ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.eg.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(วิศวกรรมชีวการแพทย์)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๑.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาบังคับ 9            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ 15            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. Medical Device Company: Product specialist, R&D engineer, etc. 2. High skill and potential researcher in Biomedical Engineering or a related fields 3. Officials in government agency in the field of Biomedical Engineering or related fields 4. Biomedical Engineer

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 1

วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
วศชพ๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
วศชพ๕๑๖ : คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง 3
วศชพ๕๒๔ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 3
วศชพ๖๐๒ : การประมวลผลสัญญาณและเครื่องมือทางการแพทย์ขั้นสูง 3
วศชพ๖๐๖ : วิศวกรรมชีวการแพทย์ 2
วศชพ๖๐๘ : วัสดุและกลศาสตร์ทางการแพทย์ขั้นสูง 3
วศชพ๖๑๒ : สัมมนาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
วศชพ๖๐๒ : การประมวลผลสัญญาณและเครื่องมือทางการแพทย์ขั้นสูง 3
วศชพ๖๐๖ : วิศวกรรมชีวการแพทย์ 2
วศชพ๖๐๘ : วัสดุและกลศาสตร์ทางการแพทย์ขั้นสูง 3
วศชพ๖๑๒ : สัมมนาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
วศชพ๕๒๒ : การประมวลผลสัญญาณชีวการแพทย์ 3
วศชพ๕๒๓ : การประมวลผลภาพทางชีวการแพทย์ขั้นสูง 3
วศชพ๖๐๔ : อุปกรณ์รับรู้ทางชีววิทยา 3
วศชพ๖๐๕ : การสร้างภาพทางการแพทย์ 3
วศชพ๖๑๕ : การระบุและการจำลองแบบระบบสรีรวิทยา 3
วศชพ๖๑๖ : วิธีการหาค่าเหมาะที่สุด 3
วศชพ๖๒๐ : การวิเคราะห์เวฟเลตและเวลากับความถี่ 3
วศชพ๖๒๑ : การวิเคราะห์สเปรคตรัมอันดับสูงขึ้น 3
วศชพ๖๒๓ : การรู้จำรูปแบบ 3
วศชพ๖๒๔ : การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับสมอง 3
วศชพ๖๒๕ : อิเล็กทรอนิกส์ชีวภาพ 3
วศชพ๖๓๐ : วิศวกรรมเนื้อเยื่อและเซลล์ 3
วศชพ๖๓๑ : การนำส่งยาขั้นสูง 3
วศชพ๖๓๓ : พอลิเมอร์ทางชีวการแพทย์ 3
วศชพ๖๓๔ : ชีววัสดุและความเข้ากันได้ทางชีววิทยา 3
วศชพ๖๓๙ : การเตรียมชิ้นงานชีวภาพ 3
วศชพ๖๔๔ : การเชื่อมกับระบบประสาท 3
วศชพ๖๔๕ : กายอุปกรณ์ทางชีวการแพทย์ 3
วศชพ๖๔๖ : การออกแบบและการผลิตอุปกรณ์ชีวการแพทย์ 3
วศชพ๖๔๗ : วิศวกรรมหัวใจร่วมหลอดเลือดและอวัยวะประดิษฐ์ 3
วศชพ๖๔๙ : การทดสอบและการรับรองวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ขั้นสูง 3
วศชพ๖๕๑ : ชีวสารสนเทศ 3
วศชพ๖๕๒ : สารสนเทศทางภาพถ่ายชีวภาพ 3
วศชพ๖๕๕ : การเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3
วศชพ๖๕๖ : การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ในการดูแลสุขภาพ 3
วศชพ๖๖๐ : ศัลยศาสตร์บูรณาการคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3
วศชพ๖๖๒ : การออกแบบและการควบคุมของการเชื่อมต่อแฮพติก 3
วศชพ๖๖๕ : เวชศาสตร์นาโน 3
วศชพ๖๘๐ : หุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง 3
วศชพ๖๘๑ : ระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาคทางชีวภาพและอุปกรณ์จุลภาคทางการแพทย์ 3
วศชพ๖๘๒ : การออกแบบและบริหารจัดการโครงการในงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ 3
วศชพ๖๘๓ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 3
วศชพ๖๘๔ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 3
วศชพ๖๘๕ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 3
วศชพ๖๘๖ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 3
วศชพ๖๘๗ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 3
วศชพ๖๘๘ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 3
วศชพ๖๘๙ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 3
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
วศชพ๖๐๔ : อุปกรณ์รับรู้ทางชีววิทยา 3
วศชพ๖๐๕ : การสร้างภาพทางการแพทย์ 3
วศชพ๖๑๕ : การระบุและการจำลองแบบระบบสรีรวิทยา 3
วศชพ๖๑๖ : วิธีการหาค่าเหมาะที่สุด 3
วศชพ๖๒๐ : การวิเคราะห์เวฟเลตและเวลากับความถี่ 3
วศชพ๖๒๑ : การวิเคราะห์สเปรคตรัมอันดับสูงขึ้น 3
วศชพ๖๒๓ : การรู้จำรูปแบบ 3
วศชพ๖๒๔ : การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับสมอง 3
วศชพ๖๒๕ : อิเล็กทรอนิกส์ชีวภาพ 3
วศชพ๖๓๐ : วิศวกรรมเนื้อเยื่อและเซลล์ 3
วศชพ๖๓๑ : การนำส่งยาขั้นสูง 3
วศชพ๖๓๓ : พอลิเมอร์ทางชีวการแพทย์ 3
วศชพ๖๓๔ : ชีววัสดุและความเข้ากันได้ทางชีววิทยา 3
วศชพ๖๓๙ : การเตรียมชิ้นงานชีวภาพ 3
วศชพ๖๔๔ : การเชื่อมกับระบบประสาท 3
วศชพ๖๔๕ : กายอุปกรณ์ทางชีวการแพทย์ 3
วศชพ๖๔๖ : การออกแบบและการผลิตอุปกรณ์ชีวการแพทย์ 3
วศชพ๖๔๗ : วิศวกรรมหัวใจร่วมหลอดเลือดและอวัยวะประดิษฐ์ 3
วศชพ๖๔๙ : การทดสอบและการรับรองวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ขั้นสูง 3
วศชพ๖๕๑ : ชีวสารสนเทศ 3
วศชพ๖๕๒ : สารสนเทศทางภาพถ่ายชีวภาพ 3
วศชพ๖๕๕ : การเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3
วศชพ๖๕๖ : การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ในการดูแลสุขภาพ 3
วศชพ๖๖๐ : ศัลยศาสตร์บูรณาการคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3
วศชพ๖๖๒ : การออกแบบและการควบคุมของการเชื่อมต่อแฮพติก 3
วศชพ๖๖๕ : เวชศาสตร์นาโน 3
วศชพ๖๘๐ : หุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง 3
วศชพ๖๘๑ : ระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาคทางชีวภาพและอุปกรณ์จุลภาคทางการแพทย์ 3
วศชพ๖๘๒ : การออกแบบและบริหารจัดการโครงการในงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ 3
วศชพ๖๘๓ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 3
วศชพ๖๘๔ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 3
วศชพ๖๘๕ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 3
วศชพ๖๘๖ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 3
วศชพ๖๘๗ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 3
วศชพ๖๘๘ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 3
วศชพ๖๘๙ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
วศชพ๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
วศชพ๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล