ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน วิทยาลัยศาสนศึกษา
เว็บไซต์ http://www.crs.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ศาสนศึกษา)

วิชาเอก

 • วิชาเอกพุทธศาสตร์ศึกษา
 • วิชาเอกศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • จุดเด่นของหลักสูตร


  - หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านศาสนศึกษาที่เน้น องค์ความรู้ เนื้อหาสาระ ทฤษฎี ปรัชญา คำสอนของศาสนาต่างๆ ทั้งในรูปแบบการปฎิบัติที่มีศรัทธาเป็น พื้นฐานและในรูปแบบทาง "วิทยาศาสตร์" ที่เป็นปรนัยวิสัย
  - หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรนานาชาติและใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน โดยคณะจารย์ไทย และผู้เชียวชาญชาวต่างประเทศ
  - เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกศึกษาและวิจัยในสาขาวิชาเอก 4 สาขาวิชาเอก คือ พุทธศาสตร์ศึกษา (Buddhist Studies), ศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Religion in Southeast Asia) ศาสนาและวิทยาศาสตร์ (Religion and Science) และศาสนาและจิตวิทยา (Religion and Psychology)
  - วิทยาลัยศาสนศึกษาเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าด้านพุทธศาสนา (หนังสือและงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนา) และงานวิจัยของหลักสูตรเป็นประเด็นทางด้านศาสนาศึกษาและเป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่มีการวิจัยมาก่อน
  - คณาจารย์ของหลักสูตรเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์และผู้เชียวชาญชาวต่าง ประเทศทีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก มีความรู้ ความสามารถ มีชื่อเสียงทางด้านวิชาการเกี่ยวกับศาสนศึกษา และมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับในรดับชาติและนานาชาติ
  - นักศึกษาของหลักสูตรเป็นฆราวาสและพระภิกษุชาวไทยและชาวต่างชาติ ทำให้นักศึกษาได้มีโอกาส แลกเปลี่ยน ความรู้ ทัศนคติ ความแตกต่างและความเหมือนของขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม
  - มีการจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เป็นพระภิกษุและสามเณร ตลอดจนอาหารพร้อมที่พักอาศัย ทั้งพระสงฑ์ชาวไทยและต่างชาติ ตลอดระยะเวลาการศึกษาเล่าเรียนในหลักสูตร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  - หลักสูตรเปิดโอกาสให้นักษาได้รับความรู้และประสบการณ์จริง ด้านศาสนศึกษาจากการศึกษาดูงาน นอกสถานที่
  - สถานที่ตั้ง อาคารเรียน บริเวณ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม สงบเงียบ สวนต้นไม้ร่มรื่น ภูมิทัศน์สวยงาม เหมาะสมกับเป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนและผ่อนคลายของนักศึกษา

  คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

  โครงสร้างหลักสูตร

  แบบ ๑
  วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
  แบบ ๒
  แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
  หมวดวิชาแกน 3            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ (ตามวิชาเอก) 6            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9            หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 54            หน่วยกิต
  แบบ ๒.๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
  หมวดวิชาแกน 12            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ (ตามวิชาเอก) 6            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12            หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 78            หน่วยกิต

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


  - นักวิชาการ ด้านศาสนา คุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรม
  - พระอาจารย์ พระธรรมฑูต
  - ผู้เชี่ยวชาญในสถาบันอุดมศึกษาในรายวิชาของหลักสูตรด้านศาสนา คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม
  - วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ด้านศาสนา คุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรม
  - นักวิจัย

  รายวิชาในหลักสูตร

  แบบ 1

  วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
  ศศศศ๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48

  แบบ 2

  หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
     สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
  ศศศศ๕๕๒ : แนวความคิดหลักในศาสนศึกษา 3
  ศศศศ๕๕๓ : พื้นฐานแห่งศาสนศึกษา ประวัติศาสตร์และทฤษฏี 3
  ศศศศ๕๕๔ : วิธีวิจัยในศาสนศึกษา 3
  ศศศศ๖๔๕ : แนวทางร่วมสมัยเพื่อการศึกษาศาสนา 3
     สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท
  ศศศศ๖๔๕ : แนวทางร่วมสมัยเพื่อการศึกษาศาสนา 3
  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
     วิชาเอกพุทธศาสตร์ศึกษา
  ศศศศ๖๔๖ : พุทธศาสนาอินเดีย 3
  ศศศศ๖๔๗ : มานุษยวิทยาของพุทธศาสนาเถรวาท 3
     วิชาเอกศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  ศศศศ๖๕๗ : การคงอยู่ของพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3
  ศศศศ๖๕๘ : การคงอยู่ของศาสนาอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
     วิชาเอกพุทธศาสตร์ศึกษา
  ศศศศ๖๔๘ : พุทธปรัชญา 3
  ศศศศ๖๔๙ : ทฤษฎีและการปฏิบัติสมาธิแบบศาสนาพุทธ 3
  ศศศศ๖๕๐ : จริยศาสตร์พุทธศาสนา 3
  ศศศศ๖๕๑ : การสอนพุทธศาสนานิกายเถรวาท 3
  ศศศศ๖๕๒ : ศาสนาพุทธ อำนาจ และการเมือง ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3
  ศศศศ๖๕๓ : สองทัศนะแห่งจิต พุทธศาสนาและวิทยาการปัญญา 3
  ศศศศ๖๕๔ : พุทธศาสนาญี่ปุ่น 3
  ศศศศ๖๕๕ : การศึกษาอิสระในพุทธศาสตร์ศึกษา 3
  ศศศศ๖๕๖ : ภาษาบาลีเพื่อการปฏิบัติการ 3
     วิชาเอกศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  ศศศศ๖๕๙ : ศาสนา การเมือง และอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3
  ศศศศ๖๖๐ : ความเชื่อจิตวิญญาณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3
  ศศศศ๖๖๑ : การพัฒนาร่วมสมัยในความสัมพันธ์พุทธศาสนา-อิสลาม 3
  ศศศศ๖๖๒ : ความเคลื่อนไหวศาสนาใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3
  ศศศศ๖๖๓ : ศาสนาแบบชนเผ่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3
  ศศศศ๖๖๔ : ประวัติศาสตร์ศาสนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3
  ศศศศ๖๖๕ : การศึกษาอิสระในศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3
  วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
  ศศศศ๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36
  ศศศศ๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48

  ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

  สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

  สอบถามข้อมูล