ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์
เว็บไซต์ https://www.eg.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(ระบบขนส่งทางราง)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 15            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ 15            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- วิศวกรวางแผนการเดินรถ วิศวกรซ่อมบำรุงระบบราง และ วิศวกรที่ปรึกษาด้านการวางแผน ระบบขนส่งทางราง
- นักวิจัยระบบขนส่งทางราง

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วศรร๕๐๑ : สัมมนาระบบขนส่งทางราง 1
วศรร๕๐๑ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการขนส่งทางราง 2
วศรร๕๐๓ : การวางแผนและบริหารจัดการโครงการขนส่งทางราง 3
วศรร๕๐๔ : องค์ประกอบและมาตรฐานระบบราง 3
วศรร๕๐๕ : อาณัติสัญญาณและการเดินรถไฟ 3
วศรร๕๐๖ : หลักการของการออกแบบบริการและบำรุงรักษาสำหรับระบบรถไฟ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วศรร๕๑๑ : สถิติประยุกต์และการจำลองสถานการณ์สำหรับการวางแผนระบบราง 3
วศรร๕๑๒ : การวางแผนและจัดตารางการเดินรถ 3
วศรร๕๑๓ : เศรษฐศาสตร์การขนส่งทางราง 3
วศรร๕๑๔ : การวางแผนระบบขนส่งสาธารณะ 3
วศรร๕๑๕ : การวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการเดินทาง 3
วศรร๕๑๖ : การขนส่งและโลจิสติกส์ของสินค้าทางราง 3
วศรร๕๑๗ : การขนส่งอย่างยั่งยืน 3
วศรร๕๑๘ : วัสดุและกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมราง 3
วศรร๕๑๙ : การตรวจสอบและประเมินผลการบำรุงรักษางานโลหะในอุตสาหกรรมระบบราง 3
วศรร๕๒๑ : วิศวกรรมทางรถไฟ 3
วศรร๕๒๒ : การออกแบบและก่อสร้างทางรถไฟ 3
วศรร๕๓๑ : ระบบอินเทอร์เฟซไฟฟ้าและความน่าเชื่อถือของระบบ 3
วศรร๕๓๒ : อาณัติสัญญาณและควบคุมรถไฟ 3
วศรร๕๓๓ : ระบบไฟฟ้าและการลากจูงรถไฟ 3
วศรร๕๓๔ : ระบบไฟฟ้ากำลังสำหรับจ่ายรถไฟ 3
วศรร๕๔๑ : วิศวกรรมล้อเลื่อน 3
วศรร๕๔๒ : พลศาสตร์ขั้นสูง 3
วศรร๕๔๓ : การควบคุมเชิงเส้น 3
วศรร๕๕๑ : ความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์สำหรับระบบราง 3
วศรร๕๕๒ : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเมืองอัจฉริยะ 3
วศรร๕๙๑ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมระบบราง ๑ 3
วศรร๕๙๒ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมระบบราง ๒ 3
วศรร๕๙๓ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมระบบราง ๓ 3
วศรร๕๙๔ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมระบบราง ๔ 3
วศรร๕๙๕ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมระบบราง ๕ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วศรร๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วศรร๕๐๑ : สัมมนาระบบขนส่งทางราง 1
วศรร๕๐๑ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการขนส่งทางราง 2
วศรร๕๐๓ : การวางแผนและบริหารจัดการโครงการขนส่งทางราง 3
วศรร๕๐๔ : องค์ประกอบและมาตรฐานระบบราง 3
วศรร๕๐๕ : อาณัติสัญญาณและการเดินรถไฟ 3
วศรร๕๐๖ : หลักการของการออกแบบบริการและบำรุงรักษาสำหรับระบบรถไฟ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วศรร๕๑๑ : สถิติประยุกต์และการจำลองสถานการณ์สำหรับการวางแผนระบบราง 3
วศรร๕๑๒ : การวางแผนและจัดตารางการเดินรถ 3
วศรร๕๑๓ : เศรษฐศาสตร์การขนส่งทางราง 3
วศรร๕๑๔ : การวางแผนระบบขนส่งสาธารณะ 3
วศรร๕๑๕ : การวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการเดินทาง 3
วศรร๕๑๖ : การขนส่งและโลจิสติกส์ของสินค้าทางราง 3
วศรร๕๑๗ : การขนส่งอย่างยั่งยืน 3
วศรร๕๑๘ : วัสดุและกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมราง 3
วศรร๕๑๙ : การตรวจสอบและประเมินผลการบำรุงรักษางานโลหะในอุตสาหกรรมระบบราง 3
วศรร๕๒๑ : วิศวกรรมทางรถไฟ 3
วศรร๕๒๒ : การออกแบบและก่อสร้างทางรถไฟ 3
วศรร๕๓๑ : ระบบอินเทอร์เฟซไฟฟ้าและความน่าเชื่อถือของระบบ 3
วศรร๕๓๒ : อาณัติสัญญาณและควบคุมรถไฟ 3
วศรร๕๓๓ : ระบบไฟฟ้าและการลากจูงรถไฟ 3
วศรร๕๓๔ : ระบบไฟฟ้ากำลังสำหรับจ่ายรถไฟ 3
วศรร๕๔๑ : วิศวกรรมล้อเลื่อน 3
วศรร๕๔๒ : พลศาสตร์ขั้นสูง 3
วศรร๕๔๓ : การควบคุมเชิงเส้น 3
วศรร๕๕๑ : ความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์สำหรับระบบราง 3
วศรร๕๕๒ : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเมืองอัจฉริยะ 3
วศรร๕๙๑ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมระบบราง ๑ 3
วศรร๕๙๒ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมระบบราง ๒ 3
วศรร๕๙๓ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมระบบราง ๓ 3
วศรร๕๙๔ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมระบบราง ๔ 3
วศรร๕๙๕ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมระบบราง ๕ 3
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
วศรร๖๗๗ : สารนิพนธ์ 6

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล