ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน วิทยาลัยศาสนศึกษา
เว็บไซต์ http://www.crs.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ศาสนศึกษา)

วิชาเอก

 • วิชาเอกศาสนศึกษา
 • วิชาเอกพุทธศาสนาและสังคม
 • วิชาเอกพุทธศาสนาและอิสลาม
 • จุดเด่นของหลักสูตร


  - หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านศาสนศึกษาที่เน้น องค์ความรู้เนื้อหาสาระ ทฤษฎี ปรัชญา คำสอนของศาสนาต่างๆ ทั้งในรูปแบบการปฎิบัติที่มีศัทธาเป็น พื้นฐานและในรูปแบบทาง "วิทยาศาสตร์" ที่เป็นปรนัยวิสัย
  - หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรนานาชาติ และใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน โดยคณาจารย์ไทย และเชียวชาญชาวต่างชาติ
  - เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกศึกษา และวิจัยในสาขาวิชาเอก ใน 2 วิชาเอก คือ Religious Studies และ Buddhism and Society
  - วิทยาลัยศาสนศึกษาเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าด้านพุทธศาสนา (หนังสือและงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนา) และงานวิจัยของหลักสูตรเป็นประเด็นทางด้านศาสนาและเป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่มีการวิจัยมาก่อน
  - คณาจารย์ของหลักสูตรเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญชาวต่าง ประเทศที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก มีความรู้ ความสามารถ มีชื่อเสียงทางด้านวิชาการเกี่ยวกับ ศาสนศึกษาและมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
  - หลักสูตรที่ปรับปรุงฉบับนี้ได้ปรับระยะเวลาการเรียนการสอน จาก 2 ปี เป็น 1 ปี 6 เดือน ทำให้นักศึกษา สามารถสำเร็จการศึกษาภายในกำหนดเวลา
  - หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรใหม่ที่เปิดสอนในปี 2552 และมีผู้สำเร็จการศึกษาสาามารถต่อยอดการศึกษา ในระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกา
  - นักศึกษาของหลักสูตรเป็นฑราวาส และพระภิกษุชาวไทยและชาวต่างชาติทำให้นักศึกษาได้มีโอกาส แลกเปลี่ยน ความรู้ ทัศนคติ ความต่างและความเหมือนของขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม
  - มีการจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เป็นพระภิกษุและสามเณร ตลอดจนอาหารพร้อมที่พักอาศัย ทั้งพระสงฑ์ชาวไทยและต่างชาติ ตลอดระยะเวลาการศึกษาเล่าเรียนในหลักสูตร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  - หลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จริง ด้านศาสนศึกษาจากการศึกษา ดูงานนอกสถานที่
  - สถานที่ตั้ง อาคารเรียน บริเวณ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม สงบเงียบ สวนต้นไม้ร่มรื่น ภฺมิทัศน์สวยงาม เหมาะสมกับเป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียน และผ่อนคลายของนักศึกษา

  คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

  โครงสร้างหลักสูตร

  แผน ก แบบ ก๒
  หมวดวิชาแกน 9            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ 3            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12            หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


  - นักวิชาการ ด้านศาสนา คุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรม
  - พระอาจารย์ พระธรรมฑูต
  - วิทยากร ด้านศาสนา คุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรม

  รายวิชาในหลักสูตร

  แผน ก แบบ ก2

  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
  ศศศศ๕๕๒ : แนวความคิดหลักในศาสนศึกษา 3
  ศศศศ๕๕๓ : พื้นฐานแห่งศาสนศึกษา ประวัติศาสตร์และทฤษฏี 3
  ศศศศ๕๕๔ : วิธีวิจัยในศาสนศึกษา 3
  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
     วิชาเอกศาสนศึกษา
  ศศศศ๕๕๕ : ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของศาสนา 3
     วิชาเอกพุทธศาสนาและสังคม
  ศศศศ๕๖๔ : คำแนะนำในการศึกษาพระพุทธศาสนาเชิงวิชาการ ประวัติศาสตร์และหลักการ 3
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
     วิชาเอกศาสนศึกษา
  ศศศศ๕๕๖ : ศาสนา อำนาจ และการเมือง 3
  ศศศศ๕๕๗ : ศาสนจริยศาสตร์ของสงครามและสันติภาพ 3
  ศศศศ๕๕๘ : ศาสนาและการรักษาเยียวยา 3
  ศศศศ๕๕๙ : ศาสนาและวิทยาศาสตร์การรู้คิด 3
  ศศศศ๕๖๐ : ศาสนาและวิทยาศาสตร์ 3
  ศศศศ๕๖๑ : ศาสนาเทวนิยม ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม และศาสนาฮินดู 3
  ศศศศ๕๖๒ : สตรีในศาสนประเพณี 3
  ศศศศ๕๖๓ : การศึกษาอิสระในศาสนศึกษา 3
     วิชาเอกพุทธศาสนาและสังคม
  ศศศศ๕๖๕ : ประเด็นในสังคมพุทธร่วมสมัย 3
  ศศศศ๕๖๖ : วัดพุทธและสังคมเถรวาท 3
  ศศศศ๕๖๗ : การนำเสนอทัศนศิลป์ของพุทธศาสนา 3
  ศศศศ๕๖๘ : พุทธศาสนาในเอเชียอาคเนย์ 3
  ศศศศ๕๖๙ : พุทธศาสนาในเอเชียตะวันออก 3
  ศศศศ๕๗๐ : พุทธศาสนาในประเทศตะวันตก 3
  ศศศศ๕๗๑ : พุทธศาสนาในประเทศไทย 3
  ศศศศ๕๗๒ : การศึกษาอิสระในพุทธศาสนาและสังคม 3
     วิชาเอกพุทธศาสนาและอิสลาม
  ศศศศ๕๗๔ : พุทธ-อิสลาม ความสัมพันธ์ในอดีตและปัจจุบัน 3
  ศศศศ๕๗๕ : ศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม ศึกษาเชิงเปรียบเทียบ 3
  ศศศศ๕๗๖ : การประชุมเชิงปฏิบัติการในประเด็นความสัมพันธ์พุทธ-มุสลิมร่วมสมัย 3
  ศศศศ๕๗๗ : การแบ่งแยกนิกายและความเคลื่อนไหวในการปฏิรูปศาสนาในศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม 3
  ศศศศ๕๗๘ : การศึกษาอิสระในพุทธศาสนาและมุสลิม 3
  วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
  ศศศศ๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12
  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
     วิชาเอกพุทธศาสนาและอิสลาม
  ศศศศ๕๗๓ : ความเคลื่อนไหวของการเผชิญหน้าระหว่างศาสนา 3