ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.eg.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมเคมี)

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มุ่งบูรณาการงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกับ วิศวกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมชีวการแพทย์ วิศวกรรมกระบวน การชีวภาพ และวิศวกรรมอาหาร โดยการวิจัยของอาจารย์ประจำที่ผ่านมาได้ร่วมดำเนินการวิจัยระดับ บัณฑิตศึกษากับภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์และวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งหน่วย งานวิจัยอื่นๆ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย องค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ฯลฯ นอกจากนี้การจัดให้มีแผนการเรียน แบบแผน ข ซึ่งกำหนให้ทำสารนิพนธ์นั้น เปิดโอกาสให้ผู้ที่กำลังทำงานและสนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท สามารถ นำประเด็นปัญหาในอุตสาหกรรมมาเป็นกรณีศึกษาได้

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๑
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน * ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 15            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
* กรณีนักศึกษาไม่ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา วศคม ๕๐๙ กระบวนการนำพา, วศคม ๕๑๐ จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์, วศคม ๕๑๑ หลักการและการคำนวณทางวิศวกรรมเคมี หรือ วศคม ๕๑๒ อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมี ในหมวดวิชาปรับพื้นฐาน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประธานหลักสูตร โดยหน่วยกิตของรายวิชาในหมวดนี้ จะไม่ถูกนับรวมกับจำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาในหลักสูตรและให้มีการประเมินผลด้วยสัญลักษณ์ AU (Audit)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- วิศวกรเคมี วิศวกรกระบวนการ วิศวกรพลังงาน หรือวิศวกรในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถออกแบบ และควบคุมระบบในกระบวนการผลิตต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม
- วิศวกรที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมเคมี
- นักวิจัย นักวิชาการ ทางด้านวิศวกรรมเคมี
- ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเคมี

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก1

ไม่ระบุหมวดวิชา หน่วยกิต
วศคม๖๒๓ : สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 1
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วศคม๗๙๘ : วิทยานิพนธ์ 36

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
วศคม๕๐๙ : กระบวนการนำพา 3
วศคม๕๑๐ : จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ 3
วศคม๕๑๑ : หลักการและการคำนวณทางวิศวกรรมเคมี 3
วศคม๕๑๒ : อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมี 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วศคม๖๐๙ : ปรากฏการณ์การนำพาขั้นสูง 3
วศคม๖๑๐ : อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีขั้นสูง 3
วศคม๖๒๑ : จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ทางเคมีขั้นสูง 3
วศคม๖๒๒ : คณิตศาสตร์วิศวกรรมเคมีขั้นสูง 3
วศคม๖๒๓ : สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 1
วศคม๖๙๕ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเคมี 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   กลุ่มวิชาวิศวกรรมเคมีขั้นสูงและแบบจำลองกระบวนการ
วศคม๖๕๒ : กระบวนการแยกทางวิศวกรรมเคมี 3
วศคม๖๕๓ : กระบวนการเร่งปฏิกิริยาเชิงอุตสาหกรรม 3
วศคม๖๕๕ : แบบจำลองและการจำลองทางวิศวกรรมเคมี 3
วศคม๖๕๖ : วิศวกรรมการผลิตปิโตรเลียม 3
วศคม๖๕๗ : กระบวนการและการปรับสภาพน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ 3
วศคม๖๖๔ : การจำลองเชิงโมเลกุลในทางวิศวกรรมเคมี 3
วศคม๖๗๒ : เทคโนโลยีการเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมัน 3
วศคม๖๗๓ : การบำบัดก๊าซอุตสาหกรรมในทางการปฏิบัติวิศวกรรมเคมี 3
วศคม๖๗๕ : พลศาสตร์และการควบคุมกระบวนการขั้นสูง 3
   กลุ่มวิชาวัสดุศาสตร์ขั้นสูง
วศคม๖๕๙ : เทคโนโลยีอนุภาคขั้นสูง 3
วศคม๖๖๐ : เทคโนโลยีอุปกรณ์รับรู้ 3
วศคม๖๖๑ : วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ชีวภาพ 3
วศคม๖๖๒ : วิทยาศาสตร์ในระดับนาโน และวัสดุนาโนคอมโพสิต 3
วศคม๖๖๓ : การดูดซับก๊าซด้วยวัสดุของแข็งที่มีรูพรุน 3
   กลุ่มวิชาพลังงานและเคมีชีวภาพ
วศคม๖๔๗ : เทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพและการใช้งานในปัจจุบัน 3
วศคม๖๔๘ : เคมีชีวมวลขั้นสูงและการใช้งานในปัจจุบัน 3
วศคม๖๖๕ : การหาค่าเหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการชีวภาพ 3
วศคม๖๖๖ : วิศวกรรมชีวเคมีขั้นสูง 3
วศคม๖๖๗ : พลังงานหมุนเวียนและเชื้อเพลิงชีวภาพ 3
วศคม๖๖๘ : เทคโนโลยีกระบวนการเชื้อเพลิงและการออกแบบ 3
วศคม๖๖๙ : เทคโนโลยีนิเวศสิ่งแวดล้อม 3
วศคม๖๗๐ : กระบวนการบำบัดน้ำเสียและการออกแบบ 3
วศคม๖๗๙ : เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ 3
วศคม๖๘๐ : ทฤษฎีการหาค่าเหมาะสมที่สุดทางกระบวนการเคมี 3
วศคม๖๘๑ : หัวข้อปัจจุบันทางวิศวกรรมเคมี 3
วศคม๖๘๒ : หัวข้อปัจจุบันทางวิศวกรรมเคมี 3
วศคม๖๘๓ : หัวข้อปัจจุบันทางวิศวกรรมเคมี 3
วศคม๖๘๔ : หัวข้อปัจจุบันทางวิศวกรรมเคมี 3
วศคม๖๘๕ : หัวข้อปัจจุบันทางวิศวกรรมเคมี 3
วศคม๖๘๖ : หัวข้อปัจจุบันทางวิศวกรรมเคมี 3
วศคม๖๘๗ : หัวข้อปัจจุบันทางวิศวกรรมเคมี 3
วศคม๖๘๘ : หัวข้อปัจจุบันทางวิศวกรรมเคมี 3
วศคม๖๘๙ : หัวข้อปัจจุบันทางวิศวกรรมเคมี 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วศคม๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล