ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.eg.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกล)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๑
ศึกษารายวิชา ไม่นับหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวม ไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒
หมวดวิชาบังคับ 10            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวม ไม่น้อยกว่า 52            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- วิศวกรออกแบบ วิเคราะห์ควบคุมและพัฒนากระบวนผลิตผลิตภัณฑ์ในระบบอุตสาหกรรม
- ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล
- ผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมเครื่องกลในสถาบันการศึกษา
- นักวิจัยและพัฒนาทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล
- นักวิชาการทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 1

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   ศึกษารายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต
วศคก๖๑๑ : สัมมนาดุษฎีบัณฑิตวิศวกรรมเครื่องกล ๑ 1
วศคก๖๑๒ : สัมมนาดุษฎีบัณฑิตวิศวกรรมเครื่องกล ๒ 1
วศคก๖๑๓ : สัมมนาดุษฎีบัณฑิตวิศวกรรมเครื่องกล ๓ 1
วศคก๖๙๔ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรม 1
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วศคก๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วศคก๖๑๐ : คณิตศาสตร์วิศวกรรมประยุกต์ 3
วศคก๖๑๑ : สัมมนาดุษฎีบัณฑิตวิศวกรรมเครื่องกล ๑ 1
วศคก๖๑๒ : สัมมนาดุษฎีบัณฑิตวิศวกรรมเครื่องกล ๒ 1
วศคก๖๑๓ : สัมมนาดุษฎีบัณฑิตวิศวกรรมเครื่องกล ๓ 1
วศคก๖๖๖ : วิศวกรรมเครื่องกลขั้นสูง 3
วศคก๖๙๔ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรม 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วศคก๕๑๑ : การวัดและวิชาการเครื่องมือ 3
วศคก๕๑๓ : ไฟไนต์เอลิเมนต์ 3
วศคก๕๒๒ : ทฤษฎีความยืดหยุ่น 3
วศคก๕๒๓ : กลศาสตร์การแตกหัก 3
วศคก๕๓๑ : อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมขั้นสูง 3
วศคก๕๓๕ : ระบบความร้อน 3
วศคก๕๓๖ : การถ่ายเทความร้อนและมวลขั้นสูง 3
วศคก๕๓๗ : กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง 3
วศคก๕๓๘ : ทฤษฎีการเผาไหม้ 3
วศคก๕๓๙ : พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณด้วยวิธีปริมาตรจำกัด 3
วศคก๕๔๑ : การปรับอากาศและการทำความเย็นขั้นสูง 3
วศคก๕๔๒ : การถ่ายเทความร้อนด้วยพลังงานไมโครเวฟ 3
วศคก๕๕๖ : เทคโนโลยียานยนต์ขั้นสูง 3
วศคก๕๕๗ : เทคโนโลยีการผลิตด้านยานยนต์ 3
วศคก๕๖๑ : การควบคุมเชิงเส้น 3
วศคก๕๖๕ : หุ่นยนต์ ๑ 3
วศคก๕๖๗ : เมคคาทรอนิกส์ 3
วศคก๕๘๑ : เทคโนโลยีพลังงานทดแทนขั้นสูง 3
วศคก๕๘๒ : เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ 3
วศคก๕๙๑ : หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมเครื่องกล ๑ 3
วศคก๖๑๔ : การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์แบบไม่เชิงเส้นสำหรับของแข็ง 3
วศคก๖๕๐ : การจำลองระบบ 3
วศคก๖๖๑ : ระบบควบคุมเชิงเส้นอันดับสอง 3
วศคก๖๖๒ : ระบบควบคุมหลายตัวแปร 3
วศคด๕๙๒ : หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมเครื่องกล ๒ 3
วศคด๕๙๓ : หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมเครื่องกล ๓ 3
วศคด๕๙๔ : หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมเครื่องกล ๔ 3
วศคด๕๙๔ : หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมเครื่องกล ๕ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วศคก๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

อาจารย์ประจำหลักสูตร