ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
เว็บไซต์ http://www.music.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ดนตรี)

วิชาเอก

 • วิชาเอกดนตรีวิทยา
 • วิชาเอกดนตรีศึกษา
 • วิชาเอกธุรกิจดนตรี
 • วิชาเอกดนตรีบำบัด
 • คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

  โครงสร้างหลักสูตร

  แบบ ๑.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
  แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
  หมวดวิชาแกน 4            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ 6            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 2            หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  ผู้ที่สำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพได้ตามวิชาเอกของตน ได้แก่


  - นักวิจัยดนตรีและสาขาที่เกี่ยวข้อง ในองค์กรหรือสถาบันต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน นักวิจารณ์ดนตรี นักเขียนคอลัมนิสต์ทางดนตรี นักวิเคราะห์ดนตรีและอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักวิชาการดนตรี ในสถาบันต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน
  - ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ให้ความรู้ นักวิชาการดนตรี ที่ปรึกษาหรือบุคคลากรทางการศึกษาด้านดนตรี ของสถาบันการศึกษาทุกระดับ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
  - ผู้ประกอบกิจการธุรกิจการศึกษาดนตรี ที่ปรึกษาด้านดนตรีของสถาบันการศึกษาทุกระดับ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน
  - อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับดนตรี

  รายวิชาในหลักสูตร

  ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

  สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

  สอบถามข้อมูล