ดศทพ๕๐๖ : การประพันธ์ดนตรี ๔ 2
  ดศทพ๕๒๔ : การสอนการประพันธ์ดนตรี 2
  ดศทพ๕๒๗ : ดุริยวรรณกรรมดนตรีร่วมสมัย 2
  ดศทพ๕๒๘ : การประพันธ์ดนตรีแนวอิเล็กทรอนิกส์ 2
  ดสทพ๕๑๘ : ออร์เคสเตรชั่นขั้นสูง 2
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
     กลุ่มวิชาเลือกอื่นๆ
  ดศขส๕๐๔ : การทบทวนการออกเสียงสำหรับนักร้อง 2
  ดศดจ๕๐๔ : สไตล์ดนตรีแจ๊สและการวิเคราะห์ 2
  ดศดจ๕๐๕ : วรรณกรรมดนตรีแจ๊สขั้นสูง 2
  ดศดจ๕๐๗ : การสอนดนตรีแจ๊ส ๑ 2
  ดศดจ๕๐๘ : การสอนดนตรีแจ๊ส ๒ 2
  ดศดจ๕๑๐ : การสำรวจเทคนิคการปฏิบัติเครื่องดนตรีแจ๊ส 2
  ดศดน๕๐๓ : สัมมนาวิจัยดนตรี ๒ 2
  ดศดน๕๐๔ : สัมมนาดนตรี 2
  ดศดน๕๐๕ : หัวข้อศึกษาเฉพาะ ๑ 2
  ดศดน๕๐๖ : หัวข้อศึกษาเฉพาะ ๒ 2
  ดศดน๕๐๗ : การศึกษาด้วยตนเอง ๑ 2
  ดศดน๕๐๘ : การศึกษาด้วยตนเอง ๒ 2
  ดศดน๕๑๓ : ปฏิบัติเครื่องดนตรีโท ๑ 2
  ดศดน๕๑๘ : ปฏิบัติรวมวงเล็ก ๓ 2
  ดศดน๕๒๑ : ปฏิบัติรวมวงใหญ่ ๓ 2
  ดศดน๕๒๗ : การสอนปฏิบัติดนตรี ๑ 2
  ดศดน๕๒๘ : การสอนปฏิบัติดนตรี ๒ 2
  ดศดน๕๒๙ : การปรับและซ่อมเครื่องดนตรี 2
  ดศดน๕๘๔ : ปฏิบัติเครื่องดนตรีโท ๒ 2
  ดศดน๕๘๗ : ปฏิบัติเครื่องดนตรีโท ๓ 2
  ดศดน๕๙๓ : ศาสตร์การแสดงดนตรี 2
  ดศดษ๕๐๙ : สัมมนาการสอนดนตรีรวมวงตะวันตก 2
  ดศดษ๕๑๓ : สัมมนาการสอนดนตรีตามแนวซูซูกิ 2
  ดศดษ๕๑๔ : สัมมนาการสอนดนตรีตามแนวโคดาย 2
  ดศดษ๕๑๖ : สัมมนาการสอนดนตรีตามแนวดาลโครซ 2
  ดศทพ๕๐๗ : การวิเคราะห์ดนตรีศตวรรษที่ ๒๐ 2
  ดศทพ๕๐๙ : การอ่านวรรณกรรมทฤษฎีดนตรี 2
  ดศทพ๕๑๐ : การสอนทฤษฎีดนตรี ๑ 2
  ดศทพ๕๑๑ : การสอนทฤษฎีดนตรี ๒ 2
  ดศทพ๕๑๖ : การเรียบเรียงสำหรับวงออร์เคสตราในศตวรรษที่ ๒๐ 2
  ดศทพ๕๑๗ : หลักการประพันธ์ดนตรี 2
  ดศทพ๕๑๙ : ทฤษฎีดนตรีวิเคราะห์ 2
  ดศทพ๕๒๐ : การสอนโสตทักษะ 2
  ดศทพ๕๒๒ : สัมมนาทฤษฎีดนตรี 2
  ดศทพ๕๒๓ : สัมมนาการประพันธ์ดนตรี 2
  ดศทพ๕๒๙ : สัมมนาการวิเคราะห์ดนตรี 2
  ดศทพ๕๓๑ : ทักษะนักดนตรีสำหรับระดับบัณฑิตศึกษา 2
  ดศทอ๕๐๔ : การสอนรวมวงไทยสำหรับชั้นประถมศึกษา 2
  ดศทอ๕๐๕ : การสอนเครื่องดนตรีไทยในระดับครูดนตรี 2
  ดศทอ๕๐๗ : การควบคุมวงดนตรีไทย 2
  ดศทอ๕๐๘ : การสอนปี่พาทย์ไทย ๑ 2
