ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน วิทยาลัยราชสุดา
เว็บไซต์ http://www.rs.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ)

จุดเด่นของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่เน้นการบูรณาการ การสร้างสรรค์นวัตกรรม หรือองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ เป็นการผสม ผสานทั้งแบบแผนการแพทย์และสังคมเข้าด้วยกัน (Medical and social model) เพื่อให้ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของสังคมไทยและสังคมโลกบนพื้นฐาน ของการคำนึงถึงศักดิ์ศรี ความเท่าเทียม และสิทธิพลเมืองของคนพิการ

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๒
หมวดวิชาบังคับ 10            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 50            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
- นักวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
- ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
รสคพ๗๐๕ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2
รสคพ๗๐๖ : การวิจัยและนวัตกรรมด้านความพิการ 2
รสคพ๗๐๗ : สัมมนาเชิงบูรณาการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2
รสคพ๗๐๘ : การเสริมพลังคนพิการและสังคมบูรณาการ 2
รสคพ๗๐๙ : คนพิการกับการเข้าถึง 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
รสคพ๗๑๐ : จริยธรรม สิทธิ และนโยบายด้านคนพิการเชิงวิพากษ์ 2
รสคพ๗๑๒ : ความพิการ โลกาภิวัตน์ และบริบทพลวัต 2
รสคพ๗๑๖ : การจัดการบริการสุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
รสคพ๗๒๑ : การวิจัยเชิงคุณภาพด้านความพิการ 2
รสคพ๗๒๓ : การฟื้นฟูสมรรถภาพโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเชิงวิพากษ์ 2
รสคพ๗๒๕ : การวิจัยเชิงปริมาณด้านความพิการและสถิติขั้นสูง 2
รสคพ๗๒๖ : ความพิการและผู้สูงอายุ 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
รสคพ๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่