ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์
เว็บไซต์ https://www.eg.mahidol.ac.th/dept/egen/

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ)

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (หลักสูตรนานาชาติ) มุ่งเน้นการผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีทักษะ และความรู้ความสามารถแบบบูรณาการทางด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ ทั้งสองสาขาวิชานี้ได้ถูกนำมาใช้ร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ใน การทำงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลกโดยดุษฎีบัณฑิตจะมี ความเชี่ยวชาญและทักษะในด้านการวิเคราะห์ การออกแบบ การประเมิน และการประยุกต์เครื่องมือต่าง ๆ ในงานทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ นอกจากนี้ดุษฎีบัณฑิตยังมีความรู้และทักษะทาง การวิจัย เพื่อพัฒนานวัตกรรมและต่อยอดองค์ความรู้เดิมเพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยและเทคโนโลยีใหม่ อีกทั้งต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมในการนำความรู้ ความสามารถไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และประเทศ

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

								  
							 Plan 1.1 For Students Holding M.Sc. Degree
(1) Applicants must hold a Master's degree in any field of Engineering or Science from institutions
   recognised by Office of Higher Education Commission. 
(2) Must have a cumulative GPA of at least 3.50.
(3) Must have English score according to the requirement by the Faculty of Graduate Studies.
(4) Must exhibit experience and readiness to work as independent researcher at the doctoral level. 
   Should have the evidence through research proposal in English. And have at least one publication 
   either in an academic journal or presented at the international conference with the proceedings. 
(5) Exceptions to the above items may be made by the Program Administrative Committee and 
   the Dean of Faculty of Graduate Studies.

Plan 2 Course Work and Research
1. Plan 2.1 For Students Holding M.Sc. Degree
(1) Students must hold a Master's degree in any field of Engineering or Science from institutions 
   recognised by Office of Higher Education Commission.
(2) Must have a cumulative GPA of at least 3.50.
(3) Must have English score according to the requirement by the Faculty of Graduate Studies.
(4) Exceptions to the items (1) and (2) may be made by the Program Administrative Committee 
   and the Dean of Faculty of Graduate Studies.

2. Plan 2.2 For Students Holding B.Sc. Degree 
(1) Students must hold a Bachelor's degree in any field of Engineering or Science from institutions
   recognised by Office of Higher Education Commission.
(2) Must have a cumulative GPA of at least 3.50.
(3) Must have English score according to the requirement by the Faculty of Graduate Studies.
(4) Exceptions to the items (1) and (2) may be made by the Program Administrative Committee 
   and the Dean of Faculty of Graduate Studies.							 							 							 
							 
							 

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๑
แบบ ๑.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒
แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาบังคับ 9            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- วิศวกรสิ่งแวดล้อมหรือวิศวกรสุขาภิบาลในระดับผู้เชี่ยวชาญที่สามารถทำงานในหน่วยงานภาครัฐ และบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
- วิศวกรทรัพยากรน้ำหรือวิศวกรชลประทานในระดับผู้เชี่ยวชาญที่สามารถทำงานในหน่วยงานภาครัฐ และบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
- นักวิจัยและนักวิชาการที่มีทักษะและศักยภาพสูงในการประยุกต์องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรน้ำในการพัฒนางานวิจัย
- ที่ปรึกษาเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ ของรัฐด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ
- เจ้าของธุรกิจหรือบริษัทด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 1

วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
วศสท๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
วศสท๕๑๑ : วิศวกรรมคุณภาพน้ำ 3
วศสท๕๑๓ : การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 3
วศสท๕๑๕ : การวิเคราะห์และการวางแผนจัดการระบบทรัพยากรน้ำ 3
วศสท๕๑๙ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและการเพิ่มทักษะการเรียนรู้จากพื้นฐานปัญหาสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ 3
วศสท๖๑๑ : งานวิจัยขั้นสูงในด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ 3
วศสท๖๑๒ : การออกแบบการทดลองและแบบจำลอง 3
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
วศสท๕๑๙ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและการเพิ่มทักษะการเรียนรู้จากพื้นฐานปัญหาสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ 3
วศสท๖๑๑ : งานวิจัยขั้นสูงในด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ 3
วศสท๖๑๒ : การออกแบบการทดลองและแบบจำลอง 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วศสท๕๑๒ : วิศวกรรมมลพิษทางอากาศ 3
วศสท๕๓๑ : กระบวนการทางเคมีกายภาพ 3
วศสท๕๓๒ : กระบวนการทางชีวภาพ 3
วศสท๕๓๔ : เทคโนโลยีเมมเบรน 3
วศสท๕๓๕ : การนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ 3
วศสท๕๓๗ : วิศวกรรมมลพิษในดิน 3
วศสท๕๓๘ : การสร้างแบบจำลองมลภาวะทางอากาศและการประยุกต์ 3
วศสท๕๓๙ : การประเมินวัฏจักรชีวิต 3
วศสท๕๔๐ : วิศวกรรมการควบคุมสารมลพิษขนาดเล็ก 3
วศสท๕๔๑ : จุลชีววิทยาน้ำเสียประยุกต์ 3
วศสท๕๔๒ : การเคลื่อนย้ายของตะกอนและสารมลพิษ 3
วศสท๕๔๓ : การจัดการอุทกภัยและภัยแล้ง 3
วศสท๕๔๔ : การวางแผนและการจัดการระบบอ่างเก็บน้ำ 3
วศสท๕๔๕ : อุทกสารสนเทศทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 3
วศสท๕๔๖ : ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ 3
วศสท๕๔๗ : ระบบภูมิสารสนเทศสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ 3
วศสท๕๔๘ : การสัมผัสระยะไกลสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ 3
วศสท๕๔๙ : การศึกษาพิเศษ 3
วศสท๕๕๐ : วิศวกรรมประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 3
วศสท๕๕๑ : การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3
วศสท๕๕๓ : การวางแผนและการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติสำหรับวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
วศสท๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
วศสท๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36