  ดศทอ๕๐๙ : การสอนปี่พาทย์ไทย ๒ 2
  ดศทอ๕๑๐ : การสอนวงมโหรี ๑ 2
  ดศทอ๕๑๑ : การสอนวงมโหรี ๒ 2
  ดศปน๕๐๘ : การปรับเสียงและการซ่อมเปียโน 2
  ดศปน๕๐๙ : การสอนเปียโนกลุ่ม 2
  ดศลพ๕๐๑ : ดนตรีกับการแสดง ๑ 2
  ดศลพ๕๐๒ : ดนตรีกับการแสดง ๒ 2
  ดศอพ๕๐๕ : การอำนวยเพลงวงขับร้องประสานเสียง 2
  ดศอพ๕๐๖ : การอำนวยเพลงสำหรับวงเครื่องเป่า 2
  ดศอพ๕๐๗ : การอำนวยเพลงสำหรับวงออร์เคสตรา 2
  ดศอพ๕๐๘ : หลักการอำนวยเพลง 2
  ดษดษ๕๑๕ : สัมมนาการสอนดนตรีตามแนวออร์ฟ 2
     กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ดนตรี
  ดศขส๕๐๖ : วรรณกรรมอุปรากร 2
  ดศดจ๕๐๕ : วรรณกรรมดนตรีแจ๊สขั้นสูง 2
  ดศดน๕๘๙ : วรรณกรรมเครื่องดนตรีเอก ๓ 2
  ดศดน๕๙๒ : วรรณกรรมวงดนตรีเชมเบอร์ ๑ 2
  ดศดน๖๑๒ : วรรณกรรมวงดนตรีเชมเบอร์ ๒ 2
  ดศดว๕๐๗ : สัมมนาดนตรีในประเทศไทย 2
  ดศดว๕๑๑ : ดนตรีในยุคโบราณ 2
  ดศดว๕๑๒ : ดนตรีในช่วงคอมมอนแพร็คทิส 2
  ดศดว๕๑๓ : ดนตรีในยุคศตวรรษที่ ๒๐ และ ๒๑ 2
  ดศดว๕๑๔ : บทวิจารณ์และประวัติศาสตร์ดนตรี 2
  ดศดว๕๑๖ : ดนตรีไทยร่วมสมัย 2
  ดศดว๕๒๓ : ดนตรีไทยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2
  ดศทอ๕๐๖ : สัมมนาดนตรีกับศาสนาและพิธีกรรม 2
     กลุ่มวิชาทฤษฎีดนตรี
  ดศดจ๕๐๔ : สไตล์ดนตรีแจ๊สและการวิเคราะห์ 2
  ดศดว๕๑๗ : สัมมนาดนตรีพื้นบ้านไทย 2
  ดศทพ๕๑๒ : การวิเคราะห์ดนตรี เอโทนอลและการวิเคราะห์ดนตรีด้วยทฤษฎีเซ็ท 2
  ดศทพ๕๑๓ : ประวัติทฤษฎีดนตรี 2
  ดศทพ๕๑๔ : เคาน์เตอร์พอยท์ 2
  ดศทพ๕๑๕ : การวิเคราะห์แบบเชงแกเรียน 2
  ดศทพ๕๒๖ : สัมมนาการประพันธ์และทฤษฎีดนตรีในศตวรรษที่ ๒๐ และ ๒๑ 2
  ดศทพ๕๓๒ : องค์ประกอบทฤษฎีโซนาตา 2
  ดศทอ๕๐๒ : การแปรทำนองดนตรีไทย 2
  ดศทอ๕๐๓ : การวิเคราะห์ดนตรีไทย 2
  วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
  ดศดน๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

  แผน ข

  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
  ดศดจ๕๑๑ : ภาพรวมของประวัติศาสตร์ดนตรีแจ๊ส 1
  ดศดจ๕๑๒ : ทบทวนทฤษฎีดนตรีแจ๊ส 1
  ดศดว๕๒๑ : ภาพรวมของประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตก 1
