ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี 

ข้อมูลหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
เว็บไซต์ http://www.music.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ดนตรี)

วิชาเอก

 • วิชาเอกดนตรีวิทยา
 • วิชาเอกดนตรีศึกษา
 • วิชาเอกธุรกิจดนตรี
 • วิชาเอกดนตรีบำบัด
 • คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

  โครงสร้างหลักสูตร

  แผน ก แบบ ก๒
  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
  หมวดวิชาแกน 8            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ 14            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4            หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 38            หน่วยกิต
  แผน ข
  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
  หมวดวิชาแกน 8            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ 14            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 10            หน่วยกิต
  สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 38            หน่วยกิต

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


  - ผู้เชี่ยวชาญและผู้สอนทางดนตรีในสถาบันการศึกษาในระดับการศึกษาพื้นฐาน ถึงระดับปริญญาตรีทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน
  - นักวิจัยดนตรีในสถาบันต่าง ๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมศิลปากร
  - นักวิชาการดนตรีบำบัด นักวิชาการดนตรี และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง
  - ผู้ประกอบกิจการด้านดนตรีที่ปรึกษาธุรกิจดนตรี อุตสาหกรรมดนตรี

  รายวิชาในหลักสูตร

  แผน ก แบบ ก2

  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
     วิชาปรับพื้นฐานสำหรับวิชาเอกธุรกิจดนตรี
  ดศธด๕๐๑ : กรอบความคิดทางธุรกิจดนตรี 2
  ดศธด๕๐๒ : สุนทรียศาสตร์ในการฟังดนตรี 2
     วิชาปรับพื้นฐานสำหรับวิชาเอกดนตรีบำบัด
  ดศดบ๕๐๑ : หลักการของดนตรีบำบัด 2
  ดศดบ๕๐๒ : ทักษะการเป็นผู้นำกลุ่มในดนตรีบำบัด 2
     วิชาปรับพื้นฐานทั่วไป
  ดศดว๕๒๑ : ภาพรวมของประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตก 1
  ดศดว๕๒๒ : ภาพรวมของประวัติศาสตร์ดนตรีไทย 1
  ดศทพ๕๓๐ : ทบทวนทฤษฎีดนตรีตะวันตก 1
  ดศทอ๕๑๒ : ทบทวนทฤษฎีดนตรีไทย 1
  หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
  ดศดน๕๐๑ : ระเบียบวิธีวิจัยดนตรี 2
  ดศดน๕๐๒ : สัมมนาวิจัยดนตรี ๑ 2
  ดศดน๕๐๓ : สัมมนาวิจัยดนตรี ๒ 2
  ดศดน๕๐๔ : สัมมนาดนตรี 2
  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
     วิชาเอกดนตรีวิทยา
  ดศดว๕๐๓ : หลักดนตรีวิทยา 2
  ดศดว๕๐๔ : หลักมานุษยดนตรีวิทยา 2
  ดศดว๕๐๕ : ดนตรีภาคสนามและการสังเคราะห์ดนตรี 2
  ดศดว๕๐๖ : การบันทึกโน้ตและการวิเคราะห์ดนตรี 2
  ดศดว๕๐๗ : สัมมนาดนตรีในประเทศไทย 2
  ดศดว๕๐๘ : ดนตรีในเอเซีย 2
  ดศดว๕๐๙ : ประวัติและวรรณกรรมดนตรีตะวันตก 2
     วิชาเอกดนตรีศึกษา
  ดศดษ๕๐๑ : ปรัชญาดนตรีศึกษา 2
  ดศดษ๕๐๒ : หลักสูตรดนตรีศึกษา 2
  ดศดษ๕๐๓ : หลักการเรียนรู้และการสอนวิชาดนตรี 2
  ดศดษ๕๐๔ : ประเมินผลทางการศึกษาดนตรี 2
  ดศดษ๕๐๕ : จิตวิทยาดนตรีศึกษา 2
  ดศดษ๕๐๖ : นวัตกรรมและเทคโนโลยีดนตรีศึกษา 2
  ดศดษ๕๐๗ : วิจัยดนตรีศึกษา 2
     วิชาเอกธุรกิจดนตรี
  ดศธด๕๐๓ : การบริหารการเงินและการหาแหล่งทุนทางธุรกิจดนตรี 2
  ดศธด๕๐๔ : การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในธุรกิจดนตรี 2
  ดศธด๕๐๕ : การสร้างมูลค่าในธุรกิจดนตรี 2
  ดศธด๕๐๗ : นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจดนตรี 2
  ดศธด๕๐๘ : นวัตกรรมและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมดนตรี 2
  ดศธด๕๑๗ : ภาวะผู้นำและจริยธรรมในธุรกิจดนตรี 2
  ดศธด๕๑๘ : กลยุทธ์การตลาดดนตรี 2
     วิชาเอกดนตรีบำบัด
  ดศดบ๕๐๓ : ปรัชญาและทฤษฏีทางดนตรีบำบัด 2
  ดศดบ๕๐๕ : เทคนิคทางคลินิกในดนตรีบำบัดสำหรับเด็ก 2
  ดศดบ๕๐๖ : เทคนิคทางคลินิกในดนตรีบำบัดสำหรับผู้ใหญ่ 2
  ดศดบ๕๐๗ : การปฏิบัติงานดนตรีบำบัด 2
  ดศดบ๕๐๘ : การฝึกงานทางดนตรีบำบัด ๑ 2
  ดศดบ๕๐๙ : การฝึกงานทางดนตรีบำบัด ๒ 2
  ดสดบ๕๐๔ : พัฒนาการมนุษย์และการเรียนรู้ทางดนตรี 2
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
  ดศดน๕๐๗ : การศึกษาด้วยตนเอง ๑ 2
  ดศดน๕๐๘ : การศึกษาด้วยตนเอง ๒ 2
  ดศดน๕๙๔ : หัวข้อศึกษาเฉพาะด้านดนตรี ๑ 2
  ดศดน๕๙๕ : หัวข้อศึกษาเฉพาะด้านดนตรี ๒ 2
  ดศดบ๕๑๐ : ดนตรีบำบัดในการฟื้นฟูสุขภาพ 2
  ดศดบ๕๑๑ : ดนตรีบำบัดในผู้ป่วยเด็ก 2
  ดศดบ๕๑๓ : ดนตรีบำบัดในกลุ่มจิตเวช 2
  ดศดบ๕๑๔ : ดนตรีบำบัดเพื่อพัฒนาระบบประสาท 2
  ดศดบ๕๑๕ : ดนตรีบำบัดสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายและผู้ที่สูญเสีย 2
  ดศดบ๕๑๖ : การวิจัยทางคลินิกในสาขาดนตรีบำบัด 2
  ดศดบ๕๑๗ : การปรึกษาสำหรับนักดนตรีบำบัด 2
  ดศดว๕๑๐ : สำนักดนตรีไทย 2
  ดศดว๕๑๑ : ดนตรีในยุคโบราณ 2
  ดศดว๕๑๒ : ดนตรีในช่วงคอมมอนแพร็คทิส 2
  ดศดว๕๑๓ : ดนตรีในยุคศตวรรษที่ ๒๐ และ ๒๑ 2
  ดศดว๕๑๔ : บทวิจารณ์และประวัติศาสตร์ดนตรี 2
  ดศดว๕๑๖ : ดนตรีไทยร่วมสมัย 2
  ดศดว๕๑๗ : สัมมนาดนตรีพื้นบ้านไทย 2
  ดศดว๕๑๘ : ประวัติอุปรากรตะวันตก 2
  ดศดว๕๑๙ : สัมมนาดนตรีนานาชาติ 2
  ดศดว๕๒๐ : สัมมนาดนตรีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2
  ดศดว๕๒๓ : ดนตรีไทยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2
  ดศดษ๕๐๘ : ดนตรีระดับมัธยมศึกษา 2
  ดศดษ๕๐๙ : สัมมนาการสอนดนตรีรวมวงตะวันตก 2
  ดศดษ๕๑๐ : สัมมนาการสอนดนตรีไทย 2
  ดศดษ๕๑๑ : ดนตรีศึกษาสำหรับเด็กพิศษ 2
  ดศดษ๕๑๒ : การปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาดนตรีในสถานศึกษา 2
  ดศดษ๕๑๓ : สัมมนาการสอนดนตรีตามแนวซูซูกิ 2
  ดศดษ๕๑๔ : สัมมนาการสอนดนตรีตามแนวโคดาย 2
  ดศดษ๕๑๖ : สัมมนาการสอนดนตรีตามแนวดาลโครซ 2
  ดศดษ๕๑๗ : นวัตกรรมการสอนดนตรีสำหรับเด็กเล็ก 2
  ดศดษ๕๑๘ : การบริหารและการนิเทศทางดนตรีศึกษา 2
  ดศดษ๕๑๙ : ดนตรีในระดับประถมศึกษา 2
  ดศดษ๕๒๐ : การพัฒนาดนตรีสู่ชุมชน 2
  ดศดษ๕๒๑ : ศิลปะการจัดกระบวนการเรียนรู้และการจัดชั้นเรียนดนตรี 2
  ดศธด๕๑๐ : การผลิตสื่อทางดนตรี 2
  ดศธด๕๑๑ : กลยุทธ์การจัดการศิลปิน 2
  ดศธด๕๑๒ : กลยุทธ์ธุรกิจดนตรีระดับสากล 2
  ดศธด๕๑๓ : การเจรจาต่อรองและการสื่อสารในธุรกิจดนตรี 2
  ดศธด๕๑๔ : การขายสินค้าดนตรี 2
  ดศธด๕๑๕ : การจัดการแสดงดนตรี 2
  ดศธด๕๑๖ : ระบบสารสนเทศขั้นสูงเพื่อการจัดการธุรกิจดนตรี 2
  ดศธด๕๑๙ : การเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดนตรี 2
  ดศศท๕๐๑ : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาการดนตรี 2
  ดษดษ๕๑๕ : สัมมนาการสอนดนตรีตามแนวออร์ฟ 2
  วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
  ดศดน๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

