ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.eg.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(วิศวกรรมเคมีบูรณาการ)

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีทักษะและความรู้ความสามารถทั้งทางด้านวิศวกรรมเคมี และการบูรณาการกับสาขาอื่นๆเช่น วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมอาหารและยา วิศวกรรมกระบวนการ ชีวภาพ เป็นต้น โดยนำองค์ความรู้ที่แตกต่างกัน มาใช้ร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในการสร้าง สรรค์ และพัฒนางานวิจัย ซึ่งแตกต่างจากหลักสูตรอื่นที่มุ่งเน้นทางด้านปิโตรเลียม และปิโตรเคมีเป็นหลัก นอกเหนือไปจากการบูรณาการกับสาขาวิชาอื่นๆแล้ว หลักสูตรนี้ยังมุ่งเน้นความร่วมมือทางด้านการ วิจัยกับภาคเอกชน เพื่องานวิจัยที่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งหลักสูตรนี้ยังเป็นหลักสูตรนานาชาติ ซึ่ง สามารถตอบสนองต่อนโยบายของประเทศไทยที่ต้อง การพัฒนาความรู้ความสามารถในการวิจัยขั้นสูงในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อรองรับต่อการเปิดการค้าเสรี อาเซียนในปี ๒๕๕๘ อีกด้วย

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๑.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 6            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 12            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- วิศวกรเคมีและวิศวกรกระบวนการ หรือวิศวกรในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- วิศวกรสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
- วิศวกรที่ปรึกษาโรงงาน
- นักวิจัยและนักวิชาการ

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 1

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
วศคม๕๐๑ : กระบวนการนำพา 3
วศคม๕๐๒ : จลนศาสตร์วิศวกรรมเคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ 3
วศคม๕๐๓ : หลักการและการคำนวณทางวิศวกรรมเคมี 3
วศคม๕๐๔ : เคมีอาหารและชีวเคมี 3
วศคม๕๐๕ : จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 3
วศคม๕๐๘ : อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมี 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
วศคม๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48

