ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ข้อมูลหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.eg.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมอุตสาหการ)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 15            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 15            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- วิศวกรอุตสาหการ
- นักวิจัยด้านวิศวกรรมอุตสาหการ
- ผู้ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์และบริหารจัดการ
- ผู้ปฎิบัติงานในองค์กร ภาครัฐ และภาคเอกชน
- ผู้ประกอบอาชีพตามสถานประกอบการด้านกลยุทธ์โลจิสติกส์ รวมถึงการจัดการคลังสินค้า การขนส่ง การกระจายสินค้า การวางแผนการผลิต การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
วศอก๕๖๙ : หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3
วศอก๕๗๐ : ความน่าจะเป็นและสถิติ 3
วศอก๕๗๑ : การวิจัยปฏิบัติการ 3
วศอก๕๗๒ : การวางแผนและควบคุมการผลิต 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วศอก๕๐๒ : การคิดและการจำลองระบบ 3
วศอก๕๐๔ : การจัดการการปฏิบัติการขั้นสูง 3
วศอก๕๐๕ : สถิติวิศวกรรมประยุกต์และการวิจัยดำเนินงาน 3
วศอก๕๐๖ : นวัตกรรมและการสร้างสรรค์สำหรับการเป็นผู้ประกอบการแบบยั่งยืน 3
วศอก๕๐๗ : การสัมมนาและระเบียบวิธีวิจัย 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
วศอก๕๑๐ : หลักการของโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน 3
วศอก๕๑๑ : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3
วศอก๕๑๒ : การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3
วศอก๕๑๓ : การวัดสมรรถนะโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3
วศอก๕๑๔ : ระบบปัญญา และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3
วศอก๕๑๕ : การจัดการสินค้าคงคลัง 3
วศอก๕๑๗ : การจัดการคลังสินค้า 3
วศอก๕๒๙ : โลจิสติกส์และโซ่อุปทานบริการ 3
วศอก๕๓๑ : สัมมนาทางประเด็นโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่ 3
วศอก๕๓๓ : โลจิสติกส์การขนส่งระหว่างประเทศ 3
วศอก๕๓๔ : วิธีการสถิติสำหรับวิศกรรมความน่าเชื่อได้ 3
วศอก๕๓๕ : การจัดการสารสนเทศในโซ่อุปทานสุขภาพ 3
วศอก๕๙๘ : การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์โรงพยาบาล 3
วศอก๖๐๑ : การเดินรถไฟและระบบอาณัติสัญญาณ 3
วศอก๖๐๒ : หัวข้อพิเศษทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3
วศอก๖๐๓ : หัวข้อพิเศษทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3
วศอก๖๐๔ : หัวข้อพิเศษทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3
วศอก๖๐๕ : หัวข้อพิเศษทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3
วศอก๖๓๑ : การทำเหมืองข้อมูลทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3
   กลุ่มวิชาวิศวกรรมการจัดการวิศวกรรมการผลิตและวิศวกรรมคุณภาพ
วศอก๕๒๑ : การจัดการโครงการสำหรับวิศวกร 3
วศอก๕๒๕ : ซิกซ์ซิกม่า 3
วศอก๕๓๗ : หลักการจัดสมดุลสายการประกอบ 3
วศอก๖๐๖ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการจัดการ วิศวกรรมการผลิต และวิศวกรรมคุณภาพ 3
วศอก๖๐๗ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการจัดการ วิศวกรรมการผลิต และวิศวกรรมคุณภาพ 3
วศอก๖๐๘ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการจัดการ วิศวกรรมการผลิต และวิศวกรรมคุณภาพ 3
วศอก๖๐๙ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการจัดการ วิศวกรรมการผลิต และวิศวกรรมคุณภาพ 3
วศอก๖๑๐ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการจัดการ วิศวกรรมการผลิต และวิศวกรรมคุณภาพ 3
วศอก๖๒๒ : การจัดการคุณภาพ 3
วศอก๖๒๔ : ระบบการผลิตและบริการบาง 3
   กลุ่มวิชาการประยุกต์วิศวกรรมการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบสร้างสรรค์
