ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์
เว็บไซต์ https://www.eg.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(ระบบขนส่งทางราง)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 15            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ 15            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. Train operation engineering, rail maintenance engineering, and rail transportation consultant 2. Rail transport researcher 3. Railway Engineer / Manager 4. Railway Transport Planners 5. Other engineering work related to transport and unban planning

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วศรร๕๐๑ : สัมมนาระบบขนส่งทางราง 1
วศรร๕๐๑ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการขนส่งทางราง 2
วศรร๕๐๓ : การวางแผนและการจัดการโครงการขนส่งทางราง 3
วศรร๕๐๔ : องค์ประกอบและมาตรฐานระบบราง 3
วศรร๕๐๕ : อาณัติสัญญาณและการเดินรถไฟ 3
วศรร๕๐๖ : หลักการของการออกแบบบริการและบำรุงรักษาสำหรับระบบรถไฟ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วศรร๕๑๑ : สถิติประยุกต์และสถานการณ์จำลองสำหรับการวางแผนระบบราง 3
วศรร๕๑๒ : การวางแผนและจัดตารางการเดินรถ 3
วศรร๕๑๓ : เศรษฐศาสตร์การขนส่งทางราง 3
วศรร๕๑๔ : การวางแผนระบบขนส่งสาธารณะ 3
วศรร๕๑๕ : การวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการเดินทาง 3
วศรร๕๑๖ : การขนส่งและโลจิสติกส์ของสินค้าทางราง 3
วศรร๕๑๗ : การขนส่งอย่างยั่งยืน 3
วศรร๕๒๑ : วิศวกรรมทางรถไฟ 3
วศรร๕๒๒ : การออกแบบและก่อสร้างทางโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ 3
วศรร๕๓๑ : ระบบอินเทอร์เฟซไฟฟ้าและความน่าเชื่อถือของระบบ 3
วศรร๕๓๒ : อาณัติสัญญาณและควบคุมรถไฟ 3
วศรร๕๓๓ : ระบบไฟฟ้าและการลากจูงรถไฟ 3
วศรร๕๓๔ : ระบบไฟฟ้ากำลังสำหรับจ่ายรถไฟ 3
วศรร๕๔๑ : วิศวกรรมล้อเลื่อน 3
วศรร๕๔๒ : พลศาสตร์ขั้นสูง 3
วศรร๕๔๓ : การควบคุมเชิงเส้น 3
วศรร๕๕๑ : ความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์สำหรับระบบราง 3
วศรร๕๕๒ : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเมืองอัจฉริยะ 3
วศรร๕๖๐ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมระบบราง 3
วศรร๕๙๖ : เทเลมาติกส์ในการขนส่งทางรางและสาธารณะ 3
วศรร๕๙๗ : การจัดการโครงการระบบราง 3
วศรร๕๙๘ : การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน 3
วศรร๕๙๙ : การวิเคราะห์การเข้าถึงของคนเดินเท้า 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วศรร๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วศรร๕๐๑ : สัมมนาระบบขนส่งทางราง 1
วศรร๕๐๑ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการขนส่งทางราง 2
วศรร๕๐๓ : การวางแผนและการจัดการโครงการขนส่งทางราง 3
วศรร๕๐๔ : องค์ประกอบและมาตรฐานระบบราง 3
วศรร๕๐๕ : อาณัติสัญญาณและการเดินรถไฟ 3
วศรร๕๐๖ : หลักการของการออกแบบบริการและบำรุงรักษาสำหรับระบบรถไฟ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วศรร๕๑๑ : สถิติประยุกต์และสถานการณ์จำลองสำหรับการวางแผนระบบราง 3
วศรร๕๑๒ : การวางแผนและจัดตารางการเดินรถ 3
วศรร๕๑๓ : เศรษฐศาสตร์การขนส่งทางราง 3
วศรร๕๑๔ : การวางแผนระบบขนส่งสาธารณะ 3
วศรร๕๑๕ : การวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการเดินทาง 3
วศรร๕๑๖ : การขนส่งและโลจิสติกส์ของสินค้าทางราง 3
วศรร๕๑๗ : การขนส่งอย่างยั่งยืน 3
วศรร๕๒๑ : วิศวกรรมทางรถไฟ 3
วศรร๕๒๒ : การออกแบบและก่อสร้างทางโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ 3
วศรร๕๓๑ : ระบบอินเทอร์เฟซไฟฟ้าและความน่าเชื่อถือของระบบ 3
วศรร๕๓๒ : อาณัติสัญญาณและควบคุมรถไฟ 3
วศรร๕๓๓ : ระบบไฟฟ้าและการลากจูงรถไฟ 3
วศรร๕๓๔ : ระบบไฟฟ้ากำลังสำหรับจ่ายรถไฟ 3
วศรร๕๔๑ : วิศวกรรมล้อเลื่อน 3
วศรร๕๔๒ : พลศาสตร์ขั้นสูง 3
วศรร๕๔๓ : การควบคุมเชิงเส้น 3
วศรร๕๕๑ : ความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์สำหรับระบบราง 3
วศรร๕๕๒ : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเมืองอัจฉริยะ 3
วศรร๕๖๐ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมระบบราง 3
วศรร๕๙๖ : เทเลมาติกส์ในการขนส่งทางรางและสาธารณะ 3
วศรร๕๙๗ : การจัดการโครงการระบบราง 3
วศรร๕๙๘ : การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน 3
วศรร๕๙๙ : การวิเคราะห์การเข้าถึงของคนเดินเท้า 3
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
วศรร๖๗๗ : สารนิพนธ์ 6

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิรดล ศิริธร   (ประธานหลักสูตร)
 2. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนภัทร์ วานิชานนท์
 3. รองศาสตราจารย์ ดร. อัศม์เดช วานิชชินชัย
 4. รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงพรรณ กริชชาญชัย
 5. รองศาสตราจารย์ ดร. ภูมินท์ กิระวานิช
 6. รองศาสตราจารย์ ดร. วเรศรา วีระวัฒน์
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรพรรณ เลี่ยงโรคาพาธ
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนัสนี เพียรตระกูล
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมวฤทธิ์ สิงหวิลัย
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศิริ เซียววัฒนกุล
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิทธิโชติ จักรไพวงศ์
 12. อาจารย์ ดร. รวินกานต์ ศรีนนท์
 13. อาจารย์ ดร. เอกชัย วารินศิริรักษ์
 14. อาจารย์ ดร. นทชัย วงษ์ชวลิตกุล

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่