  ดศดว๕๒๒ : ภาพรวมของประวัติศาสตร์ดนตรีไทย 1
  ดศทพ๕๓๐ : ทบทวนทฤษฎีดนตรีตะวันตก 1
  ดศทอ๕๑๒ : ทบทวนทฤษฎีดนตรีไทย 1
  หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
  ดศดน๕๐๑ : ระเบียบวิธีวิจัยดนตรี 2
  ดศดน๕๐๒ : สัมมนาวิจัยดนตรี ๑ 2
  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
     ก. วิชาเอกการแสดงดนตรีและการสอนดนตรี
  ดศดน๕๐๙ : ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๑ 2
  ดศดน๕๑๖ : ปฏิบัติรวมวงเล็ก ๑ 2
  ดศดน๕๑๗ : ปฏิบัติรวมวงเล็ก ๒ 2
  ดศดน๕๑๙ : ปฏิบัติรวมวงใหญ่ ๑ 2
  ดศดน๕๒๐ : ปฏิบัติรวมวงใหญ่ ๒ 2
  ดศดน๕๒๗ : การสอนปฏิบัติดนตรี ๑ 2
  ดศดน๕๕๒ : ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๒ 2
  ดศดน๕๕๓ : ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๓ 2
  ดศดน๕๕๗ : ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๔ 2
  ดศดน๕๖๖ : การฝึกสอน 2
  ดศดษ๕๐๓ : หลักการเรียนรู้และการสอนวิชาดนตรี 2
     ค. วิชาเอกการอำนวยเพลง
  ดศดน๕๘๑ : วรรณกรรมเครื่องดนตรีเอก ๑ 2
  ดศดน๕๘๘ : วรรณกรรมเครื่องดนตรีเอก ๒ 2
  ดศดษ๕๐๓ : หลักการเรียนรู้และการสอนวิชาดนตรี 2
  ดศทพ๕๒๕ : การอ่านสกอร์ 2
  ดศอพ๕๐๑ : การอำนวยเพลง ๑ 2
  ดศอพ๕๐๒ : การอำนวยเพลง ๒ 2
  ดศอพ๕๐๓ : การอำนวยเพลง ๓ 2
  ดศอพ๕๐๔ : การอำนวยเพลง ๔ 2
     ง. วิชาเอกการบรรเลงเปียโนประกอบ
  ดศขส๕๐๕ : วรรณกรรมอาร์ทซอง 2
  ดศปน505 : ทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบ 2
  ดศปน๕๐๑ : การบรรเลงเปียโนประกอบ ๑ 2
  ดศปน๕๐๒ : การบรรเลงเปียโนประกอบ ๒ 2
  ดศปน๕๐๓ : การบรรเลงเปียโนประกอบ ๓ 2
  ดศปน๕๐๔ : การบรรเลงเปียโนประกอบ ๔ 2
  ดศปน๕๐๖ : ทักษะการขับร้องประกอบ 2
  ดศปน๕๐๗ : วรรณกรรมดนตรีเชมเบอร์สำหรับเครื่องคีย์บอร์ด 2
     จ. วิชาเอกดนตรีแจ๊ส
  ดศดจ๕๐๖ : สัมมนาการประพันธ์และเรียบเรียงดนตรีแจ๊ส 2
  ดศดจ๕๐๙ : สัมมนาคีตปฏิภาณในดนตรีแจ๊ส 2
  ดศดน๕๐๙ : ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๑ 2
  ดศดน๕๑๖ : ปฏิบัติรวมวงเล็ก ๑ 2
  ดศดน๕๑๗ : ปฏิบัติรวมวงเล็ก ๒ 2
  ดศดน๕๕๒ : ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๒ 2
  ดศดน๕๕๓ : ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๓ 2
  ดศดน๕๕๗ : ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๔ 2
     ข. วิชาเอกการประพันธ์ดนตรี
  ดศทพ๕๐๓ : การประพันธ์ดนตรี ๑ 2
  ดศทพ๕๐๔ : การประพันธ์ดนตรี ๒ 2
  ดศทพ๕๐๕ : การประพันธ์ดนตรี ๓ 2
  ดศทพ๕๐๖ : การประพันธ์ดนตรี ๔ 2
  ดศทพ๕๒๔ : การสอนการประพันธ์ดนตรี 2
  ดศทพ๕๒๗ : ดุริยวรรณกรรมดนตรีร่วมสมัย 2
  ดศทพ๕๒๘ : การประพันธ์ดนตรีแนวอิเล็กทรอนิกส์ 2
  ดสทพ๕๑๘ : ออร์เคสเตรชั่นขั้นสูง 2
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
     กลุ่มวิชาเลือกอื่นๆ
  ดศขส๕๐๔ : การทบทวนการออกเสียงสำหรับนักร้อง 2
  ดศดจ๕๐๔ : สไตล์ดนตรีแจ๊สและการวิเคราะห์ 2
  ดศดจ๕๐๕ : วรรณกรรมดนตรีแจ๊สขั้นสูง 2
  ดศดจ๕๐๗ : การสอนดนตรีแจ๊ส ๑ 2
  ดศดจ๕๐๘ : การสอนดนตรีแจ๊ส ๒ 2
  ดศดจ๕๑๐ : การสำรวจเทคนิคการปฏิบัติเครื่องดนตรีแจ๊ส 2
  ดศดน๕๐๓ : สัมมนาวิจัยดนตรี ๒ 2
  ดศดน๕๐๔ : สัมมนาดนตรี 2
  ดศดน๕๐๕ : หัวข้อศึกษาเฉพาะ ๑ 2
  ดศดน๕๐๖ : หัวข้อศึกษาเฉพาะ ๒ 2
  ดศดน๕๐๗ : การศึกษาด้วยตนเอง ๑ 2
  ดศดน๕๐๘ : การศึกษาด้วยตนเอง ๒ 2
  ดศดน๕๑๓ : ปฏิบัติเครื่องดนตรีโท ๑ 2
  ดศดน๕๑๘ : ปฏิบัติรวมวงเล็ก ๓ 2
  ดศดน๕๒๑ : ปฏิบัติรวมวงใหญ่ ๓ 2
  ดศดน๕๒๗ : การสอนปฏิบัติดนตรี ๑ 2
  ดศดน๕๒๘ : การสอนปฏิบัติดนตรี ๒ 2
  ดศดน๕๒๙ : การปรับและซ่อมเครื่องดนตรี 2
  ดศดน๕๘๔ : ปฏิบัติเครื่องดนตรีโท ๒ 2
  ดศดน๕๘๗ : ปฏิบัติเครื่องดนตรีโท ๓ 2
  ดศดน๕๙๓ : ศาสตร์การแสดงดนตรี 2
  ดศดษ๕๐๙ : สัมมนาการสอนดนตรีรวมวงตะวันตก 2
  ดศดษ๕๑๓ : สัมมนาการสอนดนตรีตามแนวซูซูกิ 2
  ดศดษ๕๑๔ : สัมมนาการสอนดนตรีตามแนวโคดาย 2
  ดศดษ๕๑๖ : สัมมนาการสอนดนตรีตามแนวดาลโครซ 2
  ดศทพ๕๐๗ : การวิเคราะห์ดนตรีศตวรรษที่ ๒๐ 2
  ดศทพ๕๐๙ : การอ่านวรรณกรรมทฤษฎีดนตรี 2
  ดศทพ๕๑๐ : การสอนทฤษฎีดนตรี ๑ 2
  ดศทพ๕๑๑ : การสอนทฤษฎีดนตรี ๒ 2
  ดศทพ๕๑๖ : การเรียบเรียงสำหรับวงออร์เคสตราในศตวรรษที่ ๒๐ 2
  ดศทพ๕๑๗ : หลักการประพันธ์ดนตรี 2
  ดศทพ๕๑๙ : ทฤษฎีดนตรีวิเคราะห์ 2
  ดศทพ๕๒๐ : การสอนโสตทักษะ 2
  ดศทพ๕๒๒ : สัมมนาทฤษฎีดนตรี 2