วศอก๕๔๐ : เครื่องมือสำหรับวิศวกรรมการผลิต 3
วศอก๕๔๑ : โลหะวิทยาอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์วัสดุขั้นสูง 3
วศอก๕๔๒ : บทนำอินเทอร์เน็ตของสิ่งของและระบบฝังตัว 3
วศอก๕๔๓ : การจัดการการเชื่อมโดยรวม 3
วศอก๕๔๔ : กรรมวิธีการผลิตหม้อไอน้ำและภาชนะรับแรงดัน 3
วศอก๕๔๕ : หลักการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 3
วศอก๕๔๖ : กระบวนการเชื่อมและการควบคุมสมบัติรอยต่อขั้นสูง 3
วศอก๕๔๙ : การวางระบบอัตโนมัติการผลิต 3
วศอก๕๕๐ : การผลิตดิจิทัล 3
วศอก๕๙๐ : วัสดุสำหรับผลิตภัณฑ์และการผลิต 3
วศอก๕๙๑ : การผลิตเพื่อความได้เปรียบเชิงแข่งขัน 3
วศอก๕๙๒ : การพัฒนาการผลิตและผลิตภัณฑ์เพื่อความได้เปรียบเชิงแข่งขัน 3
วศอก๖๑๖ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการผลิตประยุกต์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบสร้างสรรค์ 3
วศอก๖๑๗ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการผลิตประยุกต์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบสร้างสรรค์ 3
วศอก๖๑๘ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการผลิตประยุกต์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบสร้างสรรค์ 3
วศอก๖๑๙ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการผลิตประยุกต์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบสร้างสรรค์ 3
วศอก๖๒๐ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการผลิตประยุกต์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบสร้างสรรค์ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วศอก๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
วศอก๕๖๙ : หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3
วศอก๕๗๐ : ความน่าจะเป็นและสถิติ 3
วศอก๕๗๑ : การวิจัยปฏิบัติการ 3
วศอก๕๗๒ : การวางแผนและควบคุมการผลิต 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วศอก๕๐๒ : การคิดและการจำลองระบบ 3
วศอก๕๐๔ : การจัดการการปฏิบัติการขั้นสูง 3
วศอก๕๐๕ : สถิติวิศวกรรมประยุกต์และการวิจัยดำเนินงาน 3
วศอก๕๐๖ : นวัตกรรมและการสร้างสรรค์สำหรับการเป็นผู้ประกอบการแบบยั่งยืน 3
วศอก๕๐๗ : การสัมมนาและระเบียบวิธีวิจัย 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
วศอก๕๑๐ : หลักการของโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน 3
วศอก๕๑๑ : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3
วศอก๕๑๒ : การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3
วศอก๕๑๓ : การวัดสมรรถนะโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3
วศอก๕๑๔ : ระบบปัญญา และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3
วศอก๕๑๕ : การจัดการสินค้าคงคลัง 3
วศอก๕๑๗ : การจัดการคลังสินค้า 3
วศอก๕๒๙ : โลจิสติกส์และโซ่อุปทานบริการ 3
วศอก๕๓๑ : สัมมนาทางประเด็นโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่ 3
วศอก๕๓๓ : โลจิสติกส์การขนส่งระหว่างประเทศ 3
วศอก๕๓๔ : วิธีการสถิติสำหรับวิศกรรมความน่าเชื่อได้ 3
วศอก๕๓๕ : การจัดการสารสนเทศในโซ่อุปทานสุขภาพ 3
วศอก๕๙๘ : การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์โรงพยาบาล 3
วศอก๖๐๑ : การเดินรถไฟและระบบอาณัติสัญญาณ 3
วศอก๖๐๒ : หัวข้อพิเศษทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3
วศอก๖๐๓ : หัวข้อพิเศษทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3
วศอก๖๐๔ : หัวข้อพิเศษทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3
วศอก๖๐๕ : หัวข้อพิเศษทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3
วศอก๖๓๑ : การทำเหมืองข้อมูลทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3
   กลุ่มวิชาวิศวกรรมการจัดการวิศวกรรมการผลิตและวิศวกรรมคุณภาพ
วศอก๕๒๑ : การจัดการโครงการสำหรับวิศวกร 3
