ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 

ข้อมูลหลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน วิทยาลัยราชสุดา
เว็บไซต์ http://www.rs.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(การศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ)

จุดเด่นของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่เน้นการให้ผู้เรียนปรับมุมมองในการพัฒนาบุคคลที่มีความพิการ รู้จักคิดนอกกรอบ เพื่อพัฒนาคนพิการตลอดช่วงชีวิต โดยใช้การศึกษาเป็นฐาน

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 20            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 38            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ 20            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 38            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิชาการทางการศึกษาพิเศษ
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษาอุดมศึกษา

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
รสกพ๕๐๕ : ปฏิบัติการสอนบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 3
รสกพ๕๐๖ : หลักการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 3
รสกพ๕๐๗ : การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 3
รสกพ๕๐๘ : วิทยาระเบียบวิธีการสอนบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 3
รสกพ๕๐๙ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 3
รสกพ๕๑๐ : การจัดการชั้นเรียนและการช่วยเหลือด้านพฤติกรรม 2
รสกพ๖๐๑ : สัมมนาทางการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 1
รสกพ๖๑๖ : บริการสนับสนุนทางการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
รสกพ๖๑๐ : ภาษาและวัฒนธรรมคนหูหนวก 2
รสกพ๖๑๒ : ภาษามือเพื่อการสื่อสาร 2
รสกพ๖๑๕ : การผลิตสื่อทางการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 2
รสกพ๖๑๗ : การแนะแนวและให้คำปรึกษาในสถานศึกษา 2
รสกพ๖๒๔ : ดนตรีสำหรับการศึกษาพิเศษ 2
รสกพ๖๒๕ : การสอนเด็กพิการซ้อนและตาบอดหูหนวก 2
รสกพ๖๒๖ : ครอบครัวศึกษา 2
รสกพ๖๒๗ : การวิจัยเชิงคุณภาพ 2
รสกพ๖๒๘ : สถิติประยุกต์ทางการศึกษา 2
รสกพ๖๓๐ : หัวข้อพิเศษทางการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 2
รสกพ๖๓๑ : การจัดการเรียนการสอนผ่านการเล่น 2
รสกพ๖๓๒ : การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 2
รสกพ๖๓๓ : การสอนบุคคลที่มีภาวะออทิซึมและบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านพฤติกรรมและอารมณ์ 2
รสกพ๖๓๔ : การสอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 2
รสกพ๖๓๕ : การสอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 2
รสกพ๖๓๖ : การสอนบุคคลที่มีปัญญาเลิศและมีพรสวรรค์ 2
รสกพ๖๓๗ : การแนะแนวอาชีพสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 2
รสกพ๖๓๘ : การสอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 2
รสกพ๖๓๙ : การสอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
รสกพ๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
รสกพ๕๐๕ : ปฏิบัติการสอนบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 3
รสกพ๕๐๖ : หลักการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 3
รสกพ๕๐๗ : การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 3
รสกพ๕๐๘ : วิทยาระเบียบวิธีการสอนบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 3
รสกพ๕๐๙ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 3
รสกพ๕๑๐ : การจัดการชั้นเรียนและการช่วยเหลือด้านพฤติกรรม 2
รสกพ๖๐๑ : สัมมนาทางการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 1
รสกพ๖๑๖ : บริการสนับสนุนทางการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
รสกพ๖๑๐ : ภาษาและวัฒนธรรมคนหูหนวก 2
รสกพ๖๑๒ : ภาษามือเพื่อการสื่อสาร 2
รสกพ๖๑๕ : การผลิตสื่อทางการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 2
รสกพ๖๑๗ : การแนะแนวและให้คำปรึกษาในสถานศึกษา 2
รสกพ๖๒๔ : ดนตรีสำหรับการศึกษาพิเศษ 2
รสกพ๖๒๕ : การสอนเด็กพิการซ้อนและตาบอดหูหนวก 2
รสกพ๖๒๖ : ครอบครัวศึกษา 2
รสกพ๖๒๗ : การวิจัยเชิงคุณภาพ 2
รสกพ๖๒๘ : สถิติประยุกต์ทางการศึกษา 2
รสกพ๖๓๐ : หัวข้อพิเศษทางการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 2
รสกพ๖๓๑ : การจัดการเรียนการสอนผ่านการเล่น 2
รสกพ๖๓๒ : การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 2
รสกพ๖๓๓ : การสอนบุคคลที่มีภาวะออทิซึมและบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านพฤติกรรมและอารมณ์ 2
รสกพ๖๓๔ : การสอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 2
รสกพ๖๓๕ : การสอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 2
รสกพ๖๓๖ : การสอนบุคคลที่มีปัญญาเลิศและมีพรสวรรค์ 2
รสกพ๖๓๗ : การแนะแนวอาชีพสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 2
รสกพ๖๓๘ : การสอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 2
รสกพ๖๓๙ : การสอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 2
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
รสกพ๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล