ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์
เว็บไซต์ http://itm.eg.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

จุดเด่นของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรฯ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มความเชี่ยวชาญ ทักษะการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ ผู้บริหาร สามารถกำหนดทิศทางและรูปแบบมาตรฐานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความ โปร่งใส นำพาประเทศให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๑
แบบ ๑.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท           
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒
แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท           
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 9            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 15            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการทางด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักวิจัยและพัฒนาขั้นสูงทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศตามองค์กรหรือสถาบันของรัฐและเอกชน
- ผู้บริหารองค์กรทางด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ผู้จัดการระบบสารสนเทศขององค์กร
- ที่ปรึกษาระบบสารสนเทศ
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์หรือนักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักเขียนโปรแกรมหรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์
- นักพัฒนาระบบเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล
- นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
- ประกอบธุรกิจส่วนตัวทางด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านสาธารณสุข

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 1

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
วศกส๖๐๐ : สถิติสำหรับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง 3
วศกส๖๐๑ : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท
วศกส๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48

แบบ 2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
วศกส๖๐๐ : สถิติสำหรับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง 3
วศกส๖๐๑ : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรี
วศกส๖๑๐ : การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง 3
วศกส๖๑๑ : กรอบการทำงานขององค์กรและนโยบายขั้นสูง 3
วศกส๖๑๒ : สัมมนาและวิธีวิจัยทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
วศกส๖๑๓ : มาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศสำหรับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
วศกส๖๑๔ : การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
   สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท
วศกส๖๑๐ : การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง 3
วศกส๖๑๑ : กรอบการทำงานขององค์กรและนโยบายขั้นสูง 3
วศกส๖๑๒ : สัมมนาและวิธีวิจัยทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   กลุ่มการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
วศกส๖๓๐ : ธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและการปฎิบัติตามเกณฑ์ 3
วศกส๖๓๑ : การควบคุมภายใน 3
วศกส๖๓๒ : เศรษฐกิจเชิงดิจิทัล 3
วศกส๖๓๓ : เหมืองข้อมูลสำหรับธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 3
วศกส๖๓๔ : กฎหมายธนาคารและการเงิน 3
วศกส๖๓๕ : การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านกลยุทธ์สำหรับธุรกิจยุคดิจิทัล 3
วศกส๖๓๖ : กลยุทธ์ทางธุรกิจสำหรับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 3
วศกส๖๓๗ : การสำรวจด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
วศกส๖๓๘ : เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานด้านสุขภาพ
วศกส๖๕๐ : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงานสุขภาพ 3
วศกส๖๕๑ : ความมั่นคงและความเป็นส่วนตัวทางเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ 3
วศกส๖๕๒ : การจัดการทางสารสนเทศศาสตร์การแพทย์ 3
วศกส๖๕๓ : การจัดการความรู้ในระบบบริการสุขภาพ 3
วศกส๖๕๔ : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการประกันสุขภาพ 3
วศกส๖๕๕ : เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการจัดการสารสนเทศด้านสุขภาพ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรี
วศกส๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48
   สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท
วศกส๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่