  แผน ข

  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
     วิชาปรับพื้นฐานสำหรับวิชาเอกดนตรีบำบัด
  ดศดบ๕๐๑ : หลักการของดนตรีบำบัด 2
  ดศดบ๕๐๒ : ทักษะการเป็นผู้นำกลุ่มในดนตรีบำบัด 2
     วิชาปรับพื้นฐานทั่วไป
  ดศดว๕๒๑ : ภาพรวมของประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตก 1
  ดศดว๕๒๒ : ภาพรวมของประวัติศาสตร์ดนตรีไทย 1
  ดศทพ๕๓๐ : ทบทวนทฤษฎีดนตรีตะวันตก 1
  ดศทอ๕๑๒ : ทบทวนทฤษฎีดนตรีไทย 1
  หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
  ดศดน๕๐๑ : ระเบียบวิธีวิจัยดนตรี 2
  ดศดน๕๐๒ : สัมมนาวิจัยดนตรี ๑ 2
  ดศดน๕๐๓ : สัมมนาวิจัยดนตรี ๒ 2
  ดศดน๕๐๔ : สัมมนาดนตรี 2
  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
     วิชาเอกดนตรีวิทยา
  ดศดว๕๐๓ : หลักดนตรีวิทยา 2
  ดศดว๕๐๔ : หลักมานุษยดนตรีวิทยา 2
  ดศดว๕๐๕ : ดนตรีภาคสนามและการสังเคราะห์ดนตรี 2
  ดศดว๕๐๖ : การบันทึกโน้ตและการวิเคราะห์ดนตรี 2
  ดศดว๕๐๗ : สัมมนาดนตรีในประเทศไทย 2
  ดศดว๕๐๘ : ดนตรีในเอเซีย 2
  ดศดว๕๐๙ : ประวัติและวรรณกรรมดนตรีตะวันตก 2
     วิชาเอกดนตรีศึกษา
  ดศดษ๕๐๑ : ปรัชญาดนตรีศึกษา 2
  ดศดษ๕๐๒ : หลักสูตรดนตรีศึกษา 2
  ดศดษ๕๐๓ : หลักการเรียนรู้และการสอนวิชาดนตรี 2
  ดศดษ๕๐๔ : ประเมินผลทางการศึกษาดนตรี 2
  ดศดษ๕๐๕ : จิตวิทยาดนตรีศึกษา 2
  ดศดษ๕๐๖ : นวัตกรรมและเทคโนโลยีดนตรีศึกษา 2
  ดศดษ๕๐๗ : วิจัยดนตรีศึกษา 2
     วิชาเอกดนตรีบำบัด
  ดศดบ๕๐๓ : ปรัชญาและทฤษฏีทางดนตรีบำบัด 2
  ดศดบ๕๐๕ : เทคนิคทางคลินิกในดนตรีบำบัดสำหรับเด็ก 2
  ดศดบ๕๐๖ : เทคนิคทางคลินิกในดนตรีบำบัดสำหรับผู้ใหญ่ 2
  ดศดบ๕๐๗ : การปฏิบัติงานดนตรีบำบัด 2
  ดศดบ๕๐๘ : การฝึกงานทางดนตรีบำบัด ๑ 2
  ดศดบ๕๐๙ : การฝึกงานทางดนตรีบำบัด ๒ 2
  ดสดบ๕๐๔ : พัฒนาการมนุษย์และการเรียนรู้ทางดนตรี 2
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
  ดศดน๕๐๗ : การศึกษาด้วยตนเอง ๑ 2
  ดศดน๕๐๘ : การศึกษาด้วยตนเอง ๒ 2
  ดศดน๕๙๔ : หัวข้อศึกษาเฉพาะด้านดนตรี ๑ 2
  ดศดน๕๙๕ : หัวข้อศึกษาเฉพาะด้านดนตรี ๒ 2
  ดศดบ๕๑๐ : ดนตรีบำบัดในการฟื้นฟูสุขภาพ 2
  ดศดบ๕๑๑ : ดนตรีบำบัดในผู้ป่วยเด็ก 2
  ดศดบ๕๑๓ : ดนตรีบำบัดในกลุ่มจิตเวช 2
  ดศดบ๕๑๔ : ดนตรีบำบัดเพื่อพัฒนาระบบประสาท 2
  ดศดบ๕๑๕ : ดนตรีบำบัดสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายและผู้ที่สูญเสีย 2
  ดศดบ๕๑๖ : การวิจัยทางคลินิกในสาขาดนตรีบำบัด 2
  ดศดบ๕๑๗ : การปรึกษาสำหรับนักดนตรีบำบัด 2
  ดศดว๕๑๐ : สำนักดนตรีไทย 2
  ดศดว๕๑๑ : ดนตรีในยุคโบราณ 2
  ดศดว๕๑๒ : ดนตรีในช่วงคอมมอนแพร็คทิส 2
  ดศดว๕๑๓ : ดนตรีในยุคศตวรรษที่ ๒๐ และ ๒๑ 2
  ดศดว๕๑๔ : บทวิจารณ์และประวัติศาสตร์ดนตรี 2
  ดศดว๕๑๖ : ดนตรีไทยร่วมสมัย 2
  ดศดว๕๑๗ : สัมมนาดนตรีพื้นบ้านไทย 2
  ดศดว๕๑๘ : ประวัติอุปรากรตะวันตก 2
  ดศดว๕๑๙ : สัมมนาดนตรีนานาชาติ 2
  ดศดว๕๒๐ : สัมมนาดนตรีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2
  ดศดว๕๒๓ : ดนตรีไทยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2
  ดศดษ๕๐๘ : ดนตรีระดับมัธยมศึกษา 2
  ดศดษ๕๐๙ : สัมมนาการสอนดนตรีรวมวงตะวันตก 2
  ดศดษ๕๑๐ : สัมมนาการสอนดนตรีไทย 2
  ดศดษ๕๑๑ : ดนตรีศึกษาสำหรับเด็กพิศษ 2
  ดศดษ๕๑๒ : การปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาดนตรีในสถานศึกษา 2
  ดศดษ๕๑๓ : สัมมนาการสอนดนตรีตามแนวซูซูกิ 2
  ดศดษ๕๑๔ : สัมมนาการสอนดนตรีตามแนวโคดาย 2
  ดศดษ๕๑๖ : สัมมนาการสอนดนตรีตามแนวดาลโครซ 2
  ดศดษ๕๑๗ : นวัตกรรมการสอนดนตรีสำหรับเด็กเล็ก 2
  ดศดษ๕๑๘ : การบริหารและการนิเทศทางดนตรีศึกษา 2
  ดศดษ๕๑๙ : ดนตรีในระดับประถมศึกษา 2
  ดศดษ๕๒๐ : การพัฒนาดนตรีสู่ชุมชน 2
  ดศดษ๕๒๑ : ศิลปะการจัดกระบวนการเรียนรู้และการจัดชั้นเรียนดนตรี 2
  ดศธด๕๑๐ : การผลิตสื่อทางดนตรี 2
  ดศธด๕๑๑ : กลยุทธ์การจัดการศิลปิน 2
  ดศธด๕๑๒ : กลยุทธ์ธุรกิจดนตรีระดับสากล 2
  ดศธด๕๑๓ : การเจรจาต่อรองและการสื่อสารในธุรกิจดนตรี 2
  ดศธด๕๑๔ : การขายสินค้าดนตรี 2
  ดศธด๕๑๕ : การจัดการแสดงดนตรี 2
  ดศธด๕๑๖ : ระบบสารสนเทศขั้นสูงเพื่อการจัดการธุรกิจดนตรี 2
  ดศธด๕๑๙ : การเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดนตรี 2
  ดศศท๕๐๑ : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาการดนตรี 2
  ดษดษ๕๑๕ : สัมมนาการสอนดนตรีตามแนวออร์ฟ 2
  สารนิพนธ์ หน่วยกิต
  ดศดน๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6