  ดศทพ๕๒๓ : สัมมนาการประพันธ์ดนตรี 2
  ดศทพ๕๒๙ : สัมมนาการวิเคราะห์ดนตรี 2
  ดศทพ๕๓๑ : ทักษะนักดนตรีสำหรับระดับบัณฑิตศึกษา 2
  ดศทอ๕๐๔ : การสอนรวมวงไทยสำหรับชั้นประถมศึกษา 2
  ดศทอ๕๐๕ : การสอนเครื่องดนตรีไทยในระดับครูดนตรี 2
  ดศทอ๕๐๗ : การควบคุมวงดนตรีไทย 2
  ดศทอ๕๐๘ : การสอนปี่พาทย์ไทย ๑ 2
  ดศทอ๕๐๙ : การสอนปี่พาทย์ไทย ๒ 2
  ดศทอ๕๑๐ : การสอนวงมโหรี ๑ 2
  ดศทอ๕๑๑ : การสอนวงมโหรี ๒ 2
  ดศปน๕๐๘ : การปรับเสียงและการซ่อมเปียโน 2
  ดศปน๕๐๙ : การสอนเปียโนกลุ่ม 2
  ดศลพ๕๐๑ : ดนตรีกับการแสดง ๑ 2
  ดศลพ๕๐๒ : ดนตรีกับการแสดง ๒ 2
  ดศอพ๕๐๕ : การอำนวยเพลงวงขับร้องประสานเสียง 2
  ดศอพ๕๐๖ : การอำนวยเพลงสำหรับวงเครื่องเป่า 2
  ดศอพ๕๐๗ : การอำนวยเพลงสำหรับวงออร์เคสตรา 2
  ดศอพ๕๐๘ : หลักการอำนวยเพลง 2
  ดษดษ๕๑๕ : สัมมนาการสอนดนตรีตามแนวออร์ฟ 2
     กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ดนตรี
  ดศขส๕๐๖ : วรรณกรรมอุปรากร 2
  ดศดจ๕๐๕ : วรรณกรรมดนตรีแจ๊สขั้นสูง 2
  ดศดน๕๘๙ : วรรณกรรมเครื่องดนตรีเอก ๓ 2
  ดศดน๕๙๒ : วรรณกรรมวงดนตรีเชมเบอร์ ๑ 2
  ดศดน๖๑๒ : วรรณกรรมวงดนตรีเชมเบอร์ ๒ 2
  ดศดว๕๐๗ : สัมมนาดนตรีในประเทศไทย 2
  ดศดว๕๑๑ : ดนตรีในยุคโบราณ 2
  ดศดว๕๑๒ : ดนตรีในช่วงคอมมอนแพร็คทิส 2
  ดศดว๕๑๓ : ดนตรีในยุคศตวรรษที่ ๒๐ และ ๒๑ 2
  ดศดว๕๑๔ : บทวิจารณ์และประวัติศาสตร์ดนตรี 2
  ดศดว๕๑๖ : ดนตรีไทยร่วมสมัย 2
  ดศดว๕๒๓ : ดนตรีไทยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2
  ดศทอ๕๐๖ : สัมมนาดนตรีกับศาสนาและพิธีกรรม 2
     กลุ่มวิชาทฤษฎีดนตรี
  ดศดจ๕๐๔ : สไตล์ดนตรีแจ๊สและการวิเคราะห์ 2
  ดศดว๕๑๗ : สัมมนาดนตรีพื้นบ้านไทย 2
  ดศทพ๕๑๒ : การวิเคราะห์ดนตรี เอโทนอลและการวิเคราะห์ดนตรีด้วยทฤษฎีเซ็ท 2
  ดศทพ๕๑๓ : ประวัติทฤษฎีดนตรี 2
  ดศทพ๕๑๔ : เคาน์เตอร์พอยท์ 2
  ดศทพ๕๑๕ : การวิเคราะห์แบบเชงแกเรียน 2
  ดศทพ๕๒๖ : สัมมนาการประพันธ์และทฤษฎีดนตรีในศตวรรษที่ ๒๐ และ ๒๑ 2
  ดศทพ๕๓๒ : องค์ประกอบทฤษฎีโซนาตา 2
  ดศทอ๕๐๒ : การแปรทำนองดนตรีไทย 2
  ดศทอ๕๐๓ : การวิเคราะห์ดนตรีไทย 2
  สารนิพนธ์ หน่วยกิต
  ดศดน๖๘๖ : โครงการแสดงดนตรีระดับมหาบัณฑิต 6