แบบ 2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
วศคม๕๐๑ : กระบวนการนำพา 3
วศคม๕๐๒ : จลนศาสตร์วิศวกรรมเคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ 3
วศคม๕๐๓ : หลักการและการคำนวณทางวิศวกรรมเคมี 3
วศคม๕๐๔ : เคมีอาหารและชีวเคมี 3
วศคม๕๐๕ : จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 3
วศคม๕๐๘ : อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมี 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
วศคม๗๐๑ : กระบวนการนำพาขั้นสูง 3
วศคม๗๖๐ : เทคโนโลยีสมัยใหม่ในวิศวกรรมเคมีบูรณาการขั้นสูง 3
วศคม๗๖๑ : สัมมนาทางวิศวกรรมเคมีบูรณาการขั้นสูง 3
วศคม๗๖๒ : อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมขั้นสูง 3
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
วศคม๗๖๐ : เทคโนโลยีสมัยใหม่ในวิศวกรรมเคมีบูรณาการขั้นสูง 3
วศคม๗๖๑ : สัมมนาทางวิศวกรรมเคมีบูรณาการขั้นสูง 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วศคม๕๑๕ : การจำลองและควบคุมกระบวนการทางวิศวกรรมเคมีขั้นสูง 3
วศคม๕๑๖ : ระบบพลังงานและความยั่งยืน 3
วศคม๕๑๗ : ความเป็นเลิศเชิงปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมเคมี 3
วศคม๕๑๘ : เทคโนโลยีการบำบัดขั้นสูงสำหรับน้ำ น้ำเสีย และนำกลับมาใช้ใหม่ 3
วศคม๕๒๐ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และสูตรเครื่องสำอาง 3
วศคม๕๒๒ : การพัฒนายาขั้นสูง 3
วศคม๕๒๓ : การประยุกต์การกัดกร่อนในอุตสาหกรรมเคมี อาหารและยา 3
วศคม๖๐๕ : กระบวนการแยกทางวิศวกรรมเคมี 3
วศคม๖๑๓ : เทคโนโลยีอุปกรณ์รับรู้ 3
วศคม๖๑๕ : จลนศาสตร์วิศวกรรมเคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์เคมีขั้นสูง 3
วศคม๖๒๐ : แบบจำลองและการจำลองทางวิศวกรรมเคมี 3
วศคม๖๔๑ : การคำนวณเชิงตัวเลขทางวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 3
วศคม๖๔๒ : เทคโนโลยีกระบวนการอาหารและเภสัชภัณฑ์ 3
วศคม๖๔๓ : คุณสมบัติอาหารและการประเมินคุณภาพ 3
วศคม๖๔๕ : วิศวกรรมกระบวนการที่ไม่ใช้ความร้อน 3
วศคม๖๔๙ : การหาค่าเหมาะที่สุดเชิงกระบวนการชีวภาพ 3
วศคม๖๗๑ : การจัดการโครงการสำหรับวิศวกร 3
วศคม๖๗๔ : การออกแบบอุปกรณ์ เครื่องมือ และกระบวนการผลิตทางเภสัชกรรม 3
วศคม๖๘๐ : ทฤษฎีการหาค่าเหมาะสมที่สุดทางกระบวนการเคมี 3
วศคม๖๘๑ : หัวข้อปัจจุบันทางวิศวกรรมเคมี 3
วศคม๖๘๒ : หัวข้อปัจจุบันทางวิศวกรรมเคมี 3
วศคม๖๘๓ : หัวข้อปัจจุบันทางวิศวกรรมเคมี 3
วศคม๖๘๔ : หัวข้อปัจจุบันทางวิศวกรรมเคมี 3
วศคม๖๘๕ : หัวข้อปัจจุบันทางวิศวกรรมเคมี 3
วศคม๖๘๖ : หัวข้อปัจจุบันทางวิศวกรรมเคมี 3
วศคม๖๘๗ : หัวข้อปัจจุบันทางวิศวกรรมเคมี 3
วศคม๖๘๘ : หัวข้อปัจจุบันทางวิศวกรรมเคมี 3
วศคม๖๘๙ : หัวข้อปัจจุบันทางวิศวกรรมเคมี 3
วศคม๗๑๑ : การออกแบบระบบการกลั่น 3
วศคม๗๑๒ : การควบคุมกระบวนการอุตสาหกรรมขั้นสูง 3
วศคม๗๑๓ : แบบจำลองพลวัตรของไหลเชิงคำนวณ 3
วศคม๗๒๑ : วัสดุพอลิเมอร์ชีวภาพและวัสดุนาโนขั้นสูง 3
วศคม๗๒๒ : อุปกรณ์รับรู้ทางเคมีและชีวภาพประยุกต์ 3
วศคม๗๒๓ : การสกัดโลหะมีค่าและการแปรใช้ใหม่ 3
วศคม๗๓๑ : เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน 3
วศคม๗๓๒ : เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมบูรณาการ 3
วศคม๗๔๑ : วิศวกรรมอาหารและเคมีชีวภาพขั้นสูง 3
วศคม๗๔๒ : เทคโนโลยีกระบวนการชีวมวลและระบบการกลั่นชีวภาพ 3
วศคม๗๔๓ : การวางผังและการออกแบบโรงงานผลิตอาหารขั้นสูง 3
วศคม๗๕๑ : เทคโนโลยีเภสัชกรรมขั้นสูง 3
วศคม๗๕๒ : เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหารและเภสัชกรรมขั้นสูง 3
วศคม๗๕๓ : การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขั้นสูง 3
วศคม๗๘๐ : ทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุดขั้นสูงทางกระบวนการเคมี 3
วศคม๗๘๑ : หัวข้อปัจจุบันทางวิศวกรรมเคมีขั้นสูง 3
วศคม๗๘๒ : หัวข้อปัจจุบันทางวิศวกรรมเคมีขั้นสูง 3
วศคม๗๘๓ : หัวข้อปัจจุบันทางวิศวกรรมเคมีขั้นสูง 3
วศคม๗๘๔ : หัวข้อปัจจุบันทางวิศวกรรมเคมีขั้นสูง 3
วศคม๗๘๕ : หัวข้อปัจจุบันทางวิศวกรรมเคมีขั้นสูง 3
วศคม๗๘๖ : หัวข้อปัจจุบันทางวิศวกรรมเคมีขั้นสูง 3
วศคม๗๘๗ : หัวข้อปัจจุบันทางวิศวกรรมเคมีขั้นสูง 3
วศคม๗๘๘ : หัวข้อปัจจุบันทางวิศวกรรมเคมีขั้นสูง 3
วศคม๗๘๙ : หัวข้อปัจจุบันทางวิศวกรรมเคมีขั้นสูง 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
วศคม๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
วศคม๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36