วศอก๕๒๕ : ซิกซ์ซิกม่า 3
วศอก๕๓๗ : หลักการจัดสมดุลสายการประกอบ 3
วศอก๖๐๖ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการจัดการ วิศวกรรมการผลิต และวิศวกรรมคุณภาพ 3
วศอก๖๐๗ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการจัดการ วิศวกรรมการผลิต และวิศวกรรมคุณภาพ 3
วศอก๖๐๘ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการจัดการ วิศวกรรมการผลิต และวิศวกรรมคุณภาพ 3
วศอก๖๐๙ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการจัดการ วิศวกรรมการผลิต และวิศวกรรมคุณภาพ 3
วศอก๖๑๐ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการจัดการ วิศวกรรมการผลิต และวิศวกรรมคุณภาพ 3
วศอก๖๒๒ : การจัดการคุณภาพ 3
วศอก๖๒๔ : ระบบการผลิตและบริการบาง 3
   กลุ่มวิชาการประยุกต์วิศวกรรมการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบสร้างสรรค์
วศอก๕๔๐ : เครื่องมือสำหรับวิศวกรรมการผลิต 3
วศอก๕๔๑ : โลหะวิทยาอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์วัสดุขั้นสูง 3
วศอก๕๔๒ : บทนำอินเทอร์เน็ตของสิ่งของและระบบฝังตัว 3
วศอก๕๔๓ : การจัดการการเชื่อมโดยรวม 3
วศอก๕๔๔ : กรรมวิธีการผลิตหม้อไอน้ำและภาชนะรับแรงดัน 3
วศอก๕๔๕ : หลักการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 3
วศอก๕๔๖ : กระบวนการเชื่อมและการควบคุมสมบัติรอยต่อขั้นสูง 3
วศอก๕๔๙ : การวางระบบอัตโนมัติการผลิต 3
วศอก๕๕๐ : การผลิตดิจิทัล 3
วศอก๕๙๐ : วัสดุสำหรับผลิตภัณฑ์และการผลิต 3
วศอก๕๙๑ : การผลิตเพื่อความได้เปรียบเชิงแข่งขัน 3
วศอก๕๙๒ : การพัฒนาการผลิตและผลิตภัณฑ์เพื่อความได้เปรียบเชิงแข่งขัน 3
วศอก๖๑๖ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการผลิตประยุกต์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบสร้างสรรค์ 3
วศอก๖๑๗ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการผลิตประยุกต์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบสร้างสรรค์ 3
วศอก๖๑๘ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการผลิตประยุกต์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบสร้างสรรค์ 3
วศอก๖๑๙ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการผลิตประยุกต์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบสร้างสรรค์ 3
วศอก๖๒๐ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการผลิตประยุกต์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบสร้างสรรค์ 3
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
วศอก๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. อาจารย์ เอกชัย วารินศิริรักษ์   (รักษาการแทนประธานหลักสูตร)
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรากร เจริญสุข
 3. รองศาสตราจารย์ สุรโชค ธนพิทักษ์
 4. รองศาสตราจารย์ อัศม์เดช วานิชชินชัย
 5. อาจารย์ ดลพร แซ่แต้
 6. อาจารย์ นพกร ภู่ระย้า
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นริศ หนูหอม
 8. รองศาสตราจารย์ ดวงพรรณ กริชชาญชัย
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนกรณ์ แน่นหนา
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รณชัย ศิโรเวฐนุกูล
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วเรศรา วีระวัฒน์
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรนาถ ไรภู
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรพรรณ เลี่ยงโรคาพาธ
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตวงยศ สุภีกิตย์
 15. อาจารย์ มงคล เทียนวิบูลย์
 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภชัญ ราษฎร์ศิริ
 17. รองศาสตราจารย์ ศุภชัย นาทะพันธ์
 18. อาจารย์ ศิรดล ศิริธร
 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิระ ศรีนิเวศน์

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล