ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน วิทยาลัยราชสุดา
เว็บไซต์ http://www.rs.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ)

จุดเด่นของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่เน้นการบูรณาการ การสร้างสรรค์นวัตกรรม หรือองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ เป็นการผสม ผสานทั้งแบบแผนการแพทย์และสังคมเข้าด้วยกัน (Medical and social model) เพื่อให้ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของสังคมไทยและสังคมโลกบนพื้นฐาน ของการคำนึงถึงศักดิ์ศรี ความเท่าเทียม และสิทธิพลเมืองของคนพิการ

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

								   
							 ๑. สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
๒. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐
๓. มีผลคะแนนภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
๔. มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับคนพิการไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือมีผลงานวิจัย งานวิชาการอื่นๆ ด้านคนพิการ อย่างน้อย ๑ เรื่อง	
๕. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย							 							 							 
							 
							 

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๒
หมวดวิชาบังคับ 10            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 50            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
- นักวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
- ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
รสคพ๗๐๕ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2
รสคพ๗๐๖ : การวิจัยและนวัตกรรมด้านความพิการ 2
รสคพ๗๐๗ : สัมมนาเชิงบูรณาการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2
รสคพ๗๐๘ : การเสริมพลังคนพิการและสังคมบูรณาการ 2
รสคพ๗๐๙ : คนพิการกับการเข้าถึง 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
รสคพ๗๑๐ : จริยธรรม สิทธิ และนโยบายด้านคนพิการเชิงวิพากษ์ 2
รสคพ๗๑๒ : ความพิการ โลกาภิวัตน์ และบริบทพลวัต 2
รสคพ๗๑๖ : การจัดการบริการสุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
รสคพ๗๒๑ : การวิจัยเชิงคุณภาพด้านความพิการ 2
รสคพ๗๒๓ : การฟื้นฟูสมรรถภาพโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเชิงวิพากษ์ 2
รสคพ๗๒๕ : การวิจัยเชิงปริมาณด้านความพิการและสถิติขั้นสูง 2
รสคพ๗๒๖ : ความพิการและผู้สูงอายุ 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
รสคพ๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36