ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์
เว็บไซต์ www.eg.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมเคมีบูรณาการ)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

								   
							 ๑. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิตในสาขาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษา
ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
๒. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
๓. มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
๔. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวนี้  อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจ
ของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย							 							 							 
							 
							 

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 14            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 38            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- วิศวกรเคมีและวิศวกรกระบวนการ วิศวกรสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย วิศวกรที่ปรึกษาโรงงาน หรือวิศวกรในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถออกแบบ และควบคุมระบบในกระบวนการผลิตต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม
- นักวิจัยและนักวิชาการหลากหลายสาขา เช่น ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี เวชภัณฑ์ เคมีชีวภาพ และอาหาร เป็นต้น

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
วศคม๕๐๑ : กระบวนการนำพา 3
วศคม๕๐๒ : จลนศาสตร์วิศวกรรมเคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ 3
วศคม๕๐๓ : หลักการและการคำนวณทางวิศวกรรมเคมี 3
วศคม๕๐๔ : เคมีอาหารและชีวเคมี 3
วศคม๕๐๕ : จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 3
วศคม๕๐๘ : อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมี 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วศคม๕๑๓ : ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรทางวิศวกรรม 3
วศคม๕๑๔ : เทคโนโลยีกระบวนการนำพาขั้นสูง 3
วศคม๖๐๑ : เทคนิคการคำนวณทางวิศวกรรมเคมี 3
วศคม๖๐๒ : กระบวนการทางสถิติและการออกแบบการทดลอง 3
วศคม๖๙๖ : การศึกษาดูงานทางวิศวกรรมเคมี 1
วศคม๖๙๗ : สัมมนาทางวิศวกรรมเคมีบูรณาการ 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วศคม๕๑๕ : การจำลองและควบคุมกระบวนการทางวิศวกรรมเคมีขั้นสูง 3
วศคม๕๑๖ : ระบบพลังงานและความยั่งยืน 3
วศคม๕๑๗ : ความเป็นเลิศเชิงปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมเคมี 3
วศคม๕๑๘ : เทคโนโลยีการบำบัดขั้นสูงสำหรับน้ำ น้ำเสีย และนำกลับมาใช้ใหม่ 3
วศคม๕๑๙ : การนำส่งและพัฒนายา 3
วศคม๕๒๐ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และสูตรเครื่องสำอาง 3
วศคม๕๒๑ : การกัดกร่อนทางอุตสาหกรรมเคมี อาหาร และยา 3
วศคม๖๐๕ : กระบวนการแยกทางวิศวกรรมเคมี 3
วศคม๖๐๗ : ปรากฏการณ์การนำพาขั้นสูง 3
วศคม๖๐๘ : อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมีขั้นสูง 3
วศคม๖๑๓ : เทคโนโลยีอุปกรณ์รับรู้ 3
วศคม๖๑๕ : จลนศาสตร์วิศวกรรมเคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์เคมีขั้นสูง 3
วศคม๖๒๐ : แบบจำลองและการจำลองทางวิศวกรรมเคมี 3
วศคม๖๔๑ : การคำนวณเชิงตัวเลขทางวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 3
วศคม๖๔๒ : เทคโนโลยีกระบวนการอาหารและเภสัชภัณฑ์ 3
วศคม๖๔๓ : คุณสมบัติอาหารและการประเมินคุณภาพ 3
วศคม๖๔๕ : วิศวกรรมกระบวนการที่ไม่ใช้ความร้อน 3
วศคม๖๔๙ : การหาค่าเหมาะที่สุดเชิงกระบวนการชีวภาพ 3
วศคม๖๗๑ : การจัดการโครงการสำหรับวิศวกร 3
วศคม๖๗๔ : การออกแบบอุปกรณ์ เครื่องมือ และกระบวนการผลิตทางเภสัชกรรม 3
วศคม๖๘๐ : ทฤษฎีการหาค่าเหมาะสมที่สุดทางกระบวนการเคมี 3
วศคม๖๘๑ : หัวข้อปัจจุบันทางวิศวกรรมเคมี 3
วศคม๖๘๒ : หัวข้อปัจจุบันทางวิศวกรรมเคมี 3
วศคม๖๘๓ : หัวข้อปัจจุบันทางวิศวกรรมเคมี 3
วศคม๖๘๔ : หัวข้อปัจจุบันทางวิศวกรรมเคมี 3
วศคม๖๘๕ : หัวข้อปัจจุบันทางวิศวกรรมเคมี 3
วศคม๖๘๖ : หัวข้อปัจจุบันทางวิศวกรรมเคมี 3
วศคม๖๘๗ : หัวข้อปัจจุบันทางวิศวกรรมเคมี 3
วศคม๖๘๘ : หัวข้อปัจจุบันทางวิศวกรรมเคมี 3
วศคม๖๘๙ : หัวข้อปัจจุบันทางวิศวกรรมเคมี 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วศคม๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12