ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
เว็บไซต์ http://www.music.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ดนตรี)

วิชาเอก

 • วิชาเอกดนตรีวิทยา
 • วิชาเอกดนตรีศึกษา
 • วิชาเอกธุรกิจดนตรี
 • วิชาเอกดนตรีบำบัด
 • คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

  โครงสร้างหลักสูตร

  แบบ ๒
  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
  หมวดวิชาแกน 6            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ 6            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4            หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 52            หน่วยกิต

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  ผู้ที่สำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพได้ตามวิชาเอกของตน ได้แก่


  - วิชาเอกดนตรีวิทยา สามารถประกอบอาชีพ นักวิจัยดนตรีในสถาบันการศึกษาทุกระดับ หรือในสถาบันวิจัยต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน อาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักวิชาการดนตรี เช่น นักเขียนด้านศิลปะและวัฒนธรรมดนตรี
  - วิชาเอกดนตรีศึกษา สามารถประกอบอาชีพอาจารย์ผู้สอนวิชาดนตรี นักการศึกษาและที่ปรึกษาด้านดนตรีของสถาบันการศึกษา
  - นักวิจัยดนตรีในสถาบันการศึกษาทุกระดับหรือในสถาบันวิจัยต่างๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน
  - ผู้ประกอบกิจการด้านดนตรีที่ปรึกษาด้านดนตรีของสถาบันการศึกษาทุกระดับทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน
  - อาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักวิชาการดนตรี

  รายวิชาในหลักสูตร

  แบบ 2

  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
     ก. วิชาปรับพื้นฐานสำหรับวิชาเอกดนตรีวิทยา
  ดศดว๕๒๔ : แนวคิดทางดนตรีวิทยา 1
  ดศดว๕๒๕ : แนวคิดทางมานุษยดนตรีวิทยา 1
     ข. วิชาปรับพื้นฐานสำหรับวิชาเอกดนตรีศึกษา
  ดศดษ๕๒๒ : ภาพรวมปรัชญาดนตรีศึกษา 1
  ดศดษ๖๓๖ : หลักสูตรและการประเมินผลทางดนตรีศึกษา 1
     วิชาปรับพื้นฐานตามเกณฑ์การสอบเข้า
  ดศดว๖๔๑ : ประวัติศาสตร์ดนตรีระดับบัณฑิตศึกษา 1
  ดศทพ๖๓๒ : ทฤษฎีและการวิเคราะห์ดนตรีระดับบัณฑิตศึกษา 1
  หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
  ดศดน๗๐๑ : ระเบียบวิธีวิจัยดนตรีเชิงปริมาณ 2
  ดศดน๗๐๒ : ระเบียบวิธีวิจัยดนตรีเชิงคุณภาพและแบบผสม 2
  ดศดว๖๔๐ : โครงงานดนตรีในระดับดุษฎีบัณฑิต 2
  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
     วิชาเอกดนตรีวิทยา
  ดศดว๖๔๓ : ทัศนะและประเด็นร่วมสมัยในดนตรีวิทยา 2
  ดศดว๖๔๖ : ประเด็นศึกษางานวิจัยในดนตรีตะวันออก 2
  ดศดว๖๔๗ : ประเด็นศึกษางานวิจัยในดนตรีตะวันตก 2
     วิชาเอกดนตรีศึกษา
  ดศดษ๖๒๖ : การบริหารการดนตรีในสถาบันการศึกษา 2
  ดศดษ๖๓๗ : ทัศนะและประเด็นร่วมสมัยในดนตรีศึกษา 2
  ดศดษ๖๔๑ : สัมมนาการสอนดนตรีในระดับอุดมศึกษา 2
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
  ดศดน๗๑๕ : หัวข้อศึกษาเฉพาะ 2
  ดศดน๗๒๒ : การศึกษาด้วยตนเอง 2
  ดศดว๖๒๔ : การสอนดนตรีวิทยา 2
  ดศดว๖๓๐ : สัมมนาดนตรีกับสังคม 2
  ดศดว๖๓๑ : สัมมนามรดกดนตรีนานาชาติ 2
  ดศดว๖๔๒ : สัมมนางานวิจัยทางดนตรีวิทยาระดับดุษฎีบัณฑิต 2
  ดศดว๖๔๔ : สัมมนาประวัติวรรณกรรมดนตรีตะวันตก 2
  ดศดว๖๔๕ : หลักการเขียนงานวิจัยและงานวิชาการด้านดนตรี 2
  ดศดว๖๕๐ : สื่อและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่องานวิจัยดนตรี 2
  ดศดว๖๕๑ : การจัดการวัฒนธรรมการดนตรี 2
  ดศดษ๖๐๙ : สัมมนาการสอนดนตรีรวมวงตะวันตก 2
  ดศดษ๖๑๑ : ดนตรีศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ 2
  ดศดษ๖๓๐ : สัมมนาครูดนตรีศึกษา 2
  ดศดษ๖๓๑ : สัมมนาดนตรีศึกษาอาเซียน 2
  ดศดษ๖๓๘ : สัมมนางานวิจัยทางดนตรีศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 2
  ดศดษ๖๓๙ : ดนตรีศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม 2
  ดศดษ๖๔๐ : ดนตรีศึกษาสำหรับผู้สูงวัย 2
  ดศดษ๖๔๒ : การปฏิบัติงานดนตรีศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 2
  ดศทพ๖๒๕ : สัมมนาประวัติทฤษฎีดนตรี 2
  วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
  ดศดน๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

  ